Обучаващо звено: Катедра "Технологично обучение и професионално образование", Технически факултет

Лектор: д-р Мария Михайлова Кавданска

За кого е предназначена програмата:

Детски учители

Кратка анотация или основни теми:

Тематичният обхват на съдържанието на курса е ориентиран към спецификата на изучаване, овладяване и осъществяване в професионалната дейност на детския учител, на специфична терминология от областта на икономикса. Ще се разширят и обогатят уменията за разработване и реализиране на педагогически технологии за интегриране на икономически понятия на пропедевтично ниво,  в образователния процес в детската градина.

Обучението се провежда на български език.

Продължителност на програмата:

Предвижда се обучението да бъде с продължителност от 8 часа аудиторна заетост, с балансирано разпределение на теоретичната, практико-приложната и дискусионната част 1: 3 : 1.

За  8-те  часа извън аудиторна заетост се поставят задачи, свързани с:

  • разработване на казуси  и икономически парадокси;
  • разработване на образователни ситуации и дейности, съдържащи икономически понятия за интегриране в учебното съдържание по отделните образователни направления;
  • представяне на идеи за проекти за включване на децата в разработване и реализация на концепция за малък бизнес. (напр. "Моят магазин").

Хорариум: 8 часа аудиторна и 8 часа извън аудиторна заетост

Квалификационен кредит: 1

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27