За кого е предназначена програмата

Психолози, педагози, социални работници,  здравни работници, обществени възпитатели.

Анотация:

Тренингът предлага обучение в мотивационно интервюиране. Една сравнително нова терапия, която показва ефективност при широк кръг проблематика:  в контекста на медицината и общественото здраве (промяна на дисфункционални поведения, увреждащи здравето); при придържане към терапевтичен план в извънболничен сетинг; при работа с деца, юноши и младежи с проблемно поведение;  в работата със студенти, употребяващи алкохол и др.

Основни теми:

Тема 1: Същност и  принципи на мотивационното интервюиране (5 часа).

Тема 2: Цели на терапевтичния процес в мотивационното интервюиране. Изграждане на мотивация за промяна (5 часа).

Тема 3: Техники в мотивационното интервюиране. Работа по двойки и работа в група  (10 часа; 2 модула по 5 часа).

Тема 4: Консултантът (терапевтът)  в мотивационното интервюиране. Изисквания към него. Специфика на неговата роля в тази терапевтична парадигма (5 часа).

Тема 5: Мотивационно интервюиране в практиката на общопрактикуващия лекар (5 часа).

Тема 6: Мотивационно интервюиране  в частната практика на психолози и психотерапевти (5 часа).

Тема 7: Мотивационно интервюиране  в практиката  на социалните работници (5 часа).

Тема 8: Мотивационно интервюиране  в практиката  на социалните работници (5 часа).

Тема 9: Мотивационно интервюиране  в практиката  на обществените възпитатели към МКБППМН (5 часа).

Тема 10: Мотивационно интервюиране  в практиката  на педагози и педагогически съветници (5 часа).

Продължителност на програмата: 2 месеца (събота и неделя)

Хорариум: 55 часа

Преподавател: Д-р Десислава Иванова

Обучаващо звено: Философски факултет

Заявления за участие в курса изпращайте на е-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

или на адрес: Югозападен университет "Неофит Рилски"

2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66, за София Цветанова

Курсът ще се проведе при минимум 10 участника.

Курсът ще стартира от месец септември.

Такса за един участник: 140 лв.

След успешно завършване участниците в курса получават удостоверение за специализация.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в курса.

2. Диплома за завършено образование.

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение

E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2015-10-30