Обучаващо звено: Катедра "Технологично обучение и професионално образование", Технически факултет

Лектор: доц. д-р Диана Митова, e-mail: didimitova2006@swu.bg

За кого е предназначена програмата:

Учители по Технологии и предприемачество

Кратка анотация или основни теми:

Целта на курса е учителите да придобият възможност самостоятелно да планират и организират образователни проекти, с учебна цел (интердисциплинарни и съдържателно обвързани с обучението по предмета "Технологии и предприемачество". Обучението в рамките на курса следва   да повиши  социалната компетентност на учителите, като им осигури възможност:

 • Да разберат значението на правилния подбор на проблемна област, съобразно характера на темата и образователните потребности на учащите;
 • Да осъществяват дейности по планиране, организиране и провеждане на учебни проекти, в съответствие  с темата,  учебната програма и годишното разпределение;
 • Да придобият умения за предварителна подготовка, планиране на цели, задачи и дейности по проекта; да определят вида, структурата; дейностите, начините на взаимодействие в екипа, да избират форма за презентация и оценяване на проекта и др.);
 • Оформяне на проектно портфолио.

Основни теми:

 • Тема №: 1 Педагогически измерения на проектно ориентираното технологично обучение.
 • Тема №: 2 Характеристика на образователната среда при разработване на проекти.
 • Тема №: 3 Съдържание и организация на проектната дейност на учениците в обучението по технологии и предприемачество. Технологичен модел
 • Тема №: 4 Цели, задачи и стратегия на проекта
 • Тема №: 5 Етапи и дейности на проекта.
 • Тема №: 6 Проектът в извънкласните и извънучилищни дейности.
 • Тема №: 7 Разработка, презентация и защита на проекти, тематично обвързани със съдържанието на класни, извънкласни и извънучилищни дейности по технологии и предприемачество.
 • Тема №: 8 Портфолио на проекта

Обучението се провежда на  български език

Продължителност на програмата: 2 дни

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационен кредит: 1

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27