Обучаващо звено: Катедра "Технологично обучение и професионално образование"

Технически факултет

Лектор: д-р Мария Михайлова Кавданска

За кого е предназначена програмата:

Начални учители и учители по Технологии и предприемачество в средното образование.

Кратка анотация или основни теми:

Овладените в курса на обучението компетенции ще дадат възможност на учителите да се ориентират в сложния и интересен свят на икономиката, със съвременните тенденции за разбиране на икономическите явления, процеси и закономерности, както и да усвоят базисни знания и умения за разрешаване на житейски ситуации съдържащи икономически проблеми.

В процеса на тренинг-обучението учителите ще овладеят и използват в професионалната си  дейност, специфична терминология от областта на икономикса. Ще разширят и обогатят уменията си за разработване и реализиране на педагогически технологии за интегриране на икономически понятия в обучението по Технологии и предприемачество.

Обучението се провежда на български език.

Продължителност на програмата:

Предвижда се тренингът да бъде с продължителност от 8 часа аудиторна заетост, с балансирано разпределение на теоретичната, практико-приложната и дискусионната част 1: 3 : 1.

За  8-те  часа извън аудиторна заетост се поставят задачи, свързани с:

  • разработване на казуси  и икономически парадокси;
  • разработване на образователни ситуации и дейности, съдържащи икономически понятия за интегриране в учебното съдържание по Технологии и предприемачество.
  • представяне на идеи за проекти за включване на учениците в разработване и реализация на концепция за малък бизнес (напр. "Учебна фирма").

Хорариум: 8 часа аудиторна и 8 часа извън аудиторна заетост

Квалификационен кредит: 1

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27