Третата ключова дейност на програма "Еразъм +", "Подкрепа за реформиране на политиките" има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение, чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки. Дейността ще се администрира от Националните агенции във всяка страна членка на програмата. В рамките на подкрепата за реформа на политиката ще продължи изпълнението на заложените цели в сферата на професионалното образование и обучение, както и ще се разшири сътрудничеството между други съществуващи инструменти за развитие на системата като Европас, Еврогайдънс, Евридика, eTwinning, Eurodesk, Европейска квалификационна рамка и Европейска система за трансфер на кредити в сферата на професионалното образование и обучение. Българските институции от сферата на професионалното образование и обучение ще имат възможност да черпят сравнителна информация и добри практики от европейските мрежи и инструменти в областта като участват в различни национални и европейски форуми, аналитични и статистически образователни изследвания, пилотни обучения за прилагане на иновации.

Дейност "Структурен диалог" насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот и дебатa по въпроси, фокусирани върху теми и приоритети, определени от обновената политическа рамка в сферата на младежта. Структурен диалог е наименованието, използвано за дискусии между млади хора и отговорните за младежката политика с цел постигането на резултати, които са полезни за създаването на политики. Дебатът е структуриран около приоритети и срокове и предвижда събития, на които млади хора обсъждат предварително планирани теми както помежду си, така и с отговорните за формирането на политиките, с експерти в областта на младежта и с представители на публични власти, работещи по въпросите на младежта.

За допълнителна информация относно дейностите в рамките на тази Kлючова дейност:

"Подкрепа за реформиране на политиките"

Key Action 3: Support for policy reform

Последна промяна: 2017-09-20