МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ

BG051PO001-3.1.09

"Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"

Договор:BG051PO001-3.1.09-0012

Име на проект:"Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" (Благоевград) - инвестиция за бъдещето"

Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

 

Екип за изпълнение на дейностите по проекта:

 1. проф. д.н. Добринка Лукова Тодорина- ръководител на проекта
 2. доц. д-р Рая Христова Мадгерова - координатор
 3. доц. д-р Борислав Петров Юруков - координатор
 4. проф. д-р Добринка Колева Георгиева - координатор
 5. проф. д-р Илия Димитров Гюдженов - координатор
 6. проф. д.н. Йордан Георгиев Колев- координатор
 7. проф. д.н. Кирил Захариев Костов - координатор
 8. доц. д-р Елисавета Владимирова Бояджиева - координатор
 9. доц. д-р Ангелина Филипова Манова-Мунтова - координатор
 10. доц. д-р Даниела Иванова Тупарова - координатор
 11. доц. д-р Красимира Теофилова Марулевска - координатор
 12. гл. ас. Янка Величкова Рангелова - координатор
 13. Софка Николова Цветанова- технически сътрудник
 14. Веселка Маркова Лачева - технически сътрудник
 15. Миглена Петрова Маноилова - счетоводител

Обща цел:

Усъвършенстване на системата за повишаване на професионалните компетенции на преподавателите в ЮЗУ "Неофит Рилски", в съответствие със стратегическата цел за утвърждаване на европейско образователно пространство и осигуряване на високо качество на образователния и научния продукт във висшето училище, и съобразно изискванията на Закона за висше образование и Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Разработка на инструментариум за необходимостта от повишаване на квалификацията на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" (анкетна карта)

Провеждане на анкетно проучване с преподаватели от 8 факултета и 1 колеж в ЮЗУ "Неофит Рилски". Дейността се обосновава с необходимостта от проучване на нуждите на преподавателите от повишаване на тяхната квалификация в различни професионални и научни направления. Анализират се резултатите от анкетирането в количествен и качествен аспект и на тази основа се конструира учебният план с определените квалификационни курсове.

Дейност 2: Организиране и провеждане на квалификационен курс "ИКТ в преподаването във висшето училище"

Ще бъде направено установяване на входното ниво на уменията за работа с ИКТ. В съответствие с предварителната подготовка на обучаемите ще се детайлизират учебните програми и ще се разработят учебни материали. Учебните материали ще бъдат предоставени на електронен носител. Ще се разработят  и използват интерактивни мултимедийни демонстрации и симулации. Обучението ще се проведе в 5 групи. Обучението ще завърши със сертификационен изпит. Учебните дейности в курса ще се подпомагат в среда за електронно обучение, поддържана от научноизследователската лаборатория за електронно обучение.

Дейност 3: Курс по академичен английски език

Дейността се обосновава от необходимостта за подготовка на университетски преподаватели, които владеят английски език на и над средно ниво да могат да бъдат обучени да преподават специалните си дисциплини на английски език в съответствие с основите стратегии на развитие на ЮЗУ. Курсът е предназначен за преподаватели от различни специалности, които ще подготвят лекционни курсове на английски език, което предполага обучение в два модула: общ   и специализиран английски език. В модула общ английски език се въвеждат основната граматика и лексика, необходими за предаване на информация и комуникация на английски език, а в модула специализиран английски език  - основната лексика и граматични структури, които са най-често употребявани в академичния регистър. Вторият модул включва запознаване с основните елементи при изготвянето на презентации на английски език, които са необходими при преподаването на специализирани дисциплини в рамките на университетското преподаване, както и при представяния на международни форуми. Обучаемите ще бъдат разпределени в две основни групи въз основа на предварителен тест за определянето на нивото.

Дейност 4. Разработка на учебна документация за квалификационните курсове за преподавателите от ЮЗУ "Неофит Рилски"

Усилията в посока на разработване и усъвършенстване на учебната документация са обосновани от необходимостта да бъде постигната висока степен на адекватност на предлаганата учебна документация и предвиденото учебно съдържание за всеки от курсовете със заявените потребности на преподавателите от повишаване на квалификацията им в различни професионални и научни направления.

Дейност 5. Разработване на учебно съдържание и провеждане на квалификационни курсове с преподаватели от целевата група

Квалификационната дейност е свързана с осъществяване на обучение по съответните модули и учебни дисциплини:  по модул Педагогика - Дидактика на висшето училище, Методика на академичното преподаване по отделни научни направления (природо-математическо, хуманитарно, икономика, правни науки), Педагогически иновации, Интерактивни методи на обучение във висшето училище, Контролно-оценъчна дейност във висшето училище, Интеркултурно образование, Разработване и управление на проекти във висшето училище; модул Психология - Психология на общуването, Психология на студента, Психология на университетското обучение; модул Научни изследвания - Методология и методи на научноизследователската дейност, Технологии за обработка на статистически данни, Електронни таблици, ИКТ за представяне на резултати от научни изследвания. Завършилите квалификационни курсове по всички дисциплини от учебния план получават сертификати.

Дейност 6. Провеждане на кръгла маса на тема: "Професионални компетенции  на университетския преподавател  и високо качество на висшето образование"

В рамките на кръглата маса се предоставя възможност за провеждане на дискусии по актуалните проблеми на пространството за висше образование, с оглед  постигането на високо качество на висшето образование, отчитане на получени междинни резултати от предвидената по проекта квалификационна дейност.

Дейност 7. Разработване на концепция  за създаване на Институт за научни и приложни изследвания във висшето образование

Институтът за научни и приложни изследвания във висшето образование ще се изгради като самостоятелно звено в ЮЗУ "Неофит Рилски" със съответна образователна и управленска структура. Разработените стратегии, технологии и иновации в рамките на института ще бъдат приложени в Центъра за продължаващо обучение, с оглед повишаване квалификацията на университетските преподаватели.  Очаква се съвместната дейност на Института за научни и приложни изследвания във висшето образование и на Центъра за продължаващо обучение да придобие национален характер. Предвижда се институтът да бъде създаден на основата на съществуващата Лаборатория по дидактика, психология и управление на висшето образование, в която е налице  опит (от 2007 и понастоящем) в организирането и реализацията на професионалната квалификация на млади университетски преподаватели.  Наличен е и експертен потенциал за реализиране на предвидената проектна дейност. Инициира се създаването на постоянно действащ Международен семинар "Иновации във висшето образование".

Дейност 8. Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда

Създаването на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда, произтича от необходимостта  от тясно обвързване на теорията и практиката. Това налага такава подготовка на преподавателския състав, която да ориентира обучението към изискванията на практиката. В рамките на дейността се предвижда проучване на потребностите на пазара на труда от организиране на адекватно обучение и разработване на методика за повишаване качеството на подготовката на преподавателския състав в университета и за ориентиране на обучението към пазара на труда. Методиката за повишаване качеството на подготовката на преподавателския състав в университета включва: 3 групи анкетни проучвания - на преподаватели, реализирали се млади специалисти, ръководители от практиката; подготовка на преподавателите за ориентиране към практиката - определяне на базови организации от различни професионални области; споделяне на опит от известни учени, заети и в практиката; извършване на обучение (семинар, лектория) за добрите практики в ЕС по проблема; разработване на практическо ръководство по проблемите на ориентирането на обучението към пазара на труда (за учене на учения); разширяване на социалните партньорства (в зависимост от обхвата на факултетите); стимулиране на преподаватели, ориентирани към преподаване, съобразно потребностите на практиката и пазара на труда (сертификати, плакети и др.).

Дейност 9. Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища (съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България)

Дейността е свързана с реализирането на:

Изработване на точкова система за определяне на предварителната  готовност на кандидат  за заемане на академична длъжност (доцент или професор), в съответствие с трети и четвърти принципи от ЗРАСРБ, а именно международно признание на учебния и научен продукт на българските учени и преподаватели, както и удовлетворяване на обществените очаквания за качество на научната и образователна дейност.

Изготвяне на точкова система за присъждане на образователната и научна степен доктор и доктор на науките (в съответствие с трети и четвърти принципи от ЗРАСРБ).

Изготвяне на точкова система за оценка постиженията на академичния състав в научноизследователската и образователната дейност, във връзка с тяхното периодично атестиране и професионално развитие.

Създаване на Отдел за оценка и анализ на научните изследвания на преподавателите, който да осъществява периодичен преглед на постиженията на академичния състав и да определя стабилността на академичния профил и развитието му години напред. Отделът следва да оценява и управлява научните изследвания в университета, съобразно приетата Стратегия 2020 за развитие на институцията.

Дейност 10. Организиране и провеждане на конференция с международно участие на тема: "Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище"

Научната конференция има характеристиката на заключителен етап в реализацията на проекта, дава възможност в рамките на пленарното и секционните заседания да бъдат очертани  обобщения, изводи и препоръки за оптималните варианти за изграждане на професионални компетентности у преподавателите във висшето училище. Очакванията са за провеждане на дискусии по: Дидактика на висшето училище, Методика на академичното преподаване по отделни научни направления (природо-математическо, хуманитарно, икономика, правни науки), Педагогически иновации, Интерактивни методи на обучение във висшето училище, Контролно-оценъчна дейност във висшето училище, Интеркултурно образование, Разработване и управление на проекти във висшето училище, Психология на общуването, Психология на студента, Психология на университетското обучение,  Методология и методи на научноизследователската дейност, Технологии за обработка на статистически данни, Електронни таблици, Съвременни методи на преподаване чрез  ИКТ, Интензивно специализирано чуждоезиково обучение. На пленарно заседание по време на конференцията ще бъде  представена концепцията за изграждане на Институт за научни и приложни изследвания във висшето образование.

Дейност 11. Осигуряване на информираност и публичност на проекта

Оповестяването на целите и резултатите по проекта ще доведе до популяризиране на дейностите за повишаване професионалните компетенции на университетските преподаватели сред академичната общност на ЮЗУ "Неофит Рилски" и широката общественост. Това ще доведе до засилване на интереса към провежданите квалификационни курсове и до надграждане на системата за повишаване на квалификация и кариерно израстване на университетските преподаватели. Очакванията са придобият добър опит да се популяризира в академичните среди на други университети у нас и в страните членки на Европейския съюз.

Последна промяна: 2013-07-23