ЮЗУ като партньор в международен проект IPHRAS участва в разработването на онлайн инструментариум за чуждоезиково обучение

ЮЗУ "Неофит Рилски" участва в международен научен консорциум по проект IPHRAS, насочен към изучаването на интерфразеологизмите от Балканите.

Проект IPHRAS се ръководи от Университет Фридрих Шилер, мениджира се от Тюрингското сдружение на Висшите Училища. В колектива от българска страна участват специалисти от три факултета - Стопански, Филологически и Педагогически. Проект IPHRAS впечатлява със своя колорит от лингивсти и специалисти по дидактика на чуждоезиковото обучение - Института по Славистика, Университет Лучиан Блага в Румъния, Йълдъз Техник Университет в Истанбул, Зеленият Институт в Атина и Югозападен университет "Неофит Рилски".

Проектът се основава на една от основните на Европейската езикова рамка за поддържане на "малките езици", в този смисъл освен основните за проекта немски и английски език от фокуса на "големите европейски езици" тук са включени езици от Балканския езиков съюз.

Цел на проекта

Централна цел на проект IRPHRAS е изготвянето на онлайн-инструментарим за електронно обучение и изготвяне на учебни материали за самообучение, като се изходи от всеки един от работните езици на проекта, сред които наред с немски и английския са по-малко известните езици за ЕС като гръцки, румънски, български и турски, и дори ромски. IPHRAS преследва модулен принцип, т.е. използват се типичните ситуативни фази при началния контакт в чуждата държава като за всяка езикова двойка се изготвят типични ситуации, от които се генерират интерфразеологизмите. Към тях се представя превод към всеки от балканските езици. Така генерирания материал съставлява съдържателната страна на работната база данни от фразеологизми. Формалният еквивалент се извежда от съпоставката на интерфразеологизмите между езиците от Балканския езиков съюз спрямо немския и английския език. Всеки един от партньорите, е отговорен за събирането, обработването и за изпробването на корпусния материал. Разработеното приложение за електронно обучение е съобразено със следните целеви групи: ученици, студенти, самообучаващи се и учители. Проектът се базира на достиженията на модерните парадигми за електронно обучение, предполага автономност на обучаемите, развива стратегии за запаметяване и предлага възможност за директното им използване в чуждоезиковото обучение.

Проведената в Благоевград работна среща по проекта потвърди мнението на гостите от страните-партньори, че Югозападният университет със своята трансгранична специфика може да бъде предпочитан партньор не само за всеки един подобер мултилатерален проект, но и има богат потенциал за участие в други международни практики и дейности.

Проектът IPHRAS е под номер 530962-LLP-2012-DE-KA 2-KA2MP и финансиран с подкрепата на Eвропейската Kомисия по програма "Учене през целия живот"

 

За повече информация: http://www.iphras.eu ,
за свободен достъп до електронното приложение: http://www.iphras.eu/app_dev.php/de/frontend
За контакт: гл. ас. д-р Теодора Кирякова-Динева:
teodora.kiriakova @swu.bg

Последна промяна: 2015-02-25