Европейски социален фонд 2007 - 2013

Република България

Министерство на образованието, младежта и науката

Оперативна програма

"Развитие на човешките ресурси"

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"

Проект BG051PO001-4.1.05-0189

"заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца"

 

Бенефициент

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Партньори:

 

Община Благоевград

 

Целодневна детска градина № 11- Благоевград

 

Целодневна детска градина № 2 -

"Света Богородица" - Благоевград

Целодневна детска градина №6 - Благоевград

Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов"-Благоевград

Единадесето основно училище "Христо Ботев" - Благоевград

Екип за организация и управление на проекта:

 1. Доц. д-р Красимира Теофилова Марулевска - ръководител на проекта
 2. Доц. д-р Маргарита Колева - ключов експерт
 3. Д-р Блага Георгиева Джорова - координатор
 4. Мила Костадинова Миндова - Янева - координатор
 5. Елка Сергеева Спасова - Сандева - координатор
 6. Тина Олег Сатиева - технически сътрудник
 7. Пламен Иванов Иванов - технически сътрудник
 8. Мира Иванова Кехайова - счетоводител

Обща цел:

Създаване на условия за успешна интеграция на децата и учениците от ромския етнос в детските градини и училищата в община Благоевград чрез взаимно опознаване, подобряване на достъпа до качествено образование, повишаване на интеркултурната педагогическа компетеност и засилване на междуинституционалното партньорство в подкрепа на образователното включване и културното разнообразие

Специфични цели:

-         Повишаване толерантността на жителите на град Благоевград към етнокултурното разнообразие;

-         Повишаване на интеркултурната компетентност на учителите за прилагане на интерактивни методи и форми за работа в културно разнообразна среда;

-         Хуманизиране и функционално оптимизиране на социално-педагогическата среда чрез ефективно прилагане на интерактивни методики и програми за интегрирано обучение;

-         Утвърждаване на интеркултурната диалогичност между децата и учениците от ромския и българския етнос чрез творческо себеизразяване и междукултурен обмен;

-         Създаване на предпоставки за неформална комуникация и опознаване между учениците в условията на извънкласни и извънучилищни занимания;

-         Осигуряване на педагогическа и институционална подкрепа на децата и учениците от ромския етнос в обучението и възпитанието

-         Засилване мотивацията на учениците от ромския етнос за редовно посещаване на училището и повишаване на учебната успеваемост;

Повишаване ангажираността на родителите от двата етноса и на обществеността като цяло с образователната и културна интеграция.

Основни дейности:

1. Подобряване на достъпа до образование и осигуряване на подкрепа в образователната интеграция на децата от маргинализираните етнически групи

 • Организиране на групи за допълнителна подготовка в детските градини и провеждане на ежедневни занимания с децата, за които българският език не е майчин, преди постъпването им в първи клас
 • Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски квартали чрез транспортиране до смесените училища

2. Обучение и подготовка на учители и възпитатели за работа в мултикултурна среда

 • Подбор, обучение и наемане на помощник-учители за образователна подкрепа и мултикултурна медиация между училището и семейството в процеса на образователна интеграция на ромските деца
 • Допълнителна квалификация "Интерактивни форми и методи за обучение и възпитание в мултикултурна среда" на детски и начални учители

3. Създаване на условия за взаимно опознаване между децата от различни етнически групи и формиране на толерантност и уважение към културното различие

 • Създаване и функциониране на клубове по интереси в училищата и детските градини: "Фолклор и традиции", "Информатика", "Детски театър", "Клуб по керамика", "Приятели на природата".
 • Провеждане на "Зелено училище"
 1. 4. Повишаване мотивацията на родителите за осигуряване на подкрепа в образователната и културна интеграция на децата и учениците от ромския етнос
 • Организиране на Клуб на родителя и провеждане на тримесечни тематични срещи на родители, учители, помощник-учители, експерти, общински деятели за обсъждане проблемите на образователната интеграция

5. Осигуряване на информираност и публичност по проекта

 • Информационна кампания за информиране и мотивация на родители, ученици и деца от ромски произход за привличането и  задържането  им  в училище.
 • Осигуряване на публичност и визуализация за дейностите по  проекта.

Изготвил информацията:

Доц. д-р Красимира Марулевска

Последна промяна: 2013-08-22