СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

2007 - 2009 г.

 

Водеща организация/ Организации- партньори

Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездна финансова помощ

Програма / Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна помощ

1.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - водеща организация

 

Централна лаборатория по обща екология при БАН (ЦЛОЕ) - партньор

 

 

Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води

 

 

http://soft .swu.bg /practice

 

Схема № BG051PO001/07/3.3-01 "Разработване на механизми за училищни и студентски практики", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката

72 384,00 лв.

2.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - водеща организация

 

Партньори:

Община Благоевград, ПУ"Паисий Хилендарски", Тракийски университет, БУ "Проф.

д-р Асен Златаров, ШУ "Епископ К. Преславски".

 

Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители

Схема № BG051PO001/07/4.1-01 "Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката

 

 

 

89 566,00 лв.

3.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - водеща организация

 

Партньори:

1.     Български съюз по балнеология и СПА туризъм - България;

2.     GIP FIPAG - Франция;

3.     Greta Savoie - Франция;

4.     Les thermes nationaux d'Aix les Bains - Франция;

5.     Federation thermale et climatique Rhone Alpes (Rhnoe Alpes Therme) -

Франция;

6.    "Шарк 2001" ООД - България;

7.     САПИ - България;

8.     Universite de Medecine et Pharmacie "Gr. T. Popa" - Румъния;

9.                       Assotiatia "Partner" - Румъния;

10.                     OPTBR - Румъния;

11.                      proInovation - Германия;

"CREATION D'UNE CERTIFICATION EUROPEENNE D'AGENT THERMAL (THERM)",

CONVENTION N° 2007 - 1965 / 001 - 001 LE3 MULPRO ("Създаване на Европейски сертификат за термален агент (ТЕРМ)", Договор N°

2007 - 1965 / 001 - 001 LE3 MULPRO)

 

Програма "Леонардо да Винчи" на ЕС

 

Консолидиран бюджет - EUR 401 189

 

Бюджет по Проекта за ЮЗУ "Неофит Рилски" - EUR 25 265, от които

финансиране от ЕС в размер на EUR 19 843.

4.

1. Аlexander Technological Institute of Thessaloniki

Centre for Research and Technology Hellas, Greece

University Hospital Groningen, Netherlands

EGE University, Izmir, Turkey

University of Bucharest, Romania

 

Изграждане на хранилище за знания относно научните изследвания в областта на икономическите аспекти на здравословните и безопасни условия на труд (ROWER - Building a Knowledge Repository for Occupational Well-Being Economics Research)

Седма рамкова програма

EUR 90 000

5.

1. Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Greece

Обучение на настоящи и бъдещи управленски кадри на гръцки и български предприятия в областта на здравословни и безопасни условия на труд на базата на европейското законодателство и практика (Education of Current and Future Executives of Greek and Bulgarian Enterprises in Occupational Health and Safety Based on European Legislation and Practice)

INTERREG III A

EUR 4 000

6.

Организации-партньори, сред които и Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, от Франция, Белгия, Германия, Гърция, Израел, Италия, Полша, Португалия, Испания, Швеция,  Англия, Норвегия, Финландия, Германия и др.

COST Action CM0801: New drugs for neglected diseases

European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research - COST

EUR 6 000 000

7.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Р-л: проф. дхн Ценка Милкова

Нови аналози на противовирусни препарати - синтез и

биологична активност

Двустранно сътрудничество между България и Германия

 

ДААД-01-2007

 

 

 

EUR 10 000

8.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - водеща организация

Р-л: Доц. д-р Пенчева

Изграждане и пробация на научен комплекс за оценка на физиологични и биомеханични параметри при физическото натоварване за нуждите на кинезитерапията и спорта

Фонд "Научни изследвания"

Конкурс "Развитие на научната инфраструктура"

580 000 лв.

9.

Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН - Водеща организация;

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - партньор;

 

Изчислителен комплекс за авангардни изследвания по молекулен дизайн, нови материали и нанотехнологии

Фонд "Научни изследвания"

Конкурс "Развитие на научната инфраструктура"

 

1 000 000 лв.

10.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - водеща организация

Р-л: Проф.

д-р Иван Мирчев

Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено- рецепторни взаимодействия

Фонд "Научни изследвания"

Конкурс

"Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища"

520 000 лв.

11.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - водеща организация

Р-л: доц. Марио Митов

Иновативни микробиологични горивни елементи като източници на екологично чиста енергия

Фонд "Научни изследвания"

Конкурс "Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области" ("Тематичен конкурс")

360 000 лв.

12.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - водеща организация

Р-л: доц. Снежана Димитрова

Кризи на националната идентичност: ресурси на микро-историята като изследователска, етическа и гражданска парадигма

Фонд "Научни изследвания"

Конкурс

"Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища"

200 000 лв.

13.

Министерство на образованието и науката - водеща организация

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - партньор

 

Студентски стипендии и награди

Схема № BG051PO001/4.2-02 "Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013", дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката

Брой студенти, за които ще бъдат отпуснати награди

през зимен семестър на 2008-2009 г. - 252;

летен семестър на 2008-2009 г. - 252;

Размер на наградите - 200 лв.

Брой студенти, за които ще бъдат отпуснати стипендии

през зимен семестър на 2008-2009 г. - 871 (за 4 месеца)

през летен семестър на 2008-2009 г. - 871 (за 5 месеца);

Размер на стипендиите - 90 лв. месечно;

14.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - водеща организация

Р-л:

Доц. д-р Мария Серафимова

 

Партньори:

  1. УНСС
  2. Институт по социология при БАН
  3. Сдружение с нестопанска цел "От извора", община Сапарева баня
  4. Община Сапарева баня
  5. Национална федерация на работодателите на инвалиди

"Създаване на програма и провеждане на студентска практика в реална работна среда по тема: "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: стимулиране на социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове"

Схема № BG051PO001-3.3.03 "Училищни и студентски практики", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието, младежта и науката

98 966 лв.

15.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - водеща организация

Р-л:

Доц. д-р Ганчев

 

Европейски модул "Европейска икономическа интеграция: политики, институции и предизвикателства за България

 

Програма "Учене през целия живот", програма Жан Моне

EUR 20 000

Последна промяна: 2012-11-28