КОНКУРС ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 г.

На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност и във връзка с решение на Академичния Съвет, Протокол № 10/27.01.2021г. ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за научноизследователски проекти и проекти за художественотворческа дейност за следните групи:

А. Инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания в съществуващите научни центрове, лаборатории и семинари в рамките на ЮЗУ "Неофит Рилски" на обща стойност 92 000 лв.

Б. Проекти на основните звена за научни изследвания или художественотворческа дейност на обща стойност 49 500 лв.

За проекти на основните звена могат да кандидатстват всички факултети (самостоятелно или съвместно), като за финансиране ще бъде класирано само едно проектно предложение.

В.     Други проекти

  1. Абонаменти за достъп до международни бази данни - 13 000 лв.;
  2. Поддръжка на патенти и други права на интелектуалната собственост по текущи или успешно завършили проекти - 2 000 лв.;
  3. Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми - 43 000 лв.;
  4. Проекти за провеждане на културни мероприятия - концерти, изложби, постановки и други прояви, свързани с художественотворческата дейност - 15 000 лв.;
  5. Подкрепа на специализирани публикации в реферирани в SCOPUS, Web of Science/Knowledge издания - 25 000 лв.;
  6. Издаване на научни трудове и подкрепа за издания на ЮЗУ "Неофит Рилски", които се реферират от SCOPUS, Web of Science/Knowledge - 6 538 лв.

Кандидатстващите проекти се представят в срок до 26.02.2021 г. в Централната университетска комисия по научноизследователска дейност.

Последна промяна: 2021-01-29