КЛАСИРАНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО НАРЕДБА № 9 ЗА 2010 Г.:

Проекти от група А:

І. За съществуващите научните центрове, лаборатории и семинари

1. Тема на проекта: Оценка на тестове за аеробен капацитет при субмаксимални натоварвания.

Ръководител: доц. д-р Чавдар Коцев

2. Тема на проекта: Изграждане на система за продължаващо обучение и квалификация на заетите в сферата на образованието.

Ръководител: доц. д-р Ангелина Манова

3. Тема на проекта: Модул І: Дигитално минало - Югозападна България в периодичните издания.

Ръководител: доц. д-р Марияна Пискова

Модул ІІ: Изследователски център "История, архив и музей на тютюна" - ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Ръководител: доц. д-р Валентин Китанов

Модул ІІІ: Постоянен исторически семинар "Политики на историята през 21-ви век".

Ръководител: доц. д-р Снежана Димитрова

4. Тема на проекта: Модели на философското мислене.

Ръководител: проф. дфн Валентин Канавров

5. Тема на проекта: Модул І: Изследване на предприемачеството и клъстерното развитие в условията на криза в Република България и европейските страни.

Ръководител: доц. д-р Рая Мадгерова

Модул ІІ: Лаборатория за изследване и насърчаване практическата реализация на студентите.

Ръководител: проф. д-р Чавдар Николов

Модул ІІІ: Европейска икономическа интеграция: политики, институции, предизвикателства за България.

Ръководител: доц. д-р Ганчо Ганчев

II. За колективи с проекти за откриване на нови научни центрове, лаборатории и семинари

1. Тема на проекта: Основаване на център по ЕЕГ и биофидбек.

Ръководител: доц. д-р Стоян Иванов

2. Тема на проекта: Студио за апробиране на PR практики.

Ръководител: доц. д-р Иван Газдов

3. Тема на проекта: Изграждане на лаборатория за мониторинг на околната среда - І етап.

Ръководител: доц. д-р Иван Дреновски

Проекти от група Б:

Филологиески факултет:

1. Тема на проекта: Виртуална чуждоезикова литературна библиотека.

Ръководител: доц. д-р Магдалена Панайотова

2. Тема на проекта: Език и образ на медиите в Югозападна България.

Ръководител: доц. д-р Роман Хаджикосев

Природо-математически факултет

1. Тема на проекта: Изследване на температурния режим на лазерна диагностика за оценка на състоянието на река Благоевградска Бистрица.

Ръководител: доц. д-р инж. Михаил Михайлов

2. Тема на проекта: Комплекс за разработка на системи за мониторинг на процеси в реално време с цифрови сигнални процесори.

Ръководител: доц. д-р Валентин Христов

3. Тема на проекта:Математическо, числено и мулекулно моделиране в природните науки.

Ръководител: доц. д-р Михаил Колев

4. Тема на проекта: (F (b), \beta, \gamma, a) - дифонията на обобщената мрежа на Заремба - Холтън над крайни полета.

Ръководител: доц. д-р Васил Грозданов

5. Тема на проекта: Приложение на съвременните информационни технологии в учебния процес по химия.

Ръководител: доц. д-р Стефан Манев

Правно-исторически факултет

1. Тема на проекта: Изследване на потребителите на кадри по PR.

Ръководител: доц. д-р Асен Йосифов

2. Тема на проекта: Югоизточна Европа в древността - Приморска Странджа 2010.

Ръководител: доц. дин Калин Порожанов

 

Стопански факултет

1. Тема на проекта: Отражението на глобалната криза върху финансовия сектор на Република България.

Ръководител: доц. д-р Свобода Тошева

Факултет по изкуствата

1. Тема на проекта: Реализация на студентско научно и художествено творчество.

Ръководител: доц. д-р Мария Вълкова

2. Тема на проекта: Разработване на методика за обучение по електронни музикални клавишни инструменти.

Ръководител: проф. д-р Николина Огненска

Факултет по педагогика

1. Тема на проекта: Модел за хармонизиране на педагогиските квалификации на специалностите от ФП с ЕКР.

Ръководител: доц. д-р Траян Попкочев

 

Факултет по обществено здраве и спорт

1. Тема на проекта: Ранна диагностика на слухови нарушения при деца с ринофарингеална патология.

Ръководител: доц. д-р Христо Френгов

Философски факултет

1. Тема на проекта: Актуални проблеми на хуманитаристиката и обществознанието.

Ръководител: доц. д-р Иванка Асенова

Технически колеж

1. Тема на проекта: Изграждане и изследване на безжична система, работеща в реално време.

Ръководител: доц. д-р инж. Владимир Гебов

Проекти от група В:

І. Проекти за подготовка за участие в международни научни програми

1. Тема на проекта: Изследване на Общата външна политика, политиката на сигурност и съседство на Европейския съюз след Лисабонския договор.

Ръководител: проф. д-р Антон Първанов

2. Тема на проект: Създаване на център за нови медии и културно творчество в цифровата среда.

Ръководител: доц. д-р Татяна Шопова

 

ІІ. Допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти или проекти за художествено-творческа дейност, финансирани от национални или международни научни организации

1. Тема на проект: Експериментални и теоретични изследвания на антиоксидантна, антивирусна и антимикробиална активност на нови производни на фенолни киселини.

Последна промяна: 2018-01-19