Класирани научно-изследователски проекти по Наредба №9

Проекти от група А:

 • За съществуващите лаборатории, центрове и семинари
 1. Тема на проекта: Тютюнът-минало, настояще и бъдеще
  • Ръководител: доц. д-р Валентин Китанов
 2. Тема на проекта: Преходът към демокрация в България и Грузия (Благоевград и Батуми):спомени, образи и документи
  • Ръководител: доц. д-р Марияна Пискова
 3. Тема на проекта: Европейският съюз и Русия: стратегическо сътрудничество или съперничество
  • Ръководител: доц. д-р Габриела Белова
 4. Тема на проекта: Постоянен исторически семинар "Политики на историята през 21-ви век": Балканската историография на европейската историческа наука
  • Ръководител: доц. д-р Снежана Димитрова
 5. Тема на проекта: Проучване на онлайн начините на живот сред студентите на ЮЗУ
  • Ръководител: доц. д-р Любен Еленков
 6. Тема на проекта: Технологии и методика за разработване на мултимедийни симулационно базирани учебни обекти
  • Ръководител: доц. д-р Даниела Тупарова
 7. Тема на проекта: Химични трансформации, биологична активност и математически модели на утвърдени в практиката противовирусни препарати (пенцикловир, ганцикловир, римантадин, амантадин и оселтамивир)
  • Ръководител: проф. дхн Ценка Милкова
 8. Тема на проекта: Синтез и спектрално охарактеризиране на биологично-активни субстанции - аминокарбоксилни киселини, техни N-заместени производни и малки пептиди
  • Ръководител: доц. д-р Атанас Чапкънов
 9. Тема на проекта: Нови материали за полупроводникови термоелектрични елементи
  • Ръководител: доц. д-р инж. Валери Въчков
 10. Тема на проекта: Изследване на икономическите и управленските предпоставки за развитие на предприемачеството и прилагането на клъстерния подход в малкия и средния бизнес (на примера на Благоевградска област)
  • Ръководител: доц. д-р Рая Мадгерова
 11. Тема на проекта: Древнотракийски светилища от Западните Родопи. Културно-исторически, археологически, археоастрономически и етноложки аспекти - 2 етап
  • Ръководител: доц. днк Васил Марков
 12. Тема на проекта: Е-обучение във висшето образование - европейски измерения
  • Ръководител: доц. д-р Татяна Шопова
 13. Тема на проекта: Кариерното развитие на кадрите на ЮЗУ "Н.Рилски"
  • Ръководител: проф. дпн Йордан Колев
 14. Тема на проекта: Изследване на начините за оптимизиране на чуждоезиковото обучение в езиков център
  • Ръководител: доц. д-р Антони Стоилов
 15. Тема на проекта: Балканите и техните периферии. 20 години след началото
  • Ръководител: доц. д-р Елена Тачева
 16. Тема на проекта: Постмодерни форми на управление и публичност
  • Ръководител: доц. д-р Добринка Пейчева
 17. Тема на проекта: Психичен, физиологичен и личностно-социален профил на студентите - любители шофьори
  • Ръководител: доц. д-р Бойко Николов

Проекти от група Б:

 • Проекти на основните звена
 1. Тема на проекта: Приложение на ефективен публичен мениджмънт в териториалната администрация - от добри практики към качествено обучение
  • Ръководител: доц. д-р Валентин Василев
 2. Тема на проекта: Югоизточна Европа в древността - Приморска Странджа 2011
  • Ръководител: проф. дин Калин Порожанов
 3. Тема на проекта: Модели за изследвания в природните науки
  • Ръководител: проф. дфн Любомир Павлов
 4. Тема на проекта: Цифрови реконфигурируеми системи с FPGA
  • Ръководител: доц. д-р Валентин Христов
 5. Тема на проекта: Системният риск в държави с фиксиран валутен курс-сравнително изследване
  • Ръководител: доц. д-р Ганчо Ганчев
 6. Тема на проекта: Изграждане и изследване на автоматизирана мобилна система за събиране на сензорни данни.
  • Ръководител: доц. д-р инж. Иванка Георгиева
 7. Тема на проекта: Изследване и анализ на шевни технологични процеси за повишаване на ефективността им.
  • Ръководител: доц. д-р инж. Снежина Андонова
 8. Тема на проекта: Оптимизиране подготовката на студентите от специалностите по изкуствата
  • Ръководител: проф. д-р Николина Огненска
 9. Тема на проекта: Форми за социализация на културното наследство и културен туризъм
  • Ръководител: доц. д-р Мария Вълкова, проф. Николай Цветков, проф. Георги Драчев
 10. Тема на проекта: Теренно изследване и антропологичен текст - проект за развитие на уменията за изследователската дейност на студентите от специалност "Чужд език и етнология"
  • Ръководител: доц. д-р Илия Недин
 11. Тема на проекта: Българският език в контекста на южно и източнославянските езици
  • Ръководител: доц. д-р Лилия Илиева
 12. Тема на проекта: Проучване необходимостта от продължаващо обучение на специалистите, работещи в социалните услуги в общността и разработване на учебна документация
  • Ръководител: проф. дпн Париз Паризов
 13. Тема на проекта: Осигуряване качество на образователния и научен мениджмънт във факултет "Обществено здраве и спорт" - синхронизиране с европейските и международни стандарти
  • Ръководител: доц. д-р Мая Чолакова
 14. Тема на проекта: Мониторинг на иновациите в образованието (Благоевградска област).
  • Ръководител: доц. д-р Траян Попкочев
 15. Тема на проекта: Съвременен профил и позиция на българсия учител в образователната система и обществото.
  • Ръководител: доц. д-р Янка Стоименова
 16. Тема на проекта: Границите - философски и политически интерпретации
  • Ръководител: доц. д-р Лазар Копринаров
 17. Тема на проекта: Приложна психология и миграция в сравнителна европейска перспектива
  • Ръководител: доц. д-р Мария Мутафова

Проекти от група В:

 • Проекти за подготовка за участие в международни научни програми;
 • Допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти или проекти за художествено-творческа дейност, финансирани от национални или международни научни организации
 • Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми
 • Проекти за провеждане на културни мероприятия - концерти, изложби, постановки и други прояви, свързани с художествено-творческата дейност

 1. Тема на проекта: Проучване на резултатите от тестовете на кандидатстудентския изпит по история за оптимизация на форма, структура и съдържание
  • Ръководител: доц. д-р Коста Паев
 2. Тема на проекта: Изследване на социо-културните въздействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в Стопанския факултет на ЮЗУ "Н.Рилски"
  • Ръководител: доц. д-р Мария Станкова
 3. Тема на проекта: Юбилейна международна конференция "Финансови измерения на процеса на излизане на икономиките на източноевропейските държави от кризата"
  • Ръководител: проф. д-р Чавдар Николов
 4. Тема на проекта: Организиране и провеждане на Втора международна научно-практическа конференция за докторанти "Икономика, мениджмънт и туризъм"
  • Ръководител: доц. д-р Георги Георгиев
 5. Тема на проекта: Студентски фестивал на изкуствата
  • Ръководител: проф. дн Филип Павлов
 6. Тема на проекта: Международен симпозиум "Съвременни подходи в логопедичната терапия"
  • Ръководител: доц. д-р Катя Дионисиева
 7. Тема на проекта: Съвременните предизвикателства пред обучението на докторантите в Р България, Р Македония и Р Гърция
  • Ръководител: доц. д-р Пелагия Терзийска
 8. Тема на проекта: Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на Светите братя Кирил и Методий
  • Ръководител: доц. д-р Антони Стоилов
 9. Тема на проекта: Славяно-славянският превод и неговата рецепция
  • Ръководител: доц. д-р Магдалена Костова-Панайотова
 10. Тема на проекта: Неканоничната българска литература, част 3
  • Ръководител: проф. дфн Цветан Ракьовски
 11. Тема на проекта: Трансформации на ценностите в съвременното общество:измерения на духовните, религиозните, културните и екологични сфери
  • Ръководител: доц. д-р Мария Серафимова
 12. Тема на проекта: Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции
  • Ръководител: проф. дфн Валентин Канавров
 13. Тема на проекта: Участие на студент в Международна научна среща
  • Ръководител: Росен Прешелков
Последна промяна: 2018-01-19