Класирани научно-изследователски проекти по Наредба №9

2012 г.

 

 

 

 

Проекти от група А:

 

SRP-A1/12

1. Тема на проекта: Места на споделената памет. Дигитална карта на паметници

Ръководител: доц. д-р Марияна Пискова

SRP-A2/12

2. Тема на проекта: Право, управление и медии през 21 век

Ръководител: доц. д-р Габриела Белова

SRP-A3/12

3. Тема на проекта: Тютюнът - минало, настояще и бъдеще

Ръководител: доц. д-р Валентин Китанов

SRP-A4/12

4. Тема на проекта: Шифови бази на 4-аминоантипирин и техни метални комплекси М синтез и биологична активност

Ръководител: проф. д.н. Ценка Милкова

SRP-A5/12

5. Тема на проекта: Иновативен модел за статистическа обработка на резултатите от електронни тестове

Ръководител: доц. д-р Елена Каращранова

SRP-A6/12

6. Тема на проекта: Изучаване на управленските стратегии и подходи за повишаване ефективносттта на предприемаческата дейност /на примера на Благоевградска област/

Ръководител: доц. д-р Рая Мадгерова

SRP-A7/12

7. Тема на проекта: Тракийски светилища от Западните Родопи-трети етап 2012

Ръководител: проф. д.н. Васил Марков

SRP-A8/12

8. Тема на проекта: Литература на близкото минало. Ненаписаната история Ръководител: проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова

SRP-A9 /12

9. Тема на проекта: Нощни Балкани

Ръководител: доц. д-р Елена Тачева

SRP-A10/12

10. Тема на проекта: Българското село в условията на депопулация Ръководител: доц. д-р Илия Недин

SRP-A11/12

11. Тема на проекта: Изследване на корелации между силата на флексорите и екстензорите на тазобедрена, колянна и глезенна става и точността на стрелбата и подаването при футболисти /студенти/

Ръководител: проф. д-р Васил Жечев

 

SRP-A12/12

12. Тема на проекта: Ценностни индикатори на младото поколение в постмодерното общество

Ръководител: доц. д-р Добринка Пейчева

SRP-A13/12

13. Тема на проекта: Философският глобализъл на Хегел

Ръководител: проф. д-р Валентин Канавров

 

 

Проекти от група Б:

 

Правно- исторически факултет

SRP-B1/12

1. Тема на проекта: Югоизточна Европа и Северозападна Анатолия в Древността - Приморска Странджа 2012; Пропонтида- Вътрешнотракийско Море

Ръководител: проф. д.н. Калин Порожанов

SRP-B2/12

2. Интердисципплинарност в света на дисциплините

Ръководител: доц. д-р Асен Йосифов

 

Природо-математически факултет

SRP-B3/12

3. Тема на проекта: Нови изследвания в областта на химията, географията и околната среда

Ръководител: доц. д-р Михаил Михайлов

SRP-B4/12

4. Тема на проекта: Нови  изследвания в областта на физическите, математическите и компютърните науки

Ръководител: проф. д.н. Любомир Павлов

Стопански факултет

SRP-B5/12

5. Тема на проекта: Финансова стабилност в условията на криза

Ръководител: проф. д-р Чавдар Николов

SRP-B6/12

6. Тема на проекта: Създаване на сборник с документи и материали по стопанска история

Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров

Философски факултет

SRP-B7/12

7. Тема на проекта: Философски, духовни и граждански измерения на човешкото битие

Ръководител: доц. д-р Петя Пачкова

SRP-B8/12

8. Тема на проекта: Младите хора: между риска, превенцията и безразличието

Ръководител: доц. д-р Жеко Кьосев

Филологически факултет

SRP-B9 /12

9. Тема на проекта: Славистика в глобалния свят - предизвикателства и перспективи

Ръководител: доц. д-р Маринела Младенова

Факултет по изкуствата

SRP-B10/12

10. Тема на проекта: Традиционна култура и съвременни културни практики

Ръководител: доц. д-р Мария Вълкова, проф. Георги Драчев, проф. Николай Цветков

SRP-B11 /12

11. Тема на проекта: Възможности за синкретизъм на изкуства при представяне на инструментална музика от съвременни български композитори пред детска аудитория

Ръководител: проф. д-р Николина Огненска

 

 

 

 

 

Факултет по обществено здраве и спорт

SRP-B12/12

12. Тема на проекта: Модели за психофункционални изследвания в спорта Ръководител: доц. д-р Кремка Петрова

Факултет по педагогика

SRP-B13/12

13. Тема на проекта: Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение Ръководител: доц. д-р Маргарита Колева

Технически колеж

SRP-B14/12

14. Тема на проекта: Изследване на механизми и процеси в шевното производство

Ръководител: доц. д-р инж. Снежина Андонова

SRP-B15/12

15. Тема на проекта: Интеграция между комуникационни мрежи 1-WIRE и ZIGBEE

Ръководител: доц. д-р инж. Иванка Георгиева

 

 

Проекти от група В:

SRP-C1/12

1. Тема на проекта: Историко-юридическите дисциплини в условията на преход, интеграция и глобализация

Ръководител: доц. д-р Коста Паев

SRP-C2 /12

2. Тема на проекта: Участие в 14-ти международен симпозиум на световното общество по виктимология и разработване на пилотен курс от лекции по виктимология

Ръководител: проф. д-р Добринка Чанкова

 

SRP-C3/12

3. Тема на проекта: Моделиране на динамичните процеси и форми на развитие на горските пожари

Ръководител: проф. д-р Любен Еленков

SRP-C4 /12

4. Тема на проекта: Международна научна конференция "Европа на две скорости - възможно ли е?"

Ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев

SRP-C5/12

5. Тема на проекта: Организиране и провеждане на международна научна конференция "Културен път Виа Понтика - културен туризъм без граници"       Ръководител: проф. д-р Георги Георгиев

 

SRP-C6 /12

6. Тема на проекта: Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студенти и преподаватели в академична среда

Ръководител: доц. д-р Мария Станкова

SRP-C7/12

7. Тема на проекта: Ревю-спектакъл "Гласовете на света"

Ръководител: проф. Анелия Янева, доц. Мария Блажева и доц. Ж.Табакова

 

SRP-C8 /12

8. Тема на проекта: Студентски фестивал на изкуствата - 24 000 лв.

Ръководител: проф. д.н. Йордан Гошев

SRP-C9/12

9. Тема на проекта: Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на Светите братя Кирил и Методий Ръководител: доц. д-р Антони Стоилов

 

SRP-C10 /12

10. Тема на проекта: Народничеството в литературата - социологически и художествени аспекти

Ръководител: проф. д.н. Цветан Ракьовски

SRP-C11/12

11. Тема на проекта: Четвърта национална среща на бохемистите

Ръководител: доц. д-р Анжелина Пенчева

SRP-C12/12

12. Тема на проекта: Стилове на взаимодействие между прeподаватели и студенти в Европейския университет

Ръководител: доц. д-р Мария Мутафова

SRP-C13/12

12. Тема на проекта: Проблеми на южнославянската филология

Ръководител: доц. д-р Лилия Илиева

Последна промяна: 2018-01-19