Проекти от група А- Инфраструктурни проекти

SRP-A1/13

1. Тема на проекта: Рационално стратегическо управление и адаптивност към динамиката на пазара на труда: предизвикателства и адекватни решения

Ръководител: доц. Мария  Серафимова

SRP-A2/13

2. Тема на проекта: Мегалитната култура в Древна Тракия. Културно-исторически, археологически, етноложки и археоастрономически аспекти" І етап 2013 г.

Ръководител: проф. Васил Марков

SRP-A3/13

3. Тема на проекта: Тютюнът в българското пространство - Исторически и културни проекции

Ръководител: доц. Валентин Китанов

SRP-A4/13

4. Тема на проекта: Европейският съюз и Черноморският регион: Предизвикателства и перспективи

Ръководител: доц. Габриела Белова

SRP-A5/13

5. Тема на проекта: Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на филологическото познание "Филологически център за докторанти"

Ръководител: проф. Магдалена Панайотова

SRP-A6/13

6. Тема на проекта: Той на Балканите

Ръководител: доц. Елена Тачева

SRP-A7/13

7. Тема на проекта: Метафизическо, постметафизическо и философско-религиозно мислене

Ръководител: проф. Валентин Канавров

SRP-A8/13

8. Тема на проекта: Развитие на капацитета на лабораторията за иконометрични изследвания към Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград

Ръководител: проф. Ганчо Ганчев

SRP-A9 /13

9. Тема на проекта: Възможности за развитие на предприемачеството на основата на бенчмаркинга (на примера на Благоевградска област)

Ръководител: доц. Рая Мадгерова

SRP-A10/13

10. Тема на проекта: Синтез на нови флуорсъдържащи биологично активни вещества

Ръководител: проф. Ценка Милкова

SRP-A11/13

11. Тема на проекта: Диагностично-терапевтичен комплекс за ранна интервенция на деца с увреждания

Ръководител: доц. Стефка Чинчева

Проекти от група Б - проекти на основните звена

Правно- исторически факултет

SRP-B1/13

1. Тема на проекта: Югоизточна Европа и Северозападна Анатолия в древността. Приморска Странджа 2013; Акшейна - вътретракийско море

Ръководител: проф. Калин Порожанов

SRP-B2/13

2. Тема на проекта: Повишаване ефективността на практическото обучение и провеждането на учебни практики на студентите от специалностите "Право" и "Публична администрация"

Ръководител: проф. Добринка Чанкова

Природо-математически факултет

SRP-B3/13

3. Тема на проекта: Физични, алгоритмични и компютърни подходи за разпознаване и обработка на цифрови сигнали

Ръководител: доц. Красимир Йорджев

SRP-B4/13

4. Тема на проекта: Моделиране на биологична и екологична активност с помощта на химични и математични методи

Ръководител: доц. Живко Велков

Стопански факултет

SRP-B5/13

5. Тема на проекта: Измененията в европейската финансова архитектура като необходимо условие за излизането от кризата

Ръководител: проф. д-р Чавдар Николов

Философски факултет

SRP-B6 /13

6. Тема на проекта: Виртуалното и фантастичното

Ръководител: доц. Лазар Копринаров

SRP-B7 /13

7. Тема на проекта: Интегриране на социално-психологичните науки в глобализиращия се свят

Ръководител: проф. Валентина Миленкова

Филологически факултет

SRP-B8/13

8. Тема на проекта: Актуални проблеми на съвременния български език

Ръководител: доц. Лъчезар Перчеклийски

Факултет по изкуствата

SRP-B9 /13

9. Тема на проекта: Аспекти на куктурата и културната идентичност

Ръководител: доц. Мария Вълкова

SRP-B10 /13

10. Тема на проекта: Възприемане на инструменталната музика от съвременни български композитори от детска аудитория

Ръководител: проф. д-р Николина Огненска

Факултет по обществено здраве и спорт

SRP-B11/13

11. Тема на проекта: Разработване и пробация на инструментариум за изследване честотата на думите в речта на деца с комуникативни нарушения

Ръководител: доц. Даниела Боцева

Факултет по педагогика

SRP-B12/13

12. Тема на проекта: Мотивационна динамика и интерес на студентите от ФП в условията на смесено (традиционно и електронно) обучение

Ръководител: доц. Сашко Плачков

SRP-B13/13

13. Тема на проекта: Диагностициране на спортно-техническите умения, знания и спортни интереси на студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски"

Ръководител: доц. Евгени Кавдански

Технически колеж

SRP-B14/13

14. Тема на проекта: Изследване на фактори за термо-механично подлепване на нови текстилни материали

Ръководител: доц. Снежина Андонова

SRP-B15/13

15. Тема на проекта: Изследване на ефективността на безжични сензорни мрежи

Ръководител: доц. Иванка Георгиева

Проекти от група В - Други проекти

SRP-C1/13

1. Тема на проекта: Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization

Ръководител: доц. Елена Каращранова

SRP-C2 /13

2. Тема на проекта: F.IND Consulting

Ръководител: доц. Иван Тренчев

SRP-C3/13

3. Тема на проекта: Участие в Трета Московска юридическа  седмица "Кутафинские чтения", октомври 2013, Москва,  Русия, и разработване на интердисциплинарен  курс  от  лекции

Ръководител: проф. Нина Дюлгерова

SRP-C4 /13

4. Тема на проекта: Изворите за историята на правото - познати и непознати

Ръководител: доц. Костадин Паев

SRP-C5/13

5. Тема на проекта: Близки непознати. Славяни. Балкани. Европа

Ръководител: доц. Анжелина Пенчева

SRP-C6 /13

6. Тема на проекта: Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на Светите братя Кирил и Методий

Ръководител: доц. Антони Стоилов

SRP-C7/13

7. Тема на проекта: Народничеството в литературата - социологически и художествени аспекти, част ІІ

Ръководител: проф. Цветан Ракьовски

SRP-C8 /13

8. Тема на проекта: Теоретико-приложни модели в обучението по славянски езици (нови подходи и перспективи)

Ръководител: доц. Дора Иванова

SRP-C9/13

9. Тема на проекта: Психологията - наука без граници

Ръководител: доц. Иванка Асенова

SRP-C10 /13

10. Тема на проекта: Кръгла маса «Политики за подпомагане на МСП в Югозападния регион»

Ръководител: доц. Пламен Пъчев

 

SRP-C11/13

11. Тема на проекта: Транслиране на послания към младите хора чрез представяне на унаследените културни пластове

Ръководител: доц. Милена Филипова

 

SRP-C12/13

12. Тема на проекта: Организиране и провеждане на Международна научна конференция "Културен път Виа Диагоналис - културен туризъм без граници"

Ръководител: проф. Георги Георгиев

SRP-C13/13

13. Тема на проекта: Пета международна конференция на ПМФ

Ръководител: доц. Митко Стоев

SRP-C14/13

14. Тема на проекта: Участие в Междууниверситетско състезание по гражданско и търговско право, организирано от Бургаския Свободен университет

Ръководител: доц. Александър Иванов

SRP-C15/13

15. Тема на проекта: VI Национален студентски фестивал на изкуствата

Ръководител: проф. Йордан Гошев

Последна промяна: 2013-11-18