Проекти от група А - Инфраструктурни проекти

SRP-A1/14
1. Тема на проекта:
Ролята на духовните и културни ценности в модерните общества  (Благоевградски регион и съседните Гърция, Турция и Македония)
Ръководител: доц. Мария  Серафимова

SRP-A2/14
2. Тема на проекта:
Мегалитната култура в Древна Тракия "Културно-исторически, археологически, етноложки и археоастрономически аспекти" ІI етап 2014 г.
Ръководител: проф. Васил Марков

SRP-A3/14
3. Тема на проекта:
Българският тютюн - правно-нормативна регламентация, стопанска организация и социални измерения
Ръководител: доц. Валентин Китанов

SRP-A4/14
4. Тема на проекта:
Търговски и култови средища в Източните Балкани и Западна Мала Азия
Ръководител: проф. Калин Порожанов

SRP-A5/14
5. Тема на проекта:
Изследователски и образователни дейности във връзка с ключови събития за българската национална идентичност: 1000 години Самуилова държава и 100 години Първа световна война
Ръководител: доц. Снежана Димитрова

SRP-A6/14
6. Тема на проекта:
Той на Балканите
Ръководител: доц. Елена Тачева

SRP-A7/14
7. Тема на проекта:
Трансцедентално мислене и трансцедентален идеал (разум и вяра)
Ръководител: проф. Валентин Канавров

SRP-A8/14
8. Тема на проекта:
Интеграционни модели на Европейския съюз в постсъветското пространство
Ръководител: проф. Нина Дюлгерова

SRP-A9 /14
9. Тема на проекта:
Иконометричен анализ на проблемите на икономическия растеж, неравенството и бедността
Ръководител: проф. Ганчо Ганчев

SRP-A10/14
10. Тема на проекта:
Иновации и конкурентоспособност на предприемаческата дейност на малките и средни предприятия от Благоевградска област
Ръководител: проф. Рая Мадгерова

SRP-A11/14
11. Тема на проекта:
Химични модификации на аминоадамантанови и невраминидазни инхибитори
Ръководител: доц. Иванка Станкова

SRP-A12/14
12. Тема на проекта
: Европейски подход за публични компетенции и участие в дигитална среда
Ръководител: доц. Добринка Пейчева

SRP-A13/14
13. Тема на проекта:
Оптимални модели на зависимостта сила-мощност при флексори и екстензори на лакътя
Ръководител: доц. Стефан Стефанов

SRP-A14/14
14. Тема на проекта:
Научно базирано измерване на резултати от терапията при заекване
Ръководител: проф. Добринка Георгиева

SRP-A15/14
15. Тема на проекта:
Разработка и приложение на пакет от диагностични, терапевтични и методически материали за ранна интервенция
Ръководител: доц. Стефка Чинчева

SRP-A16/14
16. Тема на проекта:
Внедряване на иновативна система за постурален анализ и оценка на постурални нарушения
Ръководител: доц. Даниела Попова

Проекти от група Б - проекти на основните звена

Правно- исторически факултет

SRP-B1/14
1.
Тема на проекта: Национална идентичност, всекидневие, туризъм и символи на културно-историческото наследство
Ръководител: доц. Стефан Дечев

Природо-математически факултет

SRP-B2 /14
3.
Тема на проекта: Иновативни изследвания в областта на информационните технологии и комуникациите
Ръководител: доц. Валентин Христов

SRP-B3/14
4.
Тема на проекта: Математически  и емпирични методи и подходи в химичните изследвания и в опазването на околната среда
Ръководител: доц. Красимир Стоянов

Стопански факултет

SRP-B4/14
5.
Тема на проекта: Провеждане на семинар на тема «Начални проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България
Ръководител: доц. Мария Кичева

SRP-B5 /14
5.
Тема на проекта: Финансови и проблеми на присъединяването на България към Еврозоната
Ръководител: проф. Чавдар Николов

Философски факултет

SRP-B6 /14
6.
Тема на проекта: Личността с криминално проявление
Ръководител: доц. Емил Маджаров

SRP-B7 /14
7.
Тема на проекта: "Екзистенциални и политически основания на модерността"
Ръководител: доц. Майя Георгиева

Филологически факултет

SRP-B8/14
8.
Тема на проекта: Проектиране и разработване на Азбучен справочник на българската детска литература от 1824 до 1878 година
Ръководител: доц. Таня Стоянова

SRP-B9/14
9.
Тема на проекта: Говори и традиции в Родопите
Ръководител: доц. Илия Недин

Факултет по изкуствата

SRP-B10 /14
10.
Тема на проекта: Изследване на възможностите за формиране на иновативни нагласи и способности у студентите
Ръководител: доц. Мария Вълкова

SRP-B11 /14
11.
Тема на проекта: Танцувалните жанрове в европейската клавирна музика за деца
Ръководител: проф. Николина Огненска

Факултет по обществено здраве и спорт

SRP-B12/14
12.
Тема на проекта: Антипотискащи аспекти на социалната работа (знания, нагласи, поведение на помагащите специалисти и социалните клиенти)
Ръководител: доц. Мая Чолакова

Факултет по педагогика

SRP-B13/14
13.
Тема на проекта: Учебната дейност на студентите от професионално направление Педагогика: структура и педагогическа регулация
Ръководител: проф. Елка Янакиева

SRP-B14/14
14.
Тема на проекта: Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение (регионални аспекти)
Ръководител: доц. Лидия Чурукова

Технически колеж

SRP-B15/14
15.
Тема на проекта: Приложение на математически методи за анализ и оценка на шевни техники
Ръководител: доц. Снежина Андонова

SRP-B16/14
16.
Тема на проекта: Изследване енергоефективни алгоритми за безжични сензорни мрежи
Ръководител: доц. Иванка Георгиева

Проекти от група В - други проекти:

SRP-C1/1 4
1.
Тема на проекта: Организиране и провеждане на туристически форум "Спа и вино"
Ръководител: проф. Георги Георгиев

SRP-C2 /14
2.
Тема на проекта: Взаимовръзки между туризма и културата - представяне на културни практики, съхраняващи идентичността в Югозападна България
Ръководител: доц. Десислава Стоилова

SRP-C3/14
3.
Тема на проекта: Научна конференция "Експортна ориентация на МСП - перспективи за Югозападния регион"
Ръководител: доц. Пламен Пъчев

SRP-C4 /14
4.
Тема на проекта: Рискови ситуации в екологията и социално-икономическото развитие
Ръководител: проф. Мария Шишманова

SRP-C5/14
5.
Тема на проекта: VII Национален студентски фестивал на изкуствата
Ръководител: проф. Йордан Гошев

SRP-C6 /14
6.
Тема на проекта: Конституционализъм и публични институции - историческо развитие и перспективи
Ръководител: доц. Коста Паев

SRP-C7/14
7.
Тема на проекта: Актуални проблеми на българистиката и славистиката
Ръководител: доц. Маринела Младенова

SRP-C8 /14
8.
Тема на проекта: Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2014"
Ръководител: доц. Антони Стоилов

SRP-C9/14
9.
Тема на проекта: Литературните юбилеи и местата на памет
Ръководител: проф. Цветан Ракьовски

SRP-C10 /14
10.
Тема на проекта: Насърчаване на жените-учени в областта на природните науки и технологиите
Ръководител: доц. Георги Апостолов

Последна промяна: 2018-01-19