Проекти от група А - Инфраструктурни проекти

SRP-A1/15
1. Тема на проекта:
"Мегалитната култура в Древна Тракия". Културно-исторически, етноложки и археоастрономически аспекти" ІII етап 2015 г.

Ръководител: проф. Васил Марков

SRP-A2/15
2. Тема на проекта:
Концепти, структура и методологии на некласическото феноменологическо мислене

Ръководител: проф. Валентин Канавров

SRP-A3/15
3. Тема на проекта:
Да израснеш на Балканите

Ръководител: доц. Елена Тачева

SRP-A4/15
4. Тема на проекта:
Социално-структуриращата роля на тютюневата индустрия в България 1878-1947 г.

Ръководител: доц. Валентин Китанов

SRP-A5/15
5. Тема на проекта:
ООН: 70 години от реализирането на идеята за световен мир и 60 години от участието на България

Ръководител: проф. Габриела Белова-Ганева

SRP-A6/15
6. Тема на проекта:
Тридесет века центрове на власт и сакралност в Югоизточна Европа и западна Мала Азия

Ръководител: проф. Калин Порожанов

SRP-A7/15
7. Тема на проекта:
Приложение на философски методи в психоанализата

Ръководител: доц. Емил Маджаров

SRP-A8/15
8. Тема на проекта:
Проблеми и възможности за развитие на фамилния бизнес в България

Ръководител: проф. Рая Мадгерова

SRP-A9 /15
9. Тема на проекта:
Оптимизиране на научноизследователската, клиничната и образователната дейности в Центъра по логопедия

Ръководител: доц. Миглена Симонска

SRP-A10/15
10. Тема на проекта:
Комплексни изследвания на съвременни ембрионални ледници на Балкнаския полуостров

Ръководител: доц. Красимир Стоянов

SRP-A11/15
11. Тема на проекта:
Ролята на духовните и културните ценности в модерните общества (продължение)

Ръководител: доц. Мария Серафимова

SRP-A12/15
12. Тема на проекта
: Семейна памет и семейни архиви

Ръководител: доц. Марияна Пискова

SRP-A13/15
13. Тема на проекта:
Управление на активи и пасиви с ниски лихвени проценти

Ръководител: проф. Ганчо Ганчев

SRP-A14/15
14. Тема на проекта:
Сто години от включването на България в Първата световна война: травма и социално наследство (нови форми на изследователски и образователни дейности)

Ръководител: доц. Снежана Димитрова

SRP-A15/15
15. Тема на проекта:
Научно базиран мениджмънт и оценка на заекване: резултати от приложение на поведенческа програма Кемпърдаун

Ръководител: проф. Добринка Георгиева

SRP-A16/15
16. Тема на проекта:
Кинезиологични изследвания на скелетно-мускулната система и аеробния капацитет

Ръководител: доц. Стоян Везенков

SRP-A17/15
17. Тема на проекта:
Повишаване капацитета на лабораторията по биоелектрохимични системи към Иновационен център за екоенергийни технологии

Ръководител: проф. Марио Митов

SRP-A18/15
18. Тема на проекта:
Дистанционно обучение и иновационни изследвания

Ръководител: доц. Елена Каращранова

SRP-A19/15
19. Тема на проекта:
Гуанидино- и азометинови производни на противогрипни агенти

Ръководител: доц. Иванка Станкова

Проекти от група Б - проекти на основните звена

Правно-исторически факултет

SRP-B1/15
1.
Тема на проекта: Повишаване на професионалната квалификация на академичния състав от Правно-историческия факултет

Ръководител: проф. Добринка Чанкова

SRP-B2/15
2.
Тема на проекта: Модели за интегрирани форми за участие на студентите и докторантите в научноизследователската дейност

Ръководител: доц. Валентина Голева

Природо-математически факултет

SRP-B3 /15
3.
Тема на проекта: Приложение на теоретично-експериментални методи за анализ и на комплексни гео-екологични изследвания за устойчиво развитие в областта на природните науки

Ръководител: доц. Атанас Чапкънов

SRP-B4/15
4.
Тема на проекта: Оптични и изчислителни технологии в обучението по природни и технически науки

Ръководител: доц. Радост Василева

Стопански факултет

SRP-B5/15
5.
Тема на проекта: Проблеми на присъединяването на България към Европейския банков съюз

Ръководител: доц. Елена Ставрова

SRP-B6 /15
6.
Тема на проекта: Провеждане на семинар на тема Проучвания по стопанска история на социално-културната сфера в Югозападна България

Ръководител: доц. Мария Кичева

Философски факултет

SRP-B7 /15
7.
Тема на проекта: Дисперсии на западните и източните модели за единство

Ръководител: доц. Антоанета Николова

SRP-B8 /15
8.
Тема на проекта: Добри практики, обмяна на опит, академичен диалог

Ръководител: доц. Русанка Манчева

Филологически факултет

SRP-B9/15
9.
Тема на проекта: Езикова и литературна компетентност на учениците от средните училища. Мониторингово изследване

Ръководител: доц. Лъчезар Перчеклийски

Факултет по изкуствата

SRP-B10 /15
10.
Тема на проекта: Културното наследство и изкуствата като ресурс за развитие на креативен туризъм в България

Ръководител: проф. Георги Драчев

SRP-B11 /15
11.
Тема на проекта: Оптимизиране обучението на студентите от специалностите по музика

Ръководител: проф. Николина Огненска

Факултет по обществено здраве и спорт

SRP-B12/15
12.
Тема на проекта: Промоция на психично здраве чрез игра при деца с увреждания

Ръководител: доц. Васка Станчева

 

Факултет по педагогика

SRP-B13/15
13.
Тема на проекта: Практическо обучение-изследователско начало и конкурентно предимство за студентите от Факултета по педагогика

Ръководител: проф. Маргарита Колева

Технически факултет

 

SRP-B14/15
14.
Тема на проекта: Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия

Ръководител: доц. Снежина Андонова

 

Проекти от група В - други проекти:

SRP-C1/1 5
1.
Тема на проекта: Повишаване на привлекателността на научната кариера за младите хора

Ръководител: доц. Десислава Стоилова

 

SRP-C2 /15
2.
Тема на проекта: Математически модели и статистически методи за изследване на предприемачество и конкурентоспособността на бизнеса в Югозападна България

Ръководител: доц. Иван Тренчев

 

SRP-C3/15
3.
Тема на проекта: Българският език в чуждестранната лингвистика и лексикография

Ръководител: проф. Лилия Илиева

 

SRP-C4 /15
4.
Тема на проекта: Женски гласове в преводната художествена литература до Втората световна война. Жената като автор, преводач, критик, персонаж

Ръководител: проф. Магдалена Панайотова

SRP-C5/15
5.
Тема на проекта: Трансформациите на четенето в медиализираното общество

Ръководител: доц. Добринка Пейчева

SRP-C6 /15
6.
Тема на проекта: Насърчаване на жените-учени в областта на природните науки и технологиите - действащ проект по Седма рамкова програма

Ръководител: доц. Георги Апостолов

SRP-C7/15
7.
Тема на проекта: Културни универсалии в академична среда

Ръководител: проф. Валентина Миленкова

SRP-C8 /15
8.
Тема на проекта: Международна научна конференция "Културен коридор Виа Адриатика: културен туризъм без граници

Ръководител: проф. Георги Георгиев

SRP-C9/15
9.
Тема на проекта: Студентска академия: организиране ни провеждане на семинари за управление и промотиране на културното наследство в Югозападна България

Ръководител: доц. Мария Станкова

SRP-C10 /15
10.
Тема на проекта: Изследване, кръгла маса и публикация «Иновативни форми за преподаването по икономика в ЮЗУ

Ръководител: доц. Пламен Пъчев

SRP-C11 /15
11.
Тема на проекта: Иновационни практики в областта на превенцията на насилието в училище и рисковото поведение

Ръководител: доц. Траян Попкочев

SRP-C12 /15
12.
Тема на проекта: Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2015"

Ръководител: проф. Антони Стоилов

SRP-C13 /15
13.
Тема на проекта: Литературните юбилеи и местата на памет - част 2

Ръководител: проф. Цветан Ракьовски

SRP-C14 /15
14.
Тема на проекта: Международна научна конференция: Латинска Америка в глобалния свят. Уроците за България

Ръководител: доц. Елеонора Пенчева

SRP-C15 /15
15.
Тема на проекта: Световно юридическо наследство

Ръководител: доц. Костадин Паев

SRP-C16 /15
16.
Тема на проекта: Актуални проблеми на частното право

Ръководител: доц. Рая Илиева

SRP-C17 /15
17.
Тема на проекта: Творческа работилница "Нови посоки"

Ръководител: проф. Мирослава Кортенска

SRP-C18 /15
18.
Тема на проекта: Шеста международна научна конференция на ПМФ (FMNS-2015) и XXVII Републиканска студентска олимпиада по програмиране

Ръководител: доц. Лидия Сакелариева

SRP-C19 /15
19.
Тема на проекта: Научен форум "Тенденции в развитието на модния дизайн през XXI век"

Ръководител: доц. Мария Блажева

SRP-C20 /15
20.
Тема на проекта: Танцов спектакъл "Дипломи, дипломи"

Ръководител: проф. Анелия Янева

SRP-C21 /15
21.
Тема на проекта: VIII Национален студентски фестивал на изкуствата

Ръководител: проф. Йордан Гошев

Последна промяна: 2018-01-19