Проекти от група А - Инфраструктурни проекти

RP-A1/1 6

1. Тема на проекта: "Звездите" на Балканите

Ръководител: доц. д-р Елена Тачева

RP-A2/16

2. Тема на проекта: Изучаване на обществено-икономическите условия и факторите за развитие на предприемачеството в България като предпоставка за функциониране на устойчив бизнес

Ръководител: проф. д-р Рая Мадгерова

RP-A3/16

3. Тема на проекта: Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и Балкано-Анатолийския регион. I-ви етап, 2016

Ръководител: проф. д.н. Васил Марков

RP-A4/16

4. Тема на проекта: Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.: европейското предизвикателство за България

Ръководител: доц. д-р Николай Марин

RP-A5/16

5. Тема на проекта: Апробиране на иновационна апаратура за повишаване ефективността на спортната тренировка

Ръководител: проф.д-р Стоян Иванов

RP-A6/16

6. Тема на проекта: "Закъснели" национализми, сепаратизми и регионализми (XIX-XXI в.)

Ръководител: доц. д-р Стефан Дечев

RP-A7/16

7. Тема на проекта: Проучване ефекта от приложението на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза

Ръководител: доц. д-р Даниела Попова

RP-A8/16

8. Тема на проекта: Иновационни системи, базирани на знания

Ръководител: доц. д-р Елена Каращранова

RP-A9 /16

9. Тема на проекта: Дизайн на нови аминокиселинни производни и техни метални комплекси с потенциална биологична активност

Ръководител: доц. д-р Иванка Станкова

RP-A10/16

10. Тема на проекта: "Пречупен ли е гръбнакът на Европа" през 1914 - 1918? - Европа, Балканите и Първата световна война

Ръководител: доц. д-р Снежана Димитрова

RP-A11/16

11. Тема на проекта: Изследване ефективността на симулационно-базирани клинични умения при работа с пациенти на студенти от специалност "Медицинска сестра" и "Акушерка"

Ръководител: гл. ас. д-р Екатерина Митова

RP-A12/16

12. Тема на проекта: Метрологични аспекти на охарактеризирането на нови биоелектрохимични системи. Трансфер на Ноу-Хау към потенциални потребители

Ръководител: доц. д-р Петко Манджуков

 

RP-A13/16

13. Тема на проекта: Иновационни практики за превенция на агресивното поведение на учениците в началното училище - част втора

Ръководител: проф. д-р Невена Филипова

RP-A14/16

14. Тема на проекта: Исторически аспекти на миграционните процеси и културните взаимодействия между Югоизточна Европа и Северозападна Мала Азия през вековете

Ръководител: проф. д.н. Калин Порожанов

RP-A15/16

15. Тема на проекта: Предизвикателствата пред комуникационните, политически, образователни и духовни процеси и промени в съвременната дигитална среда

Ръководител: доц. д.с.н. Добринка Пейчева

RP-A16/16

16. Тема на проекта: Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано

Ръководител: доц. д-р Георги Донев

RP-A17/16

17. Тема на проекта: Назад към метафизиката

Ръководител: проф. д.ф.н. Валентин Канавров

RP-A18/16

18. Тема на проекта: Медията като пространство на носталгията

Ръководител: проф. д-р Магдалена Панайотова

RP-A19/16

19. Тема на проекта: Компютъризирана система за получаване, изследване и анализ на електрокардиографски сигнали

Ръководител: гл. ас. д-р Антон Стоилов

Проекти от група Б - проекти на основните звена

Правно- исторически факултет

RP-B1/16

1. Тема на проекта: Високо специализирани научни изследвания в актуални направления за защитата на правата на човека

Ръководител: проф.  д-р Добринка Чанкова

RP-B2/16

2. Тема на проекта: Актуални проблеми при упражняване на трудовите и осигурителните права на лица от социално уязвими групи и решаването им в процеса на обучение

Ръководител: доц. д-р Вера Лазарова

Природо-математически факултет

RP-B3 /16

3. Тема на проекта: Приложение на физико-химични и теоретични методи за анализ на биологично-активни вещества и възможности за практическо приложение

Ръководител: доц.  д-р Атанас Чапкънов

RP-B4/16

4. Тема на проекта: Математическо и компютърно моделиране в природните науки

Ръководител: доц. д-р Костадин Самарджиев

Стопански факултет

RP-B5/16

5. Тема на проекта: Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера

Ръководител: проф. д-р Мария Кичева-Киров

Философски факултет

RP-B6 /16

6. Тема на проекта: Фронезисът в глобализиращото се общество

Ръководител: доц. д-р Майя Георгиева

RP-B7 /16

7. Тема на проекта: Младежките девиации - социални, политически и психологически аспекти

Ръководител: доц. д-р Жеко Кьосев

Филологически факултет

RP-B8/16

8. Тема на проекта: Актуални проблеми на филологията и етнологията

Ръководител: доц. д-р Анжелина Пенчева

RP-B9/16

9. Тема на проекта: Езикова и литературна компетентност на учениците от средните училища. Мониторингово изследване - II част

Ръководител: доц. д-р Маринела Младенова

Факултет по изкуствата

RP-B10 /16

10. Тема на проекта: Лятна академия по изкуствата

Ръководител: доц. д-р Клавдия Камбурова

Факултет по обществено здраве, здравни грижи  и спорт

RP-B11/16

11. Тема на проекта: Внедряване на помощни средства за подобряване на говорното дишане при лица с комуникативни нарушения

Ръководител: доц. д-р Миглена Симонска

Факултет по педагогика

RP-B12/16

12. Тема на проекта: Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Ръководител: доц. д-р Траян Попкочев

Технически факултет

RP-B13/16

13. Тема на проекта: Изследване на механизми и процеси в текстилното и шевно производство за подобряване на параметрите им

Ръководител: доц. д-р инж. Румен Русев

RP-B14/16

14. Тема на проекта:  Изследване на безжични сензорни мрежови технологии за индустриалната автоматизация

Ръководител: доц. д-р инж. Иванка Георгиева

Проекти от група C- други проекти:

RP-C1/1 6

1. Тема на проекта: Споделената памет: Кооперативният мениджмънт на културното наследство в Европа"- подготовка за участие в рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации "Хоризонт 2020"

Ръководител: доц. д-р Светлана Христова

RP-C2 /16

2. Тема на проекта: Пети симпозиум на изследователска група "Музика и танц в Югоизточна Европа" - Международен съвет за традиционна музика (ICTM)

Ръководител: доц. д-р Иванка Влаева

RP-C3/16

3. Тема на проекта: Литературните юбилеи и местата на памет, ч. III

Ръководител: проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски

RP-C4 /16

4. Тема на проекта: Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2016"

Ръководител: проф. д-р Антони Стоилов

RP-C5/16

5. Тема на проекта: Нови подходи в хореографията и преподаването - Обичам, с френско очарование, испански страсти и италианска оперност

 

Ръководител: проф. д.изк. Анелия Янева

RP-C6 /16

6. Тема на проекта: Международна научна конференция "Културен коридор Западен трансбалкански път - Културен туризъм без граници"

 

Ръководител: проф. д-р Георги Георгиев

 

RP-C7/16

7. Тема на проекта: IX Национален студентски фестивал на изкуствата

 

Ръководител: проф.д.изк. Йордан Гошев

8. Тема на проекта: Насърчаване на жените-учени в областта на природните науки и технологиите - действащ проект по 7-ма рамкова програма (2012-2017)

Сума: 6 500 лв.

Ръководител: доц. д-р Иванка Асенова

Последна промяна: 2018-01-19