Научноизследователски проекти и проекти за художественотворческа дейност за 2017 година

Проекти от група А - Инфраструктурни проекти

RP-A1/1 7
1. Тема на проекта:
Тракийски и български следи в пространствата на обмен в Егея
Ръководител: проф. д.ист.н. Калин Порожанов

RP-A2/17
2. Тема на проекта:
Апробиране на методики за редукция на телесна мастна тъкан чрез апаратна физиотерапия
Ръководител: ас. д-р Стаменка Митова

RP-A3/17
3. Тема на проекта:
Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и Балкано-Анатолийския регион
Ръководител: проф. д.н. Васил Марков

RP-A4/17
4. Тема на проекта:
Изучаване нагласите за предприемаческа дейност на жени и младежи и потребностите им от обучение
Ръководител: доц. д-р Вяра Кюрова

RP-A5/17
5. Тема на проекта:
Селските икономики в условията на глобализация и кризи
Ръководител: доц. д-р Илия Недин

RP-A6/17
6. Тема на проекта:
Осъвременяване и разширяване на капацитета на лабораторията за икономически изследвания към Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев

RP-A7/17
7. Тема на проекта:
Ролята на информационно-комуникационните технологии за иновации в управление, базирано на знания
Ръководител: доц. дсн Добринка Пейчева

RP-A8/17
8. Тема на проекта:
1917: Тогава, когато светът се промени. За противоречията на едно историческо наследство
Ръководител: доц. д-р Снежана Димитрова

RP-A9 /17
9. Тема на проекта:
Феноменологична  съизмеримост на езиците на съзнанието и неговите интерпретации
Ръководител: доц. д-р Георги Донев

RP-A10/17
10. Тема на проекта:
Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя
Ръководител: доц. д-р Траян Попкочев

RP-A11/17
11. Тема на проекта:
"Закъснели" национализми, сепаратизми и регионализми(XIX-XXI в.) - част 2
Ръководител: доц. д-р Стефан Дечев

RP-A12/17
12. Тема на проекта:
"Насърчаване на взаимодействието училище-семейство-институции за превенция на насилието"
Ръководител: доц. д-р Веска Вардарева

RP-A13/17
13. Тема на проекта
: Изследване на съвременния високопланински климат на Балканите чрез наблюдение на криосферни индикатори: ледници и пермафрост
Ръководител: доц. д-р Емил Гачев

RP-A14/17
14. Тема на проекта:
Изследване на личностна ефективност, академична и кариерна мотивация при студенти
Ръководител: доц. д-р Русанка Манчева

RP-A15/17
15. Тема на проекта:
Разрушени светове ... Нови светове
Ръководител: доц. д-р Елена Тачева

RP-A16/17
16. Тема на проекта:
Теоретичната съпоставимост между априористки концепти: Как Шопенхауеровата метафизика разбира кантовата критика
Ръководител: проф. дфн Валентин Канавров

RP-A17/17
17. Тема на проекта:
Аналитични методи за in vitro определяне на биологична активност
Ръководител: гл. ас. д-р Петранка Петрова

RP-A18/17
18. Тема на проекта:
Иновационни уеб-базирани и базирани на знания системи и приложения
Ръководител: доц. д-р Елена Каращранова

RP-A19/17
19. Тема на проекта:
Информационното общество и национална сигурност: проблеми и решения
Ръководител: проф. д-р полк /о.з./ Стойко Стойков

Проекти от група Б - проекти на основните звена

Правно- исторически факултет

RP-B1/17
1.
Тема на проекта: Международното икономическо право - иновации и предизвикателства
Ръководител: проф. д-р Габриела Белова

Природо-математически факултет

RP-B2 /17
3.
Тема на проекта: Аминокиселинни и пептидни аналози на адамантан и асе инхибитори - синтез и биологична активност
Ръководител: доц. д-р Атанас Чапкънов

Стопански факултет

RP-B3/17
5.
Тема на проекта: Социална икономика в условията на ограничени ресурси - теория и практика
Ръководител: проф. д-р Мария Кичева-Кирова

Философски факултет

RP-B4 /17
6.
Тема на проекта: Мястото на докторантите в съвременния научно-изследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри
Ръководител: проф. д-р Борис Манов

Филологически факултет

RP-B5/17
8.
Тема на проекта: Актуални проблеми на лингвистиката
Ръководител: доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

Факултет по изкуствата

RP-B6 /17
10.
Тема на проекта: Лятна академия по изкуствата - II
Ръководител: доц. д-р Клавдия Камбурова

 

Факултет по обществено здраве и спорт

RP-B7/17
11.
Тема на проекта: Проучване на предизвикателствата пред ефективността на интегрираните социално-здравни услуги
Ръководител: доц. д-р Мая Чолакова

Факултет по педагогика

RP-B8/17
12.
Тема на проекта: Условия за подобряване качеството на обучението на студенти и докторанти от Факултета по педагогика чрез внедряване на електронни обучителни средства
Ръководител: проф. д-р Ангелина Манова

Технически факултет

RP-B9 /17
1
3. Тема на проекта: Мониторинг върху подготовката на изследователска дейност на студенти и докторанти от инженерни и педагогически специалности на Техническия факултет
Ръководител: доц. д-р Диана Митова

Проекти от група В - други проекти:

RP-C1/17
1.
Тема на проекта: Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2017".
Ръководител: проф. д-р Антони Стоилов

RP-C2/17
2.
IPHRAS AS AN E-LEARNING PLATFORM FOR IDIOMATIC COMPETENCE
Ръководител: гл. ас. д-р Теодора Кирякова-Динева

 

RP-C3/17
3
. "The unknown southernmost glaciers of Europe"
Ръководител: доц. д-р Емил Гачев

RP-C5/17
5.
Списание "Езиков свят"
Ръководител: проф. д-р Магдалена Панайотова

RP-C6/17
6
. Списание "Проблеми на постмодерността"
Ръководител: доц. дсн Добринка Пейчева

RP-C7/17
7
. Списание "Икономика и управление"
Ръководител: проф. д-р Рая Мадгерова

RP-C8/17
8
. Списание "Право, политика, администрация"
Ръководител: проф. д-р Добринка Чанкова

RP-C9/17
9
. Списание "Балканистичен форум"
Ръководител: доц. д-р Петър Воденичаров

RP-C10/17
10.
X Национален фестивал на изкуствата
Ръководител: проф. д н. Йордан Гошев

RP-C11/17
11.
"Education Majors' Preferences on the Functionalities of E-Learning Platforms in the Context of Blended Learning"
Ръководител: Доц. д-р Николай Цанков

RP-C12/17
12.
Седма международна научна конференция FMNS 2017"
Ръководител: доц. д-р Лидия Сакелариева

RP-C13/17
13. Рефлексии на танцов театър и танц-терапия в традиционни и съвременни танцови проявления
Ръководител: проф.д.изк. Анелия Янева

RP-C14/17
14. Mobile Device or Personal Computer for Online Learning - Students' Satisfaction in Yemeni Universities
Ръководител: доц. д-р Даниела Тупарова

RP-C15/17
15. An analysis of a recursive and an iterative algorithm for generating permutations modified for travelling salesman problem
Ръководител: гл.ас.д-р Велин Кралев

RP-C16/17
16. The role of infographics for the development of skills for cognitive modeling in education
Ръководител: гл.ас.д-р Иво Дамянов

RP-C17/17
17. Юбилейна научна конференция с международно участие "30 години обучение по химия в Югозападния университет"
Ръководител: доц. д-р Иванка Станкова

RP-C18/17
18. ChilDiBU - A Mobile Application for Bulgarian Children with Special Educational Needs
Ръководител: гл. ас. д-р Радослава Кралева

Последна промяна: 2018-01-19