Научноизследователски проекти и проекти за художественотворческа дейност за 2018 година

Проекти от група А - Инфраструктурни проекти

RP-A1/18
1. Тема на проекта:
Влиянието на немския идеализъм върху българската философия (10 години Център за немски идеализъм в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Ръководител: Проф. дфн Валентин Канавров

RP-A2/18
2. Тема на проекта:
Метафизичното понятие "Свобода" - основа за априорната езикова релативност на психоаналитичните модели
Ръководител: Доц. д-р Георги Донев

RP-A3/18
3. Тема на проекта:
Българистиката по света. Филологията у дома. Проблеми и перспективи
Ръководител: Проф. д-р Магдалена Панайотова

RP-A4/18
4. Тема на проекта:
Изследване на съвременния високопланински климат на Балканите чрез наблюдение на криосферни индикатори: ледници и пермафрост - II част
Ръководител: Доц. д-р Емил Гачев

RP-A5/18
5. Тема на проекта:
Интердисциплинарно изследване на материалното и нематериалното културно наследство от вечните свети места в българските земи и на Балканите
Ръководител: Проф. днк Васил Марков

RP-A6/18
6. Тема на проекта:
Изследване на възможностите за модернизиране на висшето педагогическо образование чрез разработване и апробиране на модел за проактивна образователна среда
Ръководител: Доц. д-р Гергана Дянкова

RP-A7/18
7. Тема на проекта:
Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с биохимични методи
Ръководител: Гл.ас.д-р Мария Граматикова

RP-A8/18
8. Тема на проекта:
Религиозни общности и нови религиозни движения в съвременното общество  
Ръководител: Доц. д-р Марио Маринов

RP-A9/18
9. Тема на проекта:
Исторически знания и популярна историческа методология - случаите в България и Република Македония
Ръководител: Доц. д-р Стефан Дечев

RP-A10/18
10. Тема на проекта:
Управлението на знания като инструмент за иновации и устойчив напредък при дистанционното обучение
Ръководител: Доц. д-р Елена Каращранова

RP-A11/18
11. Тема на проекта:
Създаване на партньорска научна мрежа в областта на медицинската химия - синтез на мемантинови аналози с очаквано невропротективно, противовирусно, антиоксидантно и глюкозидазно- инхибиторно действие
Ръководител: Доц. д-р Иванка Станкова

RP-A12/18
12. Тема на проекта:
Изследвания на правните проблеми в дигиталната среда
Ръководител: Доц. д-р Николай Попов

RP-A13/18
13. Тема на проекта:
ЦЕНТРОВЕ, ПЪТИЩА И ТЕРИТОРИИ. Проекции на обмен и конфликтност на Балканите от древността до средата на ХХ век
Ръководител: Доц. д- р Валентин Китанов

RP-A14/18
14. Тема на проекта:
Диверсификация на възможностите за изследвания, комуникации и разпространение на резултатите от проучванията на лабораторията за иконометрични изследвания към Стопанския факултет
Ръководител: Проф. д-р Ганчо Ганчев

RP-A15/18
15. Тема на проекта:
Развитие на човешкия потенциал за иновативна социо-културна среда
Ръководител: Проф. д-р Мария Кичева

Проекти от група Б - проекти на основните звена

Правно- исторически факултет

RP-B1/18
1. Тема на проекта:
Наказателноправните науки - територия на авангардни проучвания
Ръководител: Проф. д-р Добринка Чанкова

Природо-математически факултет

RP-B2/18
2. Тема на проекта:
Математическо моделиране и физико-химични изследвания на биологично-активни вещества и компоненти на околната среда
Ръководител: Доц. д-р Михаил Колев

Стопански факултет

RP-B3/18
3. Тема на проекта:
Устойчиво развитие, управление и планиране
Ръководител: Доц. д-р Владимир Ценков

Философски факултет

RP-B4/18
4. Тема на проекта:
Изследване на съвременните теоретични и методологични тенденции във философията и гражданската образованост
Ръководител: Проф. д-р Борис Манов

Филологически факултет

RP-B5/18
5. Тема на проекта:
Научният и художественият текст в чуждоезикова аудитория. Практико-приложни проблеми
Ръководител: Доц. д-р Светла Томанова

Факултет по изкуствата

RP-B6/18
6. Тема на проекта:
Академия по изкуствата
Ръководител: Доц. д-р Клавдия Камбурова

Факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт

RP-B7/18
7. Тема на проекта:
Изследване на тренировъчното натоварване при различни спортове с помощта на биохимични и физиологични методи
Ръководител: Доц. д-р Татяна Дзимбова

Факултет по педагогика

RP-B8/17
8. Тема на проекта:
Усъвършенстване на електронната образователна среда във факултета по педагогика в синхрон с изискванията на съвременната образователна практика
Ръководител: Доц. д-р Мая Сотирова

Технически факултет

RP-B9/17
9. Тема на проекта:
Антени за мобилни връзки от ново поколение
Ръководител: Доц. д-р Петър Апостолов

Проекти от група В - други проекти

RP-C2/18
1
. Тема на проекта: "Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2018"
Ръководител: Проф. д-р Антони Стоилов

RP-C3/18
2
. Тема на проекта: Международна научна конференция "Културните коридори на Югоизточна Европа: културен туризъм без граници"
Ръководител: Проф. д-р Георги Георгиев

RP-C4/18
3
. Тема на проекта: Провеждане на Полемичен форум "Маркс и марксизмът- pro et contra" и Кръгла маса "Логика, език и свят"
Ръководител: Доц. д-р Камен Лозев

RP-C5/18
4
. Тема на проекта: XI Национален студентски фестивал на изкуствата
Ръководител: Проф. д.н. Йордан Гошев

RP-C6/18
5
. Тема на проекта: Творческа работилница "Идентичност и съвременност" /Разкажи за Яворов/
Ръководител: Проф. д-р Мирослава Кортенска

RP-C7/18
6
. Тема на проекта: "Право, политика, администрация"
Ръководител: Проф. д-р Добринка Чанкова

RP-C8/18
7
. Тема на проекта: "Езиков свят"
Ръководител: Проф. д-р Магдалена Панайотова

RP-C9/18
8
. Тема на проекта: НОТАБЕНЕ
Ръководител: Гл. ас. д-р Гергана Попова

Последна промяна: 2018-04-10