Научноизследователски проекти и проекти за художествено-творческа дейност за 2019 година

Проекти от група А - Инфраструктурни проекти

RP-A1/19

1. Тема на проекта: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЛАЗЕРНА АКУПУНКТУРА ПРИ МУСКЛУЛНО-СКЕЛЕТНИ ДИСФУНКЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Ръководител: Доц. д-р Стаменка Митова

RP-A2/19

2. Тема на проекта: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ СТАТУС НА ВОДНИ ТЕЛА/ КАЧЕСТВА НА ВОДИТЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10 И ФПЧ 2,5) В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Ръководител: Доц. д-р Емилия Варадинова

RP-A3/19

3. Тема на проекта: ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ИЗСЛЕДВАНИЯ, БАЗИРАНИ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Ръководител: Проф. д-р Ганчо Ганчев

RP-A4/19

4. Тема на проекта: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДПОМАГАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУКИЦИЯ В РЕХАБИЛИТАЦИОННИЯ ПРОЦЕС НА ДЕЦА С КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

Ръководител: доц. д-р Екатерина Митова

RP-A5/19

5. Тема на проекта: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТА КЪМ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ МАЙКА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И БАЛКАНО-АНАТОЛИЙСКИЯ РЕГИОН

Ръководител: проф. дн Васил Марков

RP-A6/19

6. Тема на проекта: КРАЯТ НА МЪЛЧАНИЕТО. НАЧАЛОТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ: ЛИЧНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ДОКУМЕНТИ

Ръководител: доц. д-р Петър Воденичаров

RP-A7/19

7. Тема на проекта: ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ СРЕД ЗАВЪРШВАЩИТЕ УЧИЛИЩЕ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СИ В ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

Ръководител: Доц. д-р София Дерменджиева

RP-A8/19

8. Тема на проекта: СОЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ НА РЕАЛНОСТТА ЗА РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ

Ръководител: Доц. д-р Марио Маринов

RP-A9/19

9. Тема на проекта: ИСТОРИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ХРАНЕНЕТО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Ръководител: Доц. д-р Стефан Дечев

RP-A10/19

10. Тема на проекта: МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ

Ръководител: Доц. д-р Илинка Терзийска

RP-A11/19

11. Тема на проекта: СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕДНОСТТА В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

Ръководител: Доц. д-р Илия Недин

RP-A12/19

12. Тема на проекта: ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЕД КИБЕРСИГУРНОСТТА

Ръководител: Доц. д-р Таня Йосифова

RP-A13/19

13. Тема на проекта: ЛИДЕРИ, ВЛАСТ И СОЦИУМ НА БАЛКАНИТЕ: КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФЕНОМЕНИ И НАСЛЕДСТВО

Ръководител: доц. д-р Валентин Китанов

 

Проекти от група Б - проекти на основните звена

Факултет по изкуствата

RP-B1/19

1. Тема на проекта: АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА II

Ръководител: доц. д-р Клавдия Камбурова

Философски факултет

RP-B2/18

2. Тема на проекта: ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Ръководител: доц. д-р Иван Кръстев

Филологически факултет

RP-B3/19

3. Тема на проекта: ИЗТОКЪТ - ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК

Ръководител: проф. д-р Магдалена Панайотова

Стопански факултет

RP-B4/19

4. Тема на проекта: ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТКИ В РАЗВИТИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

Ръководител: проф. д-р Мария Кичева-Кирова

Факултет по педагогика

RP-B5/19

5. Тема на проекта: ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА КАТО ФАКТОРИ ЗА ЛИЧНОСТНО ФОРМИРАНЕ И ФИЗИЧЕСКОТО УСЪВЪРШЕНСТАВНЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

Ръководител: доц. д-р Даниела Томова

Факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт

RP-B6/19

6. Тема на проекта: ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО, КАТО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА КЛИНИЧНА СРЕДА

Ръководител: доц. д-р Росица Дойновска

 

 

 

Технически факултет

RP-B7/19

7. Тема на проекта: МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ХИПЕРМЕДИЙНИ ОБРАЗИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Ръководител: доц. д-р Антон Стоилов

Природо-математически факултет

RP-B8/19

8. Тема на проекта: ТЕОРЕТИЧНИ И СПЕКТРАЛНИ МЕТОДИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ОРГАНИЧНИ МОЛЕКУЛИ                                                                        Ръководител: доц. д-р Живко Велков

Правно-исторически факултет

RP-B9/19

9. Тема на проекта: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

Ръководител: проф. д-р Добринка Чанкова

RP-B10/19

10. Тема на проекта: ДИГИТАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ ПРАВНОИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Ръководител: доц. д-р Славянка Ангелова

 

Проекти от група В - други проекти

RP-C1/19

1. Тема на проекта: Международна научна конференция "Културата, наследството и туризма като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове (МСГ): Европейската перспектива"

Ръководител: доц. д-р Светлана Христова

RP-C2/19

2. Тема на проекта: Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2019"                       Ръководител: проф. д-р Антони Стоилов

RP-C3/19

3. Тема на проекта: Апробиране на научноизследователски подходи в интернационална експериментална среда

Ръководител: доц. д-р Атанас Чапкънов

RP-C4/19

4. Тема на проекта: ОСМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПМФ, FMNS 2019

Ръководител: доц. д-р Лидия Сакелариева

RP-C5/19

5. Тема на проекта: Списание "Балканистичен форум"

Ръководител: доц. д-р Петър Воденичаров

RP-C6/18

6. Тема на проекта: Списание "Езиков свят"

Ръководител: проф. д-р Магдалена Панайотова

RP-C7/19

7. Тема на проекта: XII НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА

Ръководител: проф. дн Йордан Гошев

Проекти за подкрепа на млади учени

 

RPY-A2/19

Тема на проекта: Художественотворчески център за старинна музика

Ръководител: ас. д-р Валери Пастармаджиев

RPY-A3/19

Тема на проекта: Синтез и антимикробиална активност на амиди с фенилопропанов скелет

Ръководител: ас. д-р Радослав Чайров

RPY-A4/19

Тема на проекта: Изграждане на научноизследователска платформа за екологичен мониторинг и ремедиация, базирана на биоелектрохимични технологии

Ръководител: гл. ас. д-р Елица Чорбаджийска

RPY-A5/19

Тема на проекта: Въвеждане на подпомагащи и алтернативни технологии при работа с възрастни лица с комуникативни нарушения

Ръководител: ас. д-р Анна Андреева

RPY-B1/19

Тема на проекта: Диагностика на дигитални умения на учители и студенти, в контекста на Компютърното моделиране в начална училищна възраст.

Ръководител: ас. д-р Радослава Топалска

RPY-B2/19

Тема на проекта: Изследване на явлението "корупция" и ефектът му върху икономиката

Ръководител: гл. ас. д-р Владислав Кръстев

RPY-B3/19

Тема на проекта: Сравнително-правен анализ на актуални проблеми, свързани с фундаменталните човешки права в съвременна Европа

Ръководител: гл. ас. д-р Николета Лазарова

RPY-B4/19

Тема на проекта: Моделиране на взаимовръзката структура-биологична активност, между канабиноидни лиганди и канабиноидни рецептори

Ръководител: гл. ас. д-р Фатима Сапунджи

RPY-B5/19

Тема на проекта: Иновации в обучението на бъдещите учители по химия

Ръководител: ас. д-р Магдалена Шекерлийска

Последна промяна: 2019-11-19