Проекти от група А - Инфраструктурни проекти

RP-A1/20

1. Тема на проекта: БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - ОБЩНОСТИ, ДЕБАТИ, МЕЖДУНАРОДНО ПРИСЪСТВИЕ

Ръководител: проф. д-р Магдалена Панайотова

RP-A2/20

2. Тема на проекта: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО В СКАЛНО-ИЗСЕЧЕНИ ПИРАМИДИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И БАЛКАНО-АНАТОЛИЙСКИЯ РЕГИОН

Ръководител: проф. дн Васил Марков

RP-A3/20

3. Тема на проекта: ВИСОКИТЕ ПЛАНИНИ НА БАЛКАНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Ръководител: доц. д-р Емил Гачев

RP-A4/20

4. Тема на проекта: СПОДЕЛЕНИ БАЛКАНИ, МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ И БАЛКАНИСТИЧНО ЗНАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                           Ръководител: доц. д-р Маринела Младенова

RP-A5/20

5. Тема на проекта: БИОСЕНЗОРИ, БАЗИРАНИ НА ИНОВАТИВНИ БИОЕЛЕКТРОХИМИЧНИ СИСТЕМИ

Ръководител: гл. ас. д-р Елица Чорбаджийска

RP-A6/20

6. Тема на проекта: РЕЛИГИОЗНИ ПРАКТИКИ ЗА ЗДРАВЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ И КОСОВО

Ръководител: доц. д-р Марио Маринов

RP-A7/20

7. Тема на проекта: РАЗВИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ИКОНОМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕПОДАВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев

RP-A8/20

8. Тема на проекта: ЕТНОЛОГИЯ НА ТРУДА. КОНТИНУИТЕТИ И ТРАНСФОРМАЦИИ НА ТРУДОВАТА КУЛТУРА В ПЕРИОДА НА ПОСТСОЦИАЛИЗМА

Ръководител: доц. д-р Илия Недин

 

Проекти от група Б - проекти на основните звена

Факултет по изкуствата

RP-B1/20

1. Тема на проекта: АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА III

Ръководител: гл. ас. д-р Биляна Топалова

Философски факултет

RP-B2/20

2. Тема на проекта: ТРАНСФОРМАЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЪВРЕМЕННИЯ ГЛОБАЛЕН СВЯТ

Ръководител: ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

Филологически факултет

RP-B3/20

3. Тема на проекта: ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ

Ръководител: гл. ас. д-р Иванка Сакарева

Стопански факултет

RP-B4/20

4. Тема на проекта: ИЗСЛЕДВАНЕ НА РИСКОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА И ГЛОБАЛИЗИРАНА ИКОНОМИКА

Ръководител: ас. д-р Благовеста Коюнджийска-Давидкова

Факултет по педагогика

RP-B5/20

5. Тема на проекта: ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА

Ръководител: гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова

Факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт

RP-B6/20

6. Тема на проекта: ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Ръководител: ас. д-р Мария Стойкова

Технически факултет

RP-B7/20

7. Тема на проекта: ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ШЕВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ръководител: гл. ас д-р Фатима Сапунджи

Природо-математически факултет

RP-B8/20

8. Тема на проекта: МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ, ОПИСВАЩИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

Ръководител: Гл. ас. д-р Бояна Гъркова

Правно-исторически факултет

RP-B9/20

9. Тема на проекта: ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И АПРОБАЦИЯТА ИМ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Ръководител: ас. Йорданка Нонева-Златкова

 

Проекти от група В - други проекти

RP-C1/20

1. Тема на проекта: XIII НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА

Ръководител: проф. д-р Емил Куков

RP-C2/20

2. Тема на проекта: ЗНАНИЕ НА ФОКУС

Ръководител: доц. д-р Клавдия Камбурова

RP-C3/20

3. Тема на проекта: СПИСАНИЕ "ЕЗИКОВ СВЯТ"

Ръководител: проф. д-р Магдалена Панайотова

RP-C5/20

5. Тема на проекта: СПИСАНИЕ "PSYCHOLOGICAL THOUGHT"

Ръководител: гл. ас д-р Наташа Ангелова

RP-C6/20

6. Тема на проекта: СПИСАНИЕ "ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА"

Ръководител: проф. дн Добринка Пейчева

Последна промяна: 2020-07-15