Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) е създаден през м. януари 2007 г. като учебно-образователно, научно-изследователско и консултативно звено на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград (Решение на Академичния съвет от 24 януари 2007 г.) с цел реализиране на програми и проекти в областта на продължаващото обучение и ученето през целия живот. От м. март 2009 г. Центърът е звено към Факултета по педагогика.

Мисията на Центъра за продължаващо обучение е да осъществява обучаваща, научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на образованието за възрастни.

Основната стратегическа цел на Центъра за продължаващо обучение е да се утвърди като значим, модерен и авторитетен научно-образователен и социален център в региона, България и на Балканите чрез обучение на лица в предкариерна и кариерна възраст като част от тяхната професионална квалификация и кариерно развитие в контекста на ученето през целия живот.

Цели:

 • Да осигурява продължаващо образование на хора от всички възрасти, подпомагащо тяхното професионално усъвър-шенстване и кариерно развитие.
 • Да предоставя допълнително обучение на хора в предкариерна възраст с оглед на бъдещата им професионална квалификация и развитие;
 • Да способства за синхронизирането на професио-нално-педагогическата компетентност с европейските стандар-ти и норми в контекста на ключовите компетентности за учене през целия живот.

За постигането на тези цели Центърът предвижда:

 • организиране и провеждане на квалификационни курсове за повишаване на професионалната компетентност на заетите в сферата на образованието;
 • организиране и провеждане на квалификационни курсове за специалисти от различни сфери на професионална изява;
 • разработване на образователни и научно-изследова-телски проекти по различни национални и международни програми;
 • разширяване на социалните партньорства - контакти с неправителствени организации, педагогически центрове, регионални инспекторати по образование, работа с деца от различни възрастови групи и различни етнокултурни общности и с техните родители, връзки с работодателите и потребителите на кадри и др.

Правилникът за дейността, управлението и финансирането на Центъра за продължаващо обучение е разработен в съответствие с изискванията на Закона за висше образование (ЗВО) и с действащите правилници на университета. Той е съобразен с националните програми и с актовете и документите на МС и МОМН.

Научно-изследователската дейност включва планиране и провеждане на научни изследвания в областта на продъл-жаващото обучение и ученето през целия живот. Реализира се чрез организиране на научни форуми, реализиране и/или участие в проекти, включване в международни научни мрежи и др.

Информационната дейност е насочена към информиране на директните и индиректните бенефициенти на дейностите, а също и на широката общественост, за образователните и консултативните услуги, предлагани в Центъра, за осъществяваната образователна и научно-изследователска стратегия и резултатите, постигнати при реализирането й. Осъществява се чрез уеб-сайта на Центъра, публикации в медиите и др.

Консултативната дейност включва провеждане на тема-тични срещи, семинари и др. с директни и индиректни бенефи-циенти на дейностите в Центъра.

Ресурси

Центърът за продължаващо обучение разполага с модерно оборудвана мултимедийна зала и собствен библиотечен фонд, включващ специализирана българска и чуждестранна научно-методическа литература в областта на продължаващото обучение, гражданското и интеркултурното образование и т.н.

Съгласно Правилника за дейността, управлението и финансирането на Центъра за продължаващо обучение образователната дейност се състои в разработване и осъществяване на образователни услуги, свързани с продължаващото обучение.

Видовете образователни дейности са:

 1. Специализации за допълнителна или нова професионална квалификация;
 2. Специализирани курсове за допълнителна професионална подготовка;
 3. Краткосрочни тематични курсове, семинари и индивидуални консултации.

Предложените форми за квалификация могат да се провеждат в Центъра за продължаващо обучение, в училища, фирми, организации.

Специализантите в ЦПО се обучават в задочна форма на обучение.

След успешно завършване на обучението участниците получават документи в съответствие с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ДВ, бр. 75 ПМС № 215/2004):

 • свидетелство
 • удостоверение
 • сертификат
Последна промяна: 2012-11-28