Научно - изследователският, образователен и консултативен център за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията  е създаден през 2009 г. по проект RNF 01/0116 към "Фонд научни изследвания" (ДОО2 - 54/10.12.2008), на тема: "Изграждане и пробация на научен комплекс за оценка на физиологични и биомеханични параметри при физическо натоварване за нуждите на спорта и кинезитрапията". Центърът е разположен в сградата на Университетския спортен комплекс в близост до учебен корпус № 1.

first

Цели, задачи

Центърът за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията към факултет "Обществено здраве и спорт" е обособена университетска структура за осъществяване на:

 1. Практическо обучение на студенти, дипломанти и докторанти от специалностите Кинезитерапия, Педагогика на обучението по физическо възпитание, Логопедия, Социални дейности, Психология и др.
 2. Научно-изследователска и проектна дейност на преподаватели и студенти в областта на функционалната диагностика на физическото усилие и спортно-физиологичните изследвания чрез антропометрични изследвания, полифизографски регистрации на биоелектрична активност, изокинетична динамометрия, и биомеханични изследвания, кинезиологична миография, спироергометрия и др.
 3. Изследователска и консултантска дейност със студентски и клубни отбори и центрове за възстановяване и рехабилитация.

Основната цел е да развива научно-изследователска дейност, като  внедрява, усъвършенства и прилага съвременна методология за оценка на физическото усилие чрез функционални параметри (физиологични, биомеханични, биохимични и др.) при здрави нетренирани лица и при спортисти и да осигурява възможност за включване на студенти, дипломанти и докторанти.

second

Приоритети

 • Научни изследвания - фундаментални и практико-приложни изследвания,  чрез разработване на проекти, свързани с приоритетни европейски, национални и университетски направления в областта на медико-биологични науки, спорта, рехабилитацията и кинезитерапията, както и със спецификата на Центъра.
 • Функционални изследвания - на спортисти, реконвалесценти и здрави тегпетипани лица за оценка на ниво на тренираност, аеробен капацитет, анаеробен капацитет, оценка на нервно-мускулни параметри и на сетивни и моторни функционални дефицити.
 • Обучение - обучение на български и чуждестранни студенти от университета, страната и чужбина под формата на упражнения, наблюдения, курсове за обучение, практически занятия с различна продължителност и различни форми на участие в изследователския, консултативния, диагностичния и терапевтичния процес.

third

 • Партньорство - със сродни университетски и научни институции в страната и чужбина за провеждане на съвместни научно-изследователски дейности, обмен на методология, "добри лабораторни практики" съгласно европейски системи за качество, съвместни научни срещи, семинари и други, като и различни форми на мобилност на преподаватели и студенти от други катедри, университети и партньорски организации.
 • Иновации - внедряване на основни методи и протоколи за функционални изследвания в областта на физическото усилие, прилагани в европейски центрове и популяризиране на научно-приложни резултати.

Структура

В структурата на Центъра се включват следните звена:

 1. Сектор за предварителен преглед на изследваните лица (лекарски филтър)
 2. Сектор по антропометрия
 3. Сектор по спироергометрия
 4. Биохимичен сектор
 5. Сектор по кинезиологична елекромиография
 6. Сектор по изокинетична динамометрия

Партньори

 • Европейска колегия по спортна наука
 • Българско дружество по физиологични науки
 • БАН - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, София
 • Медицински Университет, София
 • Физиотерапевтичен център "Вяра надежда и любов", Благоевград
Последна промяна: 2012-11-28