Центърът предлага допълнителна квалификация по Интернет, култура и технологии - 1 или 2 семестъра /задочно обучение.

Завършилите специалисти са подготвени за работа в съвременните условия в областта на Интернет, новите медии и другите модерни средства за комуникация, включително в сферата на уеб дизайна, интернет технологиите, компютърната сигурност, дигиталната фотография и др.

Завършилите курсисти придобиват задълбочена научно-теоретична подготовка, която включва усвояване на знания и умения за използване на най-новите  информационни и комуникационни  технологии; усвояване на знания за новите начини на създаване, разпространение и усвояване на мултимедийните продукти; придобиване на знания по съвременното приложение на цифровите технологии в създаване на изображение и приложението им в различни области на живота; усвояване на знания и подготовка за работа в и чрез Интернет, свързани с новите прояви и форми на комуникация и култура.

Специализираната  подготовка включва основни познания в областта на Интернет и информационните технологии; усвояване на базовия терминологичен апарат, основните прийоми и подходи за успешна работа в дигиталното пространство; знания за новите начини на създаване, разпространение и усвояване на медийните продукти в интернет пространството.

Завършилите курсисти получават практико-приложна подготовка, която включва: придобиване на опит за работа в новата мултимедийна среда; обем знания по съвременно приложение на цифровите технологии в създаване на изображения и  приложението им в различни области на живота; създаване на умения и навици за получаване, използване и създаване на информация, за работа с новите инструменти за комуникация в дигиталното пространство; познания в областта на уеб дизайна, интернет технологиите, компютърната сигурност и пр.

Центърът за нови медии и дигитална култура предоставя възможности за изучаването на различни дисциплини:

  • Уеб дизайн
  • Създаване на мултимедийни продукти
  • Интернет технологии
  • Компютърна сигурност
  • Дигитална фотография
  • Електронна търговия
  • Интернет реклама
  • Техника и технологии на Връзки с обществеността
  • Други

Курсовете се водят от утвърдени университетски преподаватели и специалисти от различни практически области. Обучението по отделните курсове е платено като курсистите заплащат в касата на Университета определената от Центъра такса за обучение.

Последна промяна: 2012-11-28