Настоящото проучване е насочено към идентифицирането и категоризирането на различните употреби на Интернет от страна на най-активните потребители на Интернет, а именно - студентите. Целта е да се установи доколко, как и за какво младите хора днес използват Интернет. Проучването се осъществява от научно-изследователски екип на Центъра за нови медии и дигитална култура към ЮЗУ "Неофит Рилски". Проучването се провежда по метода на прякото индивидуално анкетиране сред 100 студенти от различни специалности на Югозападния университет.

Цели на проекта:

 1. Да се проведе проучване сред 100 студенти от Югозападния университет и публикуване на резултатите от него в тематичен сборник на Центъра за нови медии и дигитална култура.
 2. Да се насърчат и мотивират научно-изследователски интереси на студентите от университет чрез включването на част от тях в изпълнението на проекта в качеството им на анкетьори.
 3. Да се повишат научно-изследователските умения на тези студенти чрез допълнително обучение относно методиката на провеждане на анкетни проучвания.

Дейности на проекта:

 1. Разработване на въпросник за провеждане на проучване на онлайн начините на живот сред 100 студенти на Югозападния университет.
 2. Сформиране на студентски екип в рамките на Центъра за дигитални медии и култура, който ще отговаря за провеждането на анкетите.
 3. Обучение на анкетьорите: запознаване с целите и задачите на изследването, начините на попълване на въпросника и подбора на респондентите.
 4. Анкетиране на 100 лица.
 5. Обработка и анализ на постъпилите данни.
 6. Изготвяне на доклад от изследването.
 7. Представяне на резултатите от изследването в рамките на научен семинар.
 8. Качване на резултатите от проучването на страницата на ЮЗУ /Центъра за  нови медии и дигитална култура.

Към настоящия момент са изпълнени първите четири от описаните по-горе дейности, (които фигурират в договора за изпълнение на научно-изследователския проект).

Дейност 1: "Разработване на въпросник за провеждане на проучване на онлайн начините на живот сред 100 студенти на Югозападния университет" бе окончателно завършена на 15.04.2011. Разработеният въпросник включва 40 основни и 11 допълващи въпроси, с чиято помощ да може да се проследи отношението на студентите към Интернет, да се установи мястото, което Интернет заема в техния живот, да се проследят начините, по които се променят приоритетите и ценностите им, както и начините им на общуване, забавление и обучение.

Въпросникът включва три групи въпроси, отнасящи се съответно до поведенческите модели и начините на живот в и чрез Интернет, до управлението на свободното време и самоконтрола върху употребите на Интернет и до социално-демографския профил на анкетираните лица. За разработването на въпросника бяха предварително проучени методологиите на няколко сходни проучвания, провеждани във водещи западно-европейски и американски университети.

Дейност 2: "Сформиране на студентски екип в рамките на Центъра за дигитални медии и култура, който ще отговаря за провеждането на анкетите" бе окончателно завършена на 15.04.2011. За изпълнението на тази дейност бяха привличани седем студенти от Центъра за нови медии и дигитална култура към ЮЗУ "Неофит Рилски" след предварително проведено събеседване и подбор, осъществен от гл.ас. д-р Лъчезар Антонов - член на изследователския екип към проекта.

Дейност 3: "Обучение на анкетьорите: запознаване с целите и задачите на изследването, начините на попълване на въпросника и подбора на респондентите" бе окончателно завършена на 20.04.2011.  Привлечените седем студенти от Центъра за нови медии и дигитална култура бяха обучени за работа по метода на пряко индивидуално анкетиране от гл.ас. д-р Лъчезар Антонов - преподавател в катедра "Културология" на ЮЗУ.

Дейност 4: "Анкетиране на 100 лица" бе окончателно завършена на 10.06.2011.

Резултатите от изследването ще бъдат изнесени в рамките на научния семинар, организиран от Центъра за нови медии и дигитална култура, който ще се проведе на 06.10.2011 в ЮЗУ "Неофит Рилски".

Последна промяна: 2012-11-28