• Нови медии и  дигитална култура - Съставители Татяна Шопова и Лъчезар Антонов, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2010
  • Информационно-комуникационни технологии, медии и образование -  Съставители Татяна Шопова и Лъчезар Антонов, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2011
  • Дигитална култура, медии и образование - Учебно помагало, Съставител Татяна Шопова, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2013
  • Дигитална култура и общество - Съставител Татяна Шопова, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, (под печат)
  • Дигитална култура и общество (колективен труд ) - Съставители Татяна Шопова, Добринка Пейчева, Лъчезар Антонов, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2014
  • Информационни технологии, култура, общество  (колективен труд ) - Съставители и научна редакция Татяна Шопова, Антоанета Николова, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2015
  • Shopova, T. (2014) Integration of ICTs in Education and Raising the Digital Literacy  of Students  in the University Environment, In Proceedings 11th conference Efficiency and Responsibility in Education, Prague: Czech University of Life Sciences Prague, , p. 703-711.  ISBN 978-80-213-2468-8
  • Шопова, Т.. (2015) Дигиталната грамотност във висшето образование,  Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски»  ISBN 978-954-00- 0024-4
  • Shopova, T. (2015) Students` Attitudes Towards Using the Internet and ICT , Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education Prague: Czech University of Life Sciences Prague, p. 491-498 ISBN 978-80-213-2560-9
  • Shopova, T. 2016 Using the Internet Functions and Resources Among University Students. In International Journal  of Advancement in Education and Social Sciences (IROSSS), 2016 Vol 4, No 1 p. 9-16. ISSN: 2322 - 0023
  • Шопова, Т. (2017) Информационната (библиотечна) грамотност сред студентите, Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски»  /под печат
Последна промяна: 2017-01-27