Научно - изследователският, образователен и консултативен център по психично здраве е създаден през 2002 г., с решение на АС на ЮЗУ, /протокол № 31/25.09.2002 г./ .

Мисия, цели, задачи

Центърът се обособява като научно-изследователско, консултативно и учебно-образователно звено към ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с действащите правилници за устройството и дейността на Университета и с националните програми и нормативни документи за психохигиена и психопрофилактика. Центърът обединява усилията на преподаватели и студенти от Философски факултет, както и на външни специалисти и сътрудници по психология, психиатрия, психотерапия, педиатрия, вътрешни болести, социална сексология, сексопатология и др.

Дейността на центъра е свързана с научно-изследователска, учебно-образователна и консултативна дейност в областта на психохигиената, психопрофилактиката, клиничната социална работа и др.

Основната цел е да интегрира знанията и уменията на специалисти от областите на психично здраве, както и да даде възможност за включване на студенти и докторанти в научно-изследователската и консултативната и учебно-образователната дейност (чрез спец курсове, тренинги, семинари и др.).

Основните задачи на центъра са:

 • Научно-изследователски - включва планиране, организиране, провеждане и мониторинг на научни изследвания в областта на психичното здраве.
 • Информационни - разработване и разпространение на информация по ключови аспекти на психичното здраве, предназначени за специалисти и общата популация.
 • Свързани с издателска дейност - издаване на  научни трудове, сборници с научни доклади и съобщения, рекламни брошури и други материали, електронно списание.
 • Свързани с учебната дейност - подготовка и предлагане на специализирани курсове и обучения за специалисти по социални дейности, педагогика,  специална и социална педагогика, логопедия; медицински сестри, лекари и др.
 • Свързани с консултативна дейност - справяне със стресови ситуации и кризи; междуличностни проблеми; семинари за бременни и  родители; семейно консултиране; консултации по сексуални проблеми.

Партньори

 • Национален център по опазване на общественото здраве
 • Окръжен психиатричен диспансер, гр. Благоевград
 • Център за изследване на заекването
 • Национално дружество по психосоматична медицина
 • Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
 • Национално сдружение по детско-юношеска психиатрия, неврология и свързани с тях професии
 • Глобална инициатива в психиатрията
 • Ресурсен център - Нова алтернатива, Благоевград

Конференции, семинари, симпозиуми

 • Ежегодна научна конференция  за превенция на насилие над деца
 • Ежегоден научно-практически семинар "Училище и психично здраве"
 • Ежегоден симпозиум "Медико-социални проблеми на новото хилядолетие"

Изследователски проекти

 • "Съвместна оценка на жени с психични разстройства в с. Раздол" с участие на студенти по социални дейности и английски социален работник от организацията "Доброволци без граница", 2002/2003.
 • "Пилотиране на модел за мрежа от психично-здравни и социални услуги в общността", съвместно с Женевска инициатива, областен център за социални грижи, окръжен психиатричен диспансер, 2003/2004
 • Проучване нуждите и надеждите на пациенти и бивши пациенти на психиатричен диспансер-Хърсово, гр. Благоевград"-съвместно със студенти, 2004/2005.
 • "Изграждане на мрежа от психично-здравни услуги в общността в област Благоевград" от август 2005г. към Научно изследователския, образователен и консултативен център по психично здраве се разкри Информационен център за психично здраве. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на холандското външно министерство, програмата MATRA /2005-2008 г./
 • Трансдисциплинарен модел за ранна интервенция на деца в риск, 2009 година

Информационен център

Информационният център е основна структура в развитието, укрепването и реализирането на Центъра за психично здраве. Той съдейства за създаване на интегрирана информационна система, която да бъде използвана от общността, професионалистите в областта на психичното здраве, потребителите и съответните институции в област Благоевград.

Основни цели на Информационния център са:

 • събиране и систематизиране на информация относно психично здраве, психични разстройства и рискови групи;
 • информиране на обществеността за проблемите на хората с дългосрочна психична болест и техните близки;
 • подобряване на координацията между отговорните институции;
 • подпомагане реализирането на различни инициативи, които да допринесат за осъществяване на реформа в социалната и психично-здравна област;
 • организиране на информационна кампания с цел намаляване на дискриминацията и стигмата по отношение на хората с психични заболявания и улесняване при намирането на работа и жилище.

 

Научно - изследователският, образователен и консултативен център по психично здраве е създаден през 2002 г., с решение на АС на ЮЗУ, /протокол № 31/25.09.2002 г./ .

Мисия, цели, задачи

Центърът се обособява като научно-изследователско, консултативно и учебно-образователно звено към ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с действащите правилници за устройството и дейността на Университета и с националните програми и нормативни документи за психохигиена и психопрофилактика. Центърът обединява усилията на преподаватели и студенти от Философски факултет, както и на външни специалисти и сътрудници по психология, психиатрия, психотерапия, педиатрия, вътрешни болести, социална сексология, сексопатология и др.

Дейността на центъра е свързана с научно-изследователска, учебно-образователнаи консултативна дейност в областта на психохигиената, психопрофилактиката, клиничната социална работа и др.

Основната цел е да интегрира знанията и уменията на специалисти от областите на психично здраве, както и да даде възможност за включване на студенти и докторанти в научно-изследователската и консултативната и учебно-образователната дейност (чрез спец курсове, тренинги, семинари и др.).

Основните задачи на центъра са :

Научно-изследователски - включва планиране, организиране, провеждане и мониторинг на научни изследвания в областта на психичното здраве.

Информационни - разработване и разпространение на информация по ключови аспекти на психичното здраве, предназначени за специалисти и общата популация.

Свързани с издателска дейност - издаване на научни трудове, сборници с научни доклади и съобщения, рекламни брошури и други материали, електронно списание.

Свързани с учебната дейност - подготовка и предлагане на специализирани курсове и обучения за специалисти по социални дейности, педагогика, специална и социална педагогика, логопедия; медицински сестри, лекари и др.

Свързани с консултативна дейност - справяне със стресови ситуации и кризи; междуличностни проблеми; семинари за бременни и родители; семейно консултиране; консултации по сексуални проблеми.

Партньори.

Партньори: Национален център по опазване на общественото здраве; Окръжен психиатричен диспансер, гр. Благоевград; Център за изследване на заекването; Национално дружество по психосоматична медицина; Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Национално сдружение по детско-юношеска психиатрия, неврология и свързани с тях професии, Глобална инициатива в психиатрията, Ресурсен център - Нова алтернатива, Благоевград.

Конференции, семинари, симпозиуми,.

Ежегодна научна конференция за превенция на насилие над деца

Ежегоден научно-практически семинар "Училище и психично здраве"

Ежегоден симпозиум "Медико-социални проблеми на новото хилядолетие"

4. Изследователски проекти:

"Съвместна оценка на жени с психични разстройства в с. Раздол" с участие на студенти по социални дейности и английски социален работник от организацията "Доброволци без граница", 2002/2003.

"Пилотиране на модел за мрежа от психично-здравни и социални услуги в общността", съвместно с Женевска инициатива, областен център за социални грижи, окръжен психиатричен диспансер, 2003/2004

Проучване нуждите и надеждите на пациенти и бивши пациенти на психиатричен диспансер-Хърсово, гр. Благоевград"-съвместно със студенти, 2004/2005.

"Изграждане на мрежа от психично-здравни услуги в общността в област Благоевград" от август 2005г. към Научно изследователския, образователен и консултативен център по психично здравесе разкри Информационен център за психично здраве. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на холандското външно министерство, програмата MATRA /2005-2008 г./

 

Трансдисциплинарен модел за ранна интервенция на деца в риск, 2009 година

 

5. Информационен център

 

Информационният център е основна структура в развитието, укрепването и реализирането на Центъра за психично здраве. Той съдейства за създаване на интегрирана информационна система, която да бъде използвана от общността, професионалистите в областта на психичното здраве, потребителите и съответните институции в област Благоевград.

 

Основни цели на Информационния център са:

● събиране и систематизиране на информация относно психично здраве, психични разстройства и рискови групи;

● информиране на обществеността за проблемите на хората с дългосрочна психична болест и техните близки;

● подобряване на координацията между отговорните институции;

● подпомагане реализирането на различни инициативи, които да допринесат за осъществяване на реформа в социалната и психично-здравна област;

● организиране на информационна кампания с цел намаляване на дискриминацията и стигмата по отношение на хората с психични заболявания и улесняване при намирането на работа и жилище.

 

 

Последна промяна: 2012-11-28