Центърът по логопедия (ЦЛ) е самостоятелно научно-практическо звено към Факултетa "Обществено здраве и спорт" (утвърдено с решение на ФС на ФОЗС, Протокол №2/11.11.2009 г.). ЦЛ осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и нормативните документи на ЮЗУ "Неофит Рилски". Основните му дейности са ориентирани към осъществяване на практическото обучение на студентите от специалност "Логопедия", диагностична и терапевтична дейност, научноизследователска и проектна дейност на преподаватели и студенти в областта на логопедията.

Нашата мисия

Cel

ЦЛ разполага с четири логопедични кабинета, където ежегодно се консултират, диагностицират и терапевтират лица с комуникативни нарушения от всички възрастови групи чрез внедряване на съвременни технологии и методи за специализирана логопедична помощ. Осигуряването на високо качество на обучение и терапия се осъществява посредством проектната и научноизследователската дейност на преподавателите от специалност "Логопедия". Благодарение на тяхната интензивна работа и активността на студентите Центърът по логопедия придобива все по-голяма популярност сред обществеността.

Клиничната дейност в ЦЛ обезпечава както научноизследователската, така и образователната дейност. Ежегодно в ЦЛ се обезпечава практическото обучение на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", като броят на часовете за клинична практика всяка година надвишава 750 часа. Студентите от ОКС "Магистър" и докторантите провеждат своите научни изследвания за изготвяне на дипломни работи, докторски дисертации и научни публикации.

От създаването на ЦЛ до настоящия момент са реализирани:

 • над 7000 часа клинична практика
 • 9 проекта
 • над 40 публикации
 • изследвания по докторски дисертации
 • над 30 дипломни работи.

Част от  проектите към ЦЛ са осъществени и чрез съвместна дейност с други научни центрове и звена от ЮЗУ "Неофит Рилски"  и страната. По -значими от тях са:

 • проект SRP-A9 /15 "Оптимизиране на научно-изследователската, клиничната и образователната дейности в Центъра по логопедия" по Наредба 9, 2015 г.
 • проект "Нормативни данни за темп на речта в предучилищна възраст", проект към Център по логопедия на ФОЗС, 2012-2013 г.
 • проект RP-B11/16 "Внедряване на помощни средства за подобряване на говорното дишане при лица с комуникативни нарушения" по Наредба 3, съвместно с Института по системно инженерство и роботика към БАН, 2016 г.
 • проект SRP-B11/13 "Разработване и пробация на инструментариум за изследване честотата на думите в речта на деца с комуникативни нарушения" по Наредба 9, 2013 г.
 • партньорство по проект Д03-90 "Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието" по програма BG09 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, мярка "Проекти за междуинституционално сътрудничество", 2015-2016 г.
 • партньорство по проект SRP-B12/15 "Промоция на психично здраве чрез игра при деца с увреждания", съвместно с Центъра за психично здраве към ЮЗУ "Неофит Рилски" и Института по системно инженерство и роботика към БАН, 2015 г.
Последна промяна: 2019-05-22