Изследователски център "Югоизточна Европа и Мала Азия - средище и кръстопът на цивилизации" е обособено звено на ПИФ при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, което се изгражда за работа по научно-изследователски и популяризаторско-образователни проблеми с проектно финансиране. Центърът може да се кооперира и взаимодейства с други структури на ЮЗУ, а също и  с външни организации във връзка със своя предмет на дейност.

05

Мисия и цели

Центърът е научно и творческо средище за:

 1. Разгръщане на разнообразна учебна дейност и осъществяване на популяризаторски и образователни инициативи.
 2. Исторически и съвременни, комплексни и интердисцплинарни изследвания на проблемите и мястото на контактната зона между Европа и Азия.
 3. Събирателска и информационна дейност.
 4. Подготовка на специалисти по проблемите на историята, археологията, културата, етнологията, международните отношения и военното дело.

02Основната цел на Центъра е да се превърне в национално и международно средище на проучванията по проблемите на историята, археологията, етническите взаимодействия, етнологията, международните отношения и военното дело.

Наред стова Центърът се стреми да приобщи към дейността си преподаватели, научни работници, студенти, специализанти, докторанти, ученици, общественици.

Дейността на Центъра е ориентирана към широката аудитория на образователните, научните, стопанските и културните среди в страната. Особено внимание се отделя на контактите със сродни институции и среди от страната и чужбина.

За реализирането на своите цели Центърът организира и осъществява ефективни връзки на ЮЗУ "Неофит Рилски" с държавните институции, с органи на местната власт в България, Гърция и Турция, с научни институти и центрове към университети, БАН, различни фондации, неправителствени организации, с чуждестранни партньори с оглед подпомагане на дейността му в цялост или научно сътрудничество в областта на историята, икономиката, международните отношения, етнологията, културологията и пр.

Дейности01

Центърът организира и провежда следните дейности:

 1. Научно-изследователски прояви (експедиции, теренни проучвания и др.).
 2. Образователни и информационни инициативи (летни университети, семинари, кръгли маси и др.).
 3. Обучение, консултации и научно ръководство.
 4. Разработване по взаимна договореност на препоръки, програми, проекти, задачи и други, свързани с усъвършенстването на дейността и управлението му.
 5. Установява и поддържа контакти и сътрудничество с български, и международни институции;

Центърът организира своята дейност на програмен принцип, като за всяка задача се определя отговорник от екипа на центъра.

Центърът може да интегрира в себе си научноизследователските резултати, архивната и материалната база и да продължи да развива дейността на други центрове и приключили изследователски проекти.

Управление

Органи за управление на Центъра са:

 1. Общо събрание;
 2. Ръководител;
 3. Научно-консултативен съвет.
 4. Организционно-научен секретар.

Научно-консултативният съвет се състои от 7 члена, от които 4 хабилитирани преподаватели от Университета.

Ръководителят на Центъра е проф. д.ист.н. Калин Порожанов.

03 04
Последна промяна: 2013-12-20