Изобразително изкуство

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

Анотация

Специалността "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" съчетава класическите и съвременните тенденции в подготовката на учителя по изобразително изкуство като високо квалифициран специалист, който провежда учебния процес по изобразително изкуство урочна, извън урочни и извънучилищни форми на възпитание в различните степени на общообразователното училище, в паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство, в специализираните му училища с изучаване на изобразително изкуство и др. Завършилият специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" е подготвен да провежда учебно-възпитателна, художествено-творческа и научно-изследователска дейност в областта на образованието и културата. Завършилите специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" получават квалификация "Учител по изобразително изкуство " и могат да се реализират като:  учители по изобразително изкуство в общообразователното училище - начален, среден и горен курс;  преподавател по изобразително изкуство в паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство;  директори на учебни заведения, провеждащи обучение по изобразително изкуство;  Преподаватели в школи по изобразителни изкуства  Художници, упражняващи, изобразително изкуство на свободна практика  Те могат да преподават още в културни домове, центрове или комплекси за работа с деца, читалища и т.н. Освен това те са подготвени да ръководят ученически групи за извънкласна и извънучилищна дейност.. Целта на обучението на специалността "Педагогика на обучението по Изобразително изкуство " е подготвянето на кадри с висок професионализъм и широк спектър на реализация в училището и извън него. Тази цел на специалността се осъществява чрез следните образователни, научно изследователски и културни цели:  подготвяне на учители по изобразително изкуство с висше образование, отговарящо на развитието на обществото и постоянно усъвършенстващата се образователна система;  осъществяване на съвременно широко профилно и хуманитарно образование, създаващо у учителите по изобразително изкуство стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване, самообразование и саморегулация;  изграждане на професионално личностни качества, художествено изобразителна и учебно-изследователска компетентност, осигуряващи стратегията за самостоятелно учене и професионална отговорност;  разгръщане на художествено-творческа и научно-изследователска дейност, осигуряваща съвременна подготовка на бъдещите учители по изобразително изкуство и развитието на научен потенциал;  1 разработване и реализиране на активни форми и методи на обучение, съответстващи на съвременните постижения в изкуствознанието и художествената практика, от областта на изобразителното изкуство, гарантиращи необходимия обем от знания и умения за бързото реализиране и адаптиране на учителя по изобразително изкуство към изискванията на съвременното училище.