Предучилищна и начална училищна педагогика

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

Анотация

Реклама на специалността в YouTube

Специалността "Предучилищна и начална училищна педагогика" е съобразена със съвременния подход към различните роли на детския и началния учител, свързан с разбирането за целите на възпитателно-образователната система, насочени към пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки отделен участник в педагогическото взаимодействие, съобразно неговите собствени възможности, които гарантират равнище на овладяване на знания, умения и компетенции, като предпоставка за пълноценна личностна и социална реализация в едно динамично променящо се общество. Учебната документация на специалността е разработена в духа на модерната образователна политика, насочена към максимално индивидуализиране на общественото възпитание.

Обучението в бакалавърската програма има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация във възпитателната и образователната дейност в детската градина и началното училище.

Обучението по специалността е с продължителност 4 години (8 семестъра). В структурата на учебния план са включени задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Задължителните учебни дисциплини гарантират придобиването на фундаментална общотеоретична и специализираща подготовка по специалността. Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни области (педагогика, психология, социология) и на знания с интегративен и интердисциплинарен характер. Избираемите учебни дисциплини осигуряват разширяване и надграждане на общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността. Чрез тях се допълват и конкретизират знанията и компетентностите, придобити по задължителните учебни предмети. Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения от различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Студентите, успешно завършили обучението по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", придобиват професионална квалификация "педагог, детски учител и начален учител". Бакалавърът по Предучилищна и начална училищна педагогика е интегрален и широкопрофилен специалист-експерт по детското развитие през периода на първоначалното изграждане и формиране на детската личност (3-10-11-годишна възраст), способен да подпомага поетапното й разгръщане съобразно закономерностите на предучилищното и начално-училищното детство, подготвен за пълноценно организиране на целесъобразното педагогическо взаимодействие в детските групи в ОДЗ (ЦДГ, ПДГ, СДГ) и цялостния педагогически процес в началното училище.

Бакалавърът по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" може да заема следните длъжности: предучилищен (детски) учител; начален учител; учител-възпитател; възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и в групи за извънкласна дейност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни детски градини и училища.

Завършилият бакалавърска степен по Предучилищна и начална училищна педагогика има възможност да специализира в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение; да продължи образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър".