Дигитални финанси /FINTECH/

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА

Магистърската програма по специалност "Дигитални финанси (FINTECH)" има за задача да подготви кадри за изпълняване на ръководни функции в сферата на публичните и корпоративни финанси, за различните равнища на бюджетната и финансова система на Република България, за звената на банковата система и небанковите финансови институции и финтех компаниите в частност, централната банка и финансовите структури на Европейския съюз, държавните институции, отговорни за процесите по акумулиране, управление и разходване на публични средства.

Завършилите тази специалност "Дигитални финанси (FINTECH)" могат да заемат следните длъжности:

- финансов мениджър с допълнителна специална компетентност в областта на дигиталните финансови технологии; специалист по финансови операции с криптовалути и блокчейн технологии, пиър-то-пиър кредитиране, старт-ъп финансиране, дигитално застраховане и др.; специалист по финанси в бюджетните организации в дигитален контекст; кредитен инспектор, използващ дигитални технологии; брокер или дилър, работещ чрез дигитални платформи; данъчен инспектор, запознат с използването на блок чейн технологиите в областта на данъчното облагане; специалист по застраховане в дигитална среда; специалист по социално осигуряване с използване на блок чейн технологии; митнически инспектор, използващ дигитални технологии и др.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ПРИДОБИВАТ СТУДЕНТИТЕ:

Бъдещите магистри по специалност "Дигитални финанси (FINTECH)" са подготвени за вземане на управленски решения в бързо изменяща се динамична икономическа среда, формулират концепции и стратегии за развитието на финансовия сектор в условията, когато дигитализацията на финансовите услуги са превръща в решаващ фактор за ефективността и конкурентоспособността на финансовите институции.

Магистърът по финанси, със специализация в областта на дигиталните финанси,  прилага интегрирано получените общотеоретични и специализирани икономически познания в областта на:

  • банковия мениджмънт и маркетинг, управлението на риска с акцент върху използването на блокчейн технологиите и криптовалутите;
  • финансовата иконометрия и финансирането на предприемаческата дейност в дигитална среда;
  • политиката и функциите на централната банка в условията на преминаване към масово използване на електронни пари и крипто валути както от финансовите институции, така и от търговските и централните банки,
  • икономиката на публичния сектор и спецификата на общинските финанси в контекста на прилагането на блокчейн технологиите и смарт договорите за по-ефективно и бързо събиране на публичните приходи и по-висока прозрачност на разходите;
  • международните публични финанси, действащите програми и политики в рамките на формиращото се обединеното европейско дигитално финансово пространство.