Теория и критика на хореографското изкуство

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по професионално направление 8.3 “Музикално и танцово изкуство” - 2 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

Анотация

Завършилите магистърската програма  "Теория и критика на хореографското изкуство" са подготвени за работа в областа на теорията и критиката на танцовото изкуство. Те притежават изградени компетентности, свързани с:

 • овладяване на постиженията в съвременната теория и критика в областта на хореографското изкуство;
 • професионални умения за създаване на научна и учебна специализирана литература;
 • умения в оперативната критика - критически анализ на хореографско произведение, творчески портрети и оценка дейността на хореографи
 • Умения за преработване на литературна творба в  либрето, сценарен план
 • Текстово проектиране на хореографско проиезведение

Придобилите образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "хореограф - хореолог" могат да се реализират като:

 • експерт по танцово изкуство;
 • ръководител на проекти, свързани с хореографията  и танцовата култура;
 • преподавател по танцово изкуство в различните звена и степени на образователната система в България;
 • автор на научна и учебна специализирана литература;
 • контролни, ръководни и административни длъжности в системата на образованието и културата