Катедра "Социална педагогика" във Факултета по педагогика организира и провежда обучение за получаване на Допълнителна професионална квалификация - "Учител по история и цивилизации"; задочна форма на обучение с продължителност: 12 месеца както следва:

  • В група (при записани повече от 10 специализанти) като очните занятия се провеждат, съобразно графика на студентите;
  • Индивидуално (при невъзможност за сформиране на група) -  чрез консултации, съгласувани с лекторите в курса.

Условия за прием: За придобиване на Допълнителна професионална квалификация "Учител по история и цивилизации" могат да кандидатстват специалисти с базова подготовка по история.

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Ксерокопие от дипломата за завършено висше образование;
  • Такса за административно обслужване - 20,00 лева.

Подаване на документи:

  • Документи по електронен път се подават на имейл адрес: social_pedagogy@swu.bg;
  • Документи на хартиен носител се подават в Учебен корпус №1, кабинет 1418, г-жа Маргарита Илиева -  технически секретар на катедра "Социална педагогика".

Документите се приемат от 01.09.2021 г. до 02.10.2021 г.

Провеждането на курса за получаване на Допълнителна професионална квалификация "Учител по История и цивилизации" в ЮЗУ "Неофит Рилски" е напълно съобразено с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (Приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г., обн. ДВ. бр. 89 от 11 Ноември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 18 Декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 10 от 5 Февруари 2021 г.).

Последна промяна: 2021-08-25