"УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА"

Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по музика"

На основание чл. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" Факултетът по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград провежда задочен квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по музика".

Обучението е предназначено за завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по направление 8.3. Музикално и танцово изкуство или направление 1.2. Педагогика, като обучението се организира в съответствие с Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" и правилниците на Университета.

Цел на специализацията:

Посредством изучаването на комплекс от учебни дисциплини да се подготви специалист с качествени теоретични и свързани с практиката знания и умения, в състояние да изпълни своите професионални задължения.

 

Професионални умения, знания, компетенции:

Завършилите  професионална квалификация "Учител по МУЗИКА" са подготвени за работа в съвременните условия на музикалното възпитание в детските градини, общообразователното училище,  извънкласните форми на занимания с музика, детските музикални школи. Те могат да реализират придобитата си квалификация в системата на предучилищното, началното, средното и гимназиалното образование.

 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИЯ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА":

-          разработване на учебна документация относно годишното разпределение на учебния материал, регламентиран от програмата по музика на МОН и от Държавните образователни изисквания;

-          да прилага комплексно знанията си в преподавателската дейност;

-          да преподава учебния материал, свързан с развитието на музикалните способности и ( знания на учениците;)  обогатяване  музикалната култура на децата и учениците;

-          да умее да интерпретира учебния материал и творчески да подхожда към отделните проблеми;

-          самостоятелно или в съответните образователни институции, периодично да актуализира и повишава квалификацията си.

Професионална реализация:

 

По националната класификация на длъжностите и професиите в Република България (2011 г.) длъжностите, които учителите по музика могат да заемат, са от:

Клас Специалисти:

23 - Преподаватели:

-          единична група 2330-5004 - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап;

-          единична група 2330 -5005 - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап;

-          единична група 2342 - Учител, музика в детска градина;

-          единична група  2354 - 5001- Учител/ Преподавател, музика в занимания по интереси;

-          единична група  2354- 5002 - Ръководител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета;единична група 2354-5004 -  Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата.

 

Необходими документи при кандидатстване:

 

  1. Молба до Декана на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград;
  2. Ксерокопие на дипломата за висше образование или уверение, че лицето е студент във втори или трети курс.
  3. Такса за административно обслужване.

 

 

Курсът завършва с държавен практико-приложен изпит в училище.      Успешно завършилите квалификационния курс получават Свидетелство за професионална квалификация.

Срок за подаване на документи: от 10 септември 2019 г. до 10 октомври 2019 г.

Документите се подават в к-т 580, Първи корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Контакти:

Гр. Благоевград
Ул. Иван Михайлов 66
Кабинет: 1580
Вяра Дюлгерова
Е-mail:
art@swu.bg
Тел. +
359 /73/ 588 533

Последна промяна: 2019-06-27