Научната конференция "Нови медии и дигитална култура", 21 октомври, 2010 г., Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, показа нарасналият интерес сред академичните среди към ролята на Интернет и на информационно-комуникационните технологии в живота на хората и към проблемите на културата в дигиталния свят, мястото на новите медии в гражданското общество и влиянието, което те оказват върху моделите на образованието  и обучението.

Международна научна конференция "Информационни и комуникационни технологии, медии и образование", 6 октомври, 2011 г., Благоевград. На нея се постави акцент върху съвременните проблеми на образованието чрез осигуряване на по-добри възможности за интегриране на ИКТ в учебния процес и подобряване на електронната среда за обучение. Конференцията се очерта като своеобразно средище за споделяне и насърчаване на добри практики в процесите на образованието и обучението, свързани с прилагането на богатия арсенал от мултимедийни продукти, софтуерни приложения  и уеб базирана информация. Предизвиканите оживени дискусии на конференцията са индикация за големия интерес на научната и академична общност към разглежданите теми, сред които можем да посочим:  "Разработване на учебни материали за дистанционно обучение" (Лиляна Тодорова), "Анализ на предимствата на ефекта "дълга опашка" за електронното обучение" (Малинка Иванова), "Електронното обучение във висшето образование в обществото на знанието" (Татяна Шопова), "Информационните и комуникационните технологии като алтернативно средство във  висшето образование в мароканските университети" (Дрис Ридоуани - Мароко), "Дидактически и технологични изисквания към мултимедийно учебно съдържание" (Даниела Дурева - Тупарова), "Анализ на системи, препоръчващи персонализирано обучение" (Цветелина Атанасова - студент), "Ролята на Интернет в културното участие" (Светлана Александрова), "Сайтът на университетите като форма на достъп и участие в образователните процеси" (Добринка Пейчева), "Управленски аспекти на сайта" (Евгени Василев), "Онлайн начините на живот на младите хора в съвременния информационно-технологичен свят" (Лъчезар Антонов), Ролята на новите технологии в процеса на преподаването (Валбона Mуча - Албания ) и др..

Международна научна конференция "Дигитална култура, медии и образование", 30 октомври 2012 г. , Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Тя бе насочена към привличане на учени, изследователи, докторанти и студенти, за да  споделят своите идеи, знания и опит. Участниците в конференцията се фокусираха върху широк кръг от теми, които показаха засиления интерес към ролята на информационните и комуникационни технологии и Интернет в живота на хората и въпросите за новата, очертаваща се в обществото на 21-ви век култура на "реалната виртуалност", използването на новите медии в гражданското общество и влиянието на цифровите технологии върху моделите на образование и обучение въз основа на интерактивност и индивидуализация.

Конференцията протече в четири основни секции. Първата бе посветена на проблемите на Интернет и виртуалната реалност. За обсъждане бяха поставени темите: идентичност във виртуалния свят, глобализацията и въпросите за виртуалното пространство и виртуалното време  (Татяна Петкова), съгласие/несъгласие между реалната самоличност и Аватар идентичността (Силвия Бранея - Румъния), интернет-базирани фен общности в Румъния (Валентина Маринеску - Румъния) и т.н. Участниците във втората секция се фокусираха върху проблемите за развитието на медиите в гражданското общество. Авторите обърнаха внимание върху въздействието на новите медии върху гражданското общество (Виолета Николова), традиционните и новите медии и ценностите индикатори на младото поколение (Добринка Пейчева), връзките между цифровите технологии, новите медии и политиците (Мария Любенова) и т.н. Третото направление постави акцент върху образователната политика в 21-ви век. Авторите обсъдиха ключовата роля на образованието, културата и медиите в изграждането на нова ценностна система у младите хора (Мирослава Кортенска), гражданско образователните програми във формирането на гражданство (Линдита Луташ - Албания), ефективните форми и методи за създаване на комуникация с другите (Владимир Шакаш - Албания), повишаване мотивацията на студентите за участие в научно-изследователска дейност (Мария Вълкова) и др. Четвъртата секция бе посветена на проблемите за електронното дистанционно обучение в университетската подготовка на мениджъри (Лиляна Тодорова), ефектите на масмедиите при управление на образователни дейности във висшето училище (Траян Попкочев), дигиталната грамотност в областта на висшето образование (Татяна Шопова), изкуствения интелект в обучаващите системи (Малинка Иванова), различни тенденции в съвременното изобразително изкуство и новите форми на проявление в начина на изображение (Татяна Христова), понятийно-методически проблеми  при работа със съвременните технологии в началния етап на образование (Румяна Неминска), практически модели за работа в класната стая на иноваторите (Цвета Гергова, Дочка Кючукова) и др.

ІІІ Международна научна конференция по Дигитална култура и общество, 31 октомври - 1 ноември 2013 г., Благоевград. Тя си постави за цел да привлече за четвърта поредна година учени, млади изследователи и специалисти с интереси към непрекъснато разрастващото се Интернет пространство, виртуалната култура, глобалната медийна среда, модерното образование и други свързани с интегрирането на цифровите технологии в обществото и културата проблеми, които откриват широко поле за  научни изследвания, експериментиране и творчески инициативи. Участниците в конференцията поставиха за дискутиране такива актуални за съвременната наука теми като: Електронното човечество: безводни откъм реч сред океан от плъзгащи се знаци (Гергана Апостолова),  Създава ли интернет културата нови ценности и как те се възприемат от обществото? (Хр. Амбарева), Дигиталните технологии и светът на виртуалното пространство (Татяна Петкова), Игрите във виртуалната среда - нови възможности за социално взаимодействие (Т. Шопова), YouTube в културата на младите хора Диего Вега  - Мексико), Форумна система за комуникация PHPBB (Иван Николов и П. Мутафчиев - студенти), Залезът на традиционните медии и възходът на новите медии (Виолета Николова), Философията на успеха в отношенията със студентите и другите хора (Владимир Шега - Албания), Връзка между интерактивното преподаване в групи и разрушителните прояви на учениците  (Алма Мухареми - Албания), Обмяна на социални и психологически фактори в областта на образованието като основна част за успешното дипломиране (Джевдет Зекаш - Албания) и др.

IV Международна научна конференция по Дигитална култура и общество, 31 октомври - 1 ноември 2014 г., Благоевград. Участниците в научния форум се фокусираха  върху широк кръг от теми, свързани с разпространението на цифровата революция и разширяване влиянието на ИКТ в обществото и културата на 21 век; с възможностите и предизвикателствата, пред които е изправена културата в дигиталната епоха, както и с развитието на интернет и новите медии и промените, които те предизвикват в комуникативните процеси в нашия живот; с интегрирането на новите технологии в областта на образованието и обучението и формирането на нови образователни практики и т.н. В хода на конференцията участниците представиха своите задълбочени изследвания, анализи и интерпретации по проблемите на: влиянието на дигиталните технологии в областта на културата и комуникативния опит ("Знанието - икономически ресурс и фактор за социално развитие" - гл. ас. д-р Станка Ринкова, "Дигитална демокрация" - д-р Татяна Петкова, "Влиянието на интернет технологиите върху развитието на екстремистките, фундаменталистките и национал-популистките дискурси в съвременна Европа" - гл. ас. д-р Лъчезар Антонов, "Технологията SPIN - една позитивна езикова ПР стратегия" - гл. ас. д-р Славка Попова, "Отстраняване на петна  в стари книги и антични документи" - Васил Колев, "За разбирането и за превода в мултимодалната среда на Мрежата" - доц. д-р Гергана Пенчева-Апостолова, "Електронната библиотека" - студ. Кристине Манчева, "Определяне на разширеното семейство и най-често срещаните форми на разширеното семейство в албанското общество" - д-р Валбона Muчa (Албания) и т.н.), новата интернет култура и влиянието на социалните медии в живота и работата на хората ("Фейсбук и лайфстайл: триумфът на частното" - гл. ас. д-р Силвия Петрова, "Предизвикателствата на маркетинга в социалните мрежи" - гл. ас. д-р Динка Златева и т.н.), предизвикателствата, пред които са изправени традиционните масови комуникации и техните възможности за развитие в мрежовото пространство ("Дигиталната политика на регионалното обществено радио - опитът на радио Благоевград" - д-р Росинка Проданова, "Български онлайн радиостанции на религиозна тематика" - доц. д-р Вяра Ангелова, "Конструиране на образите на жената и мъжа на страниците на списанията "Cosmopolitan" и "Maxim" - докторант Калина Николова и т.н.), промените, които предизвикват информационно-комуникационните технологии в модерното образование въз основа на интерактивността и индивидуализацията на процеса на обучение и въвеждането на новите подходи в образователния процес ("Дидактика на гражданското и демократично образование в контекста на общата дидактика и педагогика" - д-р Владимир Шагаш (Албания), "Нагласи на студентите за използване на Интернет и новите информационни технологии" - доц. д-р Татяна Шопова, "Приложения на облачните технологии в образователния процес" - проф. д.м.н. Иван Иванов, "Приложение на бизнес софтуерни решения в обучението" - докторант Тодор Александров и т.н.). Споделените идеи и разбирания за участниците в конференцията са предизвикателство към научната и творческа мисъл за по-нататъшно обсъждане и анализ на въпросите, свързани с интеграцията на дигиталните технологии и интерактивни медии в обществото и културата на 21 век.

Студентска кръгла маса "Екологичното съзнание. Погледът на Изтока и на Запада", 26 март 2015 г. Тя бе организирана от Центъра за нови медии и дигитална култура към ЮЗУ "Неофит Рилски" и катедрата по "Философски и политически науки" към Философския факултет под ръководството на доц. д-р Т. Шопова и доц. д-р А. Николова. В дискусиите взеха участие студенти и докторанти от специалностите "Философия", "Култура и медии" и "Културология". В своите задълбочени доклади и изказвания участниците поставиха  въпроса за особеностите и многообразието в разбирането за екологичното съзнание като пресечна точка между социалното и икономическото и в същото време като израз на състоянието на вътрешния свят на човека, неговите ценности, нагласи и начин на живот. Вниманието на студентите се фокусира върху разглеждането на социалното (и като проява на човека, и като отговорност и толерантност), както и на икономическото (противно на идеята за икономия) като фактор, замърсяващ природата. Постави се акцент върху хармоничното единство в отношението между човека и природата, свързани както с външните действия на човешкото поведение, така и с дълбините символи на вътрешните човешки митове. В хода на дискусиите бе направено интересно сравнение между екологичното съзнание на традиционните общества и на съвременния човек;  между космонавтите, преодоляващи предизвикателствата на космоса и психонавтите, плаващи в дълбините на менталния свят. Бяха съпоставени западните и източните митове относно връзката човек-природа, като се започне от приказката за Червената шапчица и се стигне до източните митове за драконите.  В разговора за биографичния филм на Вин Вендерс "Солта на земята", посветен на бразилския фотожурналист Себастиао Салгадо, се постави и въпросът за природата като начало и последно убежище, в което можем да оцелеем, като се  изтъкна двустранността на отношението ни - от една страна, тя ни изхранва и ни дарява с най-ценните блага, а от друга страна се нуждае от защита и спасение. От нас зависи дали тя ще бъде място на мир и красота, противоположно на насилието и зверствата, които сме способни да причиняваме едни на други, място за намирането на вътрешна хармония, в която да останем човеци, способни да проявят хуманизъм.  Интерес предизвика и разбирането за връзката между фотографията и екологичното образование, изразено от канадския фотограф Едуард Бъртински (в "Manufactured Landscapes and green education"), който призовава всички да се присъединим към глобалния разговор за  устойчив начин на живот. Активизирането на съзнанието и поведението на младите хора в посока на грижа и любов към природата, към промени в ежедневното им поведение се възприе като една от главните цели на екологичното образование.  Участниците в кръглата маса бяха единодушни, че е важно младите хора да се убедят в необходимостта от изграждане на екологична култура и на граждански и културни ценности, за което може да допринесе разработването в екипи на «зелени проекти», насърчаването на иновативни екологично съобразени дейности.

Научен семинар със студентско и докторантско участие "Наука и духовност: източни и западни прочити", 23 април 2015 г. Семинарът беше организиран от катедра "Философски и политически науки" и Центъра за нови медии и дигитална култура под ръководството на доц. д-р Антоанета Николова и доц. д-р Татяна Шопова. Изложенията на семинара бяха насочени към поляризациите на разбирането за наука и духовност в живота на съвременния човек. Присъстващите размишляваха върху проблематиката на сливането и разделението на тези две човешки качества. От едната страна на историята намираме ЕДИНЕНИЕ, предизвикано от екстатичното преживяване на традиционния адепт, а от другата - РАЗЦЕПВАНЕ на дисциплини чрез рационалния поглед на съвременния учен. Фундаментална част от човешката природа е да търси отговор на вечни въпроси, като; ще ме защити ли моята вяра от неприятелите ми и ще намеря ли смисъл в живота, криейки се зад масивните и студени стени? Разискана беше темата за трансхуманистичните течения, които пропагандират сливането на духа с машината, което  предоставя нови възможности за поглед над дилемата; НАУКА и ДУХОВНОСТ.

Последна промяна: 2015-06-23