2016 г. Екип на Центъра за нови медии и дигитална култура при ЮЗУ "Н. Рилски" под ръководството на доц. Д-р Татяна Шопова проведе през февруари-март 2016 г. проучване сред 130 лица - студенти и докторанти, от които 74, 62% жени и 25,38% мъже от различни курсове и специалности на Югозападния университет. Проучването е осъществено по метода на прякото индивидуално анкетиране чрез предварително разработен въпросник, включващ  21 въпроса, като на респондентите бе предоставена за попълване анкетна карта. Проучването се фокусира върху нивото на информационната (библиотечна) грамотност сред студентите на Югозападния университет, техните потребности за използване на източниците на научна информация в Университетската библиотека. Данните от проучването бяха представени в доклада на Татяна Шопова на Международната научна конференция "Култура-памет-идентичност", проведена на 11.05.2016 г. в Благоевград.

2014 г. - Проучване нагласите и уменията на студентите за използване на Интернет и новите технологии. Проучването е проведено през май-септември 2014 г. сред 100 студенти, от които 67 мъже и 33 жени от различни специалности на Югозападния университет "Н. Рилски" - Благоевград, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Техническия университет - София" и УНСС - София.  Целта бе да се установи  а) нивото на усвояване на нужните умения за работа в World Wide Web, което е свързано предимно с използване на браузери и хипервръзки; б) нивото на познаване на ролята и употребата на различни онлайн ресурси и функции; в) степента на разбиране и ефективно използване на компютърно-медиираната комуникация във всекидневния живот и в процеса на учене; г) нивото на овладяване на необходимите способности за търсене, намиране, извличане и критично оценяване на информацията, получена от различни интернет източници; д) степента на познаване на проблемите, свързани със законността и надеждността на достъпната информация, както и с правните и етични принципи при използването на Интернет.

2013 г. - Проучване на дигиталната компетентност сред студентите от началните курсове и тяхната мотивираност за повишаването й. Проучването е проведено през септември 2013 г. сред 60 студенти от 1 и 2 курсове от специалностите "Културология", "Култура и медии" и "Философия" при Югозападния университет. Целта на емпиричното проучване бе да установи: а) степента на използване на информационните технологии от студентите в процеса на тяхното обучение, б) нивото на усвояване на дигиталната компетентност от студентите с хуманитарни специалности, в) мотивацията на студентите за повишаване равнището на тяхната грамотност относно цифровите технологии и г) очертаване възможностите и пътищата за повишаване на тази грамотност в университета. Важно бе да се разбере отношението на студентите към използването на цифровите технологии за ефективно търсене, намиране, критично оценяване и представяне на необходимата информация от различни източници.

2012 г. - Проучване дигиталната грамотност сред студентите на Югозападния университет.

То трябваше да отговори на потребността от подпомагане и мотивиране на студентите в посока на развиване, подобряване и обогатяване на гамата от техните дигитални умения и способности за използване на големия потенциал на информационните и комуникационни технологии. Целта на проучването бе да се обърне специално внимание върху решаващата роля на дигиталната грамотност в университетското образователно пространство и да се констатира степента на усвоените знания, умения и нагласи от студентите за използване на ИКТ в учебния процес. Проучването е осъществено по метода на прякото индивидуално анкетиране  като чрез предварително разработен въпросник са обхванати 100 лица - студенти от различни специалности на ЮЗУ.

Последна промяна: 2017-01-31