Курс за повишаване на квалификацията на учителите по философия

 

Заглавие: Формиране на дигитални, знаниеви и личностни компетентности

 

Организатор: Катедра "Философия", Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски"

 

Форма на обучение: 16 часа за 1 кредит

8 часа аудиторна заетост и 8 часа извънаудиторна заетост

 

Дата на провеждане: 25 април 2020 г.

 

Анотация:

Катедра "Философия" към Югозападния университет "Неофит Рилски" организира курс за по-висока квалификация и иновативни обучителни технологии в преподаването по философия в средните училища. Ще дискутираме и ще пробираме как занимателно и вдъхновяващо да се преподават философските знания в трите гимназиални класове - 8, 9 и 10 клас, как да се провокира и стимулира нагласата към предмета философия в училище, като се работи за същинското философско разбиране и за усвовяването на спецификата на философското знание. Цел на курса е разглеждането на иновативни обучителни технологии, на формирането на понятиен апарат и на прилагането на казуси от практиката за по-живо и личностно ориентирано обучение в училище.

Обучението в курса се базира на овладяването на новия компетентностен подход, как се изграждат и оценяват компетентностите по философия. В целите на курса е и осмислянето и изясняването на ролята на философското образование в общообразователната подготовка на учениците, за мотивиране и оценяване на значимостта на хуманитарното образование за изграждане на активни, осъзнати и отговорни личности, готови за новите предизвикателства в епохата на дигитализация и на остра необходимост от по-добро и качествено образование. Ще се осмислят възможностите на образованието по философия да изгради у младите хора такава нагласа, мотивация и светоглед, да се култивира и развие истинско отношение към философията, към ценностите в съвременното общество.

 

Организация на обучението

Курсът е организиран в 16 часа, за които се присъжда 1 кредит. Планират се 8 часа аудиторно обучение и 8 часа извънаудиторна заетост по изготвянето на курсово задание.

Аудиторното обучение ще се осъществи в три модула.

 

Модули обучение в курса

Модул

Теми

Лектори

Хорариум

I модул

Дигитални компетентности

гл.ас. д-р Атанаска Чолакова

3 уч. часа

II модул

Знаниевикомпетентности

доц. д-р Силвия Кръстева

3 уч. часа

III модул

Личностни компетентности

гл.ас. Георги Величков

2 уч. часа

 

Първи модул: Дигитални компетентности - 3 часа

 

Провежда се в компютъризирана зала на ЮЗУ.

Цел на модула е запознаването и работата с актуални обучителни дигиталниплатформи (Mursion, SL), наукометрични (WoS/Scopus) и библиографски бази данни( EBSCO). Модулът е насочен към представянето на съвременни платформи, които могат да спомогнат обучението по философия.

- Информация във виртуалното пространство. Съществено значение има запознаването на учителите със спецификата на информация във виртуалното пространство, както и утвържаването на компетентности, свързани с културата на търсене и обработка на информация, релевантна за обучителния процес.

- Култура на използване на източници. Цели се представяне на работата със съвременните научни методи и стилове (APA) за цитируемост, работата с текстови източници и тяхното адекватно цитиране при изготвянето на самостоятелен текст или презентация.

- Наукометрия. Особено важен акцент се поставя на работата с наукометрични и библиографски бази данни, както и работата с тях. С цел подобряване на учителските компетентности и разпознаваемост се представя работата с основни платформи (ORCID, ResearcherID/Publons).

 

Втори модул: Знаниеви компетентности - 3 часа

 

Цел на модула е да се разгледат и обсъдят обучителни технологии и специфики при преподаването на философското знание и при формиране на философска компетентност, да се набележат иновативните и творчески моменти в преподаването на учебния материал - 8, 9, 10 клас, основни техники и похвати за по-добро и разбиращо овладяване от учениците на понятийния апарат и за прилагане на проблемния подход.

- Особено важен акцент: работата с философските начала в преподаването по философия в 8 клас и техника за представяне на началото във философията, техники за представяне на един философски казус, за представяне на един философ. Онтологическа компетентност: работа за онтологическото разбиране и преживяване на света, работа по и за усвояване на онтологическите категории, особено за 8 клас, философското изграждане на специфично разбиране за битието от Древно гръцката Античност до днес.

- Понятиен подход: как се работи за усвояване на едно философско понятие и за разбиране и визия за целта и предмета на философията.

- Логическа компетентност: откъде да се започне в логиката, прилагане на примери, обсъждане на общия модел на логическата теория, на логическите начала, важни за преподаването на материала по логика.

- Мотивация по философия: работа за отношение и творческо осмисляне на материала по философия; каква е ролята на философията в духовната култура, нуждата от философията; как се изгражда висока мотивация по философия.

 

Трети модул: Личностни компетентности - 2 часа

 

Цел на модула: Формирането на светогледна позиция у младия човек, специфики на преподаването по религия в училище.

- Специфичното отношение към религията днес.

- Специфичната терминология на преподаването по религия.

- Историко-философски аспекти.

- Проблемът за вярата в съвременното общество и възможността за личен избор в духа на толерантност и нужда от духовно усъвършенстване и духовни ценности.

 

Самостоятелна работа по изготвяне на курсово задание

Темата на курсовото задание се формулира в съответствие с насочеността на курса. Определя се за всеки участник индивидуално и се консултира със съответния лектор. Определят се литературни източници, които да се реферират, цитират и анализират в разработката.

 

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение

E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Телефон: 0893459218

Последна промяна: 2020-02-20