Eвропейската програма за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+" стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма "Еразъм+" включва три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

Полезна информация

Югозападен университет "Неофит Рилски"
ул. "Иван Михайлов" №66, 2700 Благоевград, България
Официален представител: проф. д-р Борислав Юруков
Еразъм код на университета: BG BLAGOEV02
PIC номер на университета: 999866980
Еразъм Харта за Висше образование (номер): 66224-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE

Последна промяна: 2018-06-04