Университетът в Благоевград, чийто патрон е патриархът на новобългарското образование Неофит Рилски, започва своята биография като филиал на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с Разпореждане № 323 от 9 август 1975 година на Бюрото на Министерския съвет (ДВ, бр. 65 от 1975 година). Първите 200 студенти са приети през учебната 1976/77 година в две специалности - Педагогика за подготовка на детски учители и Педагогика за подготовка на начални учители. Така за първи път в България започва подготовка на детски и начални учители с висше образование. Обучението се осъществява от трима професори, двама доценти и тринадесет асистенти.

С Указ № 2296 от 4 август 1983 година на Държавния съвет на Народна република България (ДВ, бр. 62 от 1983 година), филиалът е преобразуван в самостоятелен Висш педагогически институт, който с течение на времето набира опит, търси свой облик и път в подготовката на педагогически кадри. Две години по-късно - през 1985 година, започва да функционира и Научен съвет, с право да избира доценти по педагогика, психология, дефектология и методика на обучението. Разкриват се много нови специалности (математика, физика, химия, български език и литература, български език и история и др.) и през 1990 година вече се осъществява обучение на редовни и задочни студенти в пет факултета по десет специалности.

Организира се и обучение на чуждестранни студенти. Институтът все повече се утвърждава като висше училище от университетски тип.

В периода след 1990 г. под въздействието на процесите на демократизация във всички области на обществения живот и в съответствие със Закона за академичната автономия, висшето училище в Благоевград започва да се развива с ускорени темпове. Създават се редица нови факултети и специалности. Наред с обучението, финансирано от държавата, се въвежда и платено обучение.

С оглед на достигнатата степен на развитие, на повишените потребности от специалисти с висше образование, особено в областите на икономиката, правото и социалните дейности, с Решение на Народното събрание от юли 1995 година (ДВ, бр. 68 от 1995 година) Висшият педагогически институт - Благоевград се преобразува в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Този акт отразява следните основни моменти:

  1. Съответствие с изискванията на чл.17, ал. 2, т. 1 от ЗВО за провеждана подготовка по специалности в основните области на науката - хуманитарни, обществени, природни и технически.
  2. Наличие на необходимите преподавателски и научни кадри.
  3. Настъпилите съществени структурни промени във висшето училище. Създават се Стопанския, Юридическия, Медико-педагогическия и други факултети и се разкриват нови хуманитарни, природонаучни, педагогически и технологически специалности.

На 27.01.1997 г. с Постановление №16 на Министерския съвет Полувисшият институт по машиностроене и електротехника - Благоевград, се преобразува в Технически колеж, който се включва в структурата на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Последна промяна: 2020-10-01