УНИВЕРСИТЕТСКА КОМИСИЯ ПО АКАДЕМИЧНА ЕТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д.н. Людмил Кръстев.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Проф. д-р Емил Куков, Факултет по изкуствата.

2. Проф. д-р Пелагия Терзийска, Факултет по педагогика.

3. Доц. д-р Елена Ставрова, Стопански факултет.

4. Доц. д.н. Костадин Паев, Правно-исторически факултет.

5. Доц. д-р Радослав Мавревски, Природо-математически факултет.

6. Доц. д-р Радослав Цонев, Филологически факултет.

7. Доц. д-р Росица Дойновска, Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

8. Виктория Текерска, Студентски съвет.

Последна промяна: 2021-09-01