Студентски съвет взе участие в семинар на тема "БОЛОНСКИЯТ  ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ, ПЕСРЕПКТИВИ, НОРМАТИВНА УРЕДБА", провел се в УНСС. Семинара е част от поредицата семинари организирани в цялата страна от НПСС и АПАО. По време на семинара бяха дискутиран и  предложения за промени в Закона за висшето образование.

Някои от  основните формирали се  аспекти от дискусиите в над 20 български университета:

 • Активно включване на СС в структурите за управление на образователната институция - наблюдава се положителна тенденция на студентско включване в основните комисии, които засягат социалното измерение за студентите / комисии по стипендии, общежития и пр./. В повечето университети обаче няма представител на студентската общност в комисията за вътрешен контрол на качеството. Студентите до момента не са участвали активно в промени на учебните планове, не са правили предложения за подобни промени.  Също така в голяма част от университетите не се прави проучване на студентското мнение след приключване на всеки курс за качеството на образователната услуга, която е получена, или проучването е формално.
 • Нужда от оптимизиране на образователната степен бакалавър?  Бакалавърската степен трябва да дава общи познания в дадена специалност, които да предостави необходимите управленски кадри за пазара на труда. Много от предметите, които в момента са в бакалавърската степен могат предоставят специфично знание, което може да бъде преместено в магистърска програма.

В случай че обучението за бакалавър стане три години, то това трябва да бъде внимателно преценено за всяка специалност. Изказа се притеснение от недостатъчната подготвеност на завършващите средно образование за изискванията на висшето образование като: синтезиране, анализиране, изготвяне на доклади, презентиране, самостоятелна подготовка, поемане на отговорност, вземане на самостоятелни решения и пр. В този смисъл е препоръчително развитието на кариерното ориентиране за ученици /най - вече последните две години от средното образование/. При редуциране на годините за бакалавърска степен теорията трябва да е в синхрон с практиката и да е добре застъпена; да се направи реформа на предметите, които се изучават. За да се подобри качеството на обучение, трябва да се стимулира преподаването със съвременни методи, близки до възприятията на обучаваните. Постъпиха предложения  да се направи съпоставка с учебните планове на другите държави за това как са оптимизирани учебните планове.

 • Възможност за изборност на курсове и предмети спрямо образователната нужда на учащия - студентските представители изказаха мнение, че образователните програми трябва да бъдат ориентирани към образователните нужди на учащия. В този смисъл трябва да се развие възможността за осъществяване на вътрешна мобилност/ между факултети и университети/, както и да се подобрят възможностите за реален избор на избираеми предмети, като не се ограничава в рамките на посочени от факултета курсове( да се заложи в новия ЗВО студентите да имат право да избират свободно избираемите си дисциплини от всички възможни (независимо от факултета), а не от зададени няколко такива)
 • Справедливо  и прозрачно измерване на образователните резултати /включване на неформалното образование/. Студентските представители изказаха мнение, че трябва да се подобрят начините за измерване на образователните резултати чрез ясно поставени критерии, които студентите трябва да постигнат и кредитите, които ще получат, преди стартирането на съответния курс.

Участието в различни клубове, организации и доброволчески дейности, които допринасят за развитието на професионалните умения / водене на преговори, презентации, работа в екип, поемане на отговорност, участие в различни проекти и пр./, трябва да се институционализира чрез предоставяне кредити и вписване в дипломното приложение.

 • Стимулиране на участието в програма Учене през целия живот   - студентските представители се обединиха около възможността как да се реши един институционален проблем при осъществяване на програма Еразъм, а именно: студенти, участвали в програмата, успешно завършили съответните курсове в приемащата страна / получени кредити  и положени изпити / , преминават към следващ етап от тяхното обучение, без да се налага да полагат допълнителни изпити при тяхното завръщане. Това не включва задължителните за всяка една специалност дисциплини. За да има адекватно прилагане на програмите за мобилност, трябва да има повече възможности за свободно избираеми предмети. При изпращане на студенти по Еразъм в комисията, която ги изпраща, трябва да има и представители на СС или студенти, които да следят за обективността на оценяване, а в повечето университети това не се практикува.

 

 • Сериозен проблем е завишаването на успеха, писане оценки "на конвейр" - без реално и коректно да бъдат оценени знанията на студентите. В някои висши училища е въведено анонимно изпитване и оценяване, което  минимизира субективния фактор при оценяването /ВУМК/.
 • Акредитацията на преподавателите е неадекватно дълга - трябва да се случва в по-кратък срок (не 3 и 5 години - време, за което се завършва един образователен цикъл). Съществува неразбирането и от двете страни, преподавател  - студент, че при провеждане на атестация не се оценяват знанията на преподавател, а неговата способност да предаде знанието на студентите.
 • Проблем е неизпълнението на задължения от преподаватели - ненанесени оценки,  пропуснати оценки в протоколи - неща, които са административен проблем. Необходимо е да се намери начин да се минимизират подобни грешки и пропуски, като се изисква коректно отношение към потребителите на образователната услуга. Студентските представители оцениха като неадекватно студентите да "търсят" преподавател, който не е спазил ангажиментите си към университета /към работодателя си, както и прозрачно подвеждане под административна отговорност.
 • Студентските представители наблегнаха на възможността студентите да имат електронен достъп до учебниците си или учебни материали, като или услугата се заплаща чрез възможност за електронно разплащане, или е част от административната такси. Информационното обслужване в университетите не е добре развито, има нужда от системи, които да съдържат електронна  информация, необходима на студента: оценки, разписания на лекции, учебни дисциплини, преподаватели и т. н.
 • Проблем е необходимият минимум от преподаватели за съществуването на дадена катедра - така се задържат преподаватели, само за да се запази дадена катедра. (без значение от акредитацията на даден преподавател - изкривява се оценяването на преподаватели)
 • Като проблем в някои ВУ възникна това, че  административното обслужване  се заплаща-уверения, академични справки (за да им бъде издадено уверение в някои университети студентите  заплащат по 10 лв). Студентските представители са категорични, че административните услуги трябва да бъдат безплатни и достъпни за студентите във всички Висши училища.
 • Европейското дипломно приложение - лисва основна информация за ползите от ЕДП. Студентите не са запознати с възможностите за сдобиване с ЕДП и не могат да се възползват от правото си, дадено и м по закон. Оформи се следното предложение: европейското дипломно приложение да се издава безплатно на всеки студент като приложение към дипломата при условие, че учебната му програма е била структурирана с кредити /ECTS/. Също се оформи предложение, студентите, завършили учебна програма с кредити, но не получили ЕДП поради административни пречки, да имат право да "поискат" от университета си безплатно ЕДП еднократно.
 • EURO PASS - също се издава безплатно от Европейската комисия и има нужда от популяризиране / доброволчеството и СС/

 

Кариерно ориентиране

 • Развитие на учебните планове спрямо нуждата на пазара на труда - след проведените дискусии стана ясно, че ВУ са започнали работа с заинтересованите предприятия в региона.  Реализирани са промени в учебните планове, за да могат да бъдат задоволени изискванията и за да могат уменията на специалистите да отговарят на корпоративните изисквания.
 • Развитие на реалните стажантски програми, вписването им в дипломното приложение - след проведените дискусии изпъкна конкретен проблем : реализиране на фиктивни стажове, които приключват с предоставяне на служебна бележка от работодател, без да се доказват натрупани професионални умения. Добра практика: презентация на натрупаните умения чрез разработване на казус. Нужна е промяна в представянето на натрупаните компетенции.  Също така вписване на проведения стаж в дипломното приложение. Възможност студентите да изберат дали да карат стаж, или не, като сами оценят предимството на практическите умения.
 • Оформи се мнение, че трябва да се стимулират фирми, готови да плащат образованието на студенти, които след това да наемат на работа на база договори с тях (напр. чрез данъчни облекчения).
 • Предложение за създаване на регулатор за контрол на специалностите (да се следи за реализацията на хората, завършили определена специалност и на рейтингов принцип да се определя, дали всъщност тя произвежда качествени и търсени на пазара не труда кадри). Ако рейтингите са ниски, специалността да бъде закрита или преработена изцяло

 

Здравна политика на ВУЗ-а.

 • Проблем са здравните грижи за студентите - няма медицински лица в студентските общежития. Изтъкна се като необходимост 24-часов достъп до медицинско лице във всяко общежитие или поне във всеки университетски кампус. Посочи се и необходимостта от психолог за консултации. Медицинските лица да бъдат финансирани от университета.
 • Възникна и питане защо здравното осигуряване за студентите се поема от държавата само за лица под 26 години и защо майките с деца са освободени от занятия на 50 % до 6 годишна възраст на детето, при положение че те са еднакво ангажирани с него, дори когато тръгне на училище.
 • Проблем е интеграцията на студентите в неравностойно положение, което според студентските представители също трябва да е застъпено в образователната реформа.
Последна промяна: 2018-11-16