Професионално направление/Докторски програми Факултет Обща оценка Срок на акредитиция
1.1. Теория и управление на образованието


Управление на образованието Факултет по педагогика 9,35 16.7.2024 г.
1.2 Педагогика


Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика 9,30 17.09.2025г.
Специална педагогика Факултет по педагогика 9,02 01.10.2025г.
История на педагогиката и българското образование Факултет по педагогика 8,42 23.09.2025 г.
Методики на обучението в началните класове Факултет по педагогика 9,41 23.09.2026 г.
Педагогически технологии в детската градина Факултет по педагогика 9,50 23.09.2026 г.
Социална педагогика Факултет по педагогика 9,19 01.10.2025 г.
Предучилищна педагогика Факултет по педагогика 9,24 17.09.2025 г.
Начална училищна педагогика Факултет по педагогика 9,09 17.09.2025 г.
1.3. Педагогика на обучението по …


Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка Факултет по педагогика 9,29 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
Методика  на обучението по математика Природо-математически факултет 9,43 в процедура
Методика на обучението по математика и информатика Природо-математически факултет 9,53 в процедура
Методика на обучението по информатика и информационни технологии Природо-математически факултет 9,48 в процедура
Методика на обучението по физика Природо-математически факултет 9,38 в процедура
Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата 9,38 09.11.2026 г.
Методика на обучението по техника и технологии Технически факултет 9,33 23.09.2026 г.
Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство Факултет по педагогика 9,17 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
2.1. Филология


Теория и история на литературата Филологически факултет 9,18 16.12.2021 г.
История на българската литература Филологически факултет 9,30 16.12.2021 г.
Руска литература Филологически факултет 9,28 16.12.2021 г.
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия Филологически факултет 9,26 16.12.2021 г.
Български език Филологически факултет 9,30 16.12.2021 г.
Фолклористика и етнология Филологически факултет 8,64 18.11.2025 г.
Теория и практика на превода Филологически факултет 8,65 18.11.2025 г.
Общо и сравнително езикознание Филологически факултет 9,19 21.06.2023 г.
Славянски езици Филологически факултет 9,29 21.06.2023 г.
Немски език Филологически факултет 8,47 16.05.2023 г.
Английски език Филологически факултет 9,00 16.05.2024 г.
2.2. История и археология


Средновековна обща история Правно-исторически факултет 9,12 19.06.2025 г.
Нова и най-нова обща история Правно-исторически факултет 9,15 19.06.2025 г.
История на България Правно-исторически факултет 9,13 19.06.2025 г.
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика Правно-исторически факултет 8,40 11.04.2023 г.
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание Правно-исторически факултет 8,42 11.04.2023 г.
Стара история и тракология Правно-исторически факултет 9,23 19.06.2025 г.
2.3. Философия


Съвременни философски теории Философски факултет 9,18 05.05.2026 г.
История на философия Философски факултет 9,40 05.05.2026 г.
Социална философия Философски факултет 8,28 12.07.2022 г.
3.1. Социология, антропология и науки за културата


Социология Философски факултет 9,30 05.06.2025 г.
Теория и история на културата Факултет по изкуствата 8,85 14.10.2025 г.
3.2. Психология


Трудова и организационна психология Философски факултет 9,04 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
Педагогически и възрастова психология Философски факултет 8,94 05.11.2025 г.
3.3. Политически науки


Политология Философски факултет 9,06 10.07.2023 г.
3.4 Социални дейности


Организация и управление на социалните дейности Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт 9,30 30.01.2024 г.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки


Връзки с обществеността Правно-исторически факултет 9,23 24.09.2025 г.
Приложение на новите информационни технологии в PR Правно-исторически факултет 8,94 24.09.2024 г.
3.6. Право


Административно право и административен процес Правно-исторически факултет 8,39 04.04.2024 г.
Гражданско и семейно право Правно-исторически факултет 8,44 04.04.2024 г.
Трудово право и обществено осигуряване Правно-исторически факултет 8,22 04.04.2024 г.
Международно право и международни отношения Правно-исторически факултет 8,61 04.04.2024 г.
Наказателно право Правно-исторически факултет 8,30 04.04.2024 г.
Наказателен процес Правно-исторически факултет 8,45 04.04.2024 г.
Конституционно право Правно-исторически факултет 8,40 11.10.2023 г.
Право на Европейския съюз Правно-исторически факултет 8,40 11.10.2023 г.
Римско право Правно-исторически факултет 8,43 11.10.2023 г.
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения Правно-исторически факултет 8,40 11.10.2023 г.
Застрахователно право Правно-исторически факултет 8,38 11.10.2023 г.
Нотариално право Правно-исторически факултет 8,38 11.10.2023 г.
3.7  Администрация и управление


Икономика и управление (индустрия) Стопански факултет 8,34 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
Икономика и управление (предприемачество) Стопански факултет 8,30 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) Правно-исторически факултет 8,28 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
3.8  Икономика


Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет 9,19 11.12.2025 г.
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социо-културната сфера) Стопански факултет 8,45 16.01.2024 г.
3.9. Туризъм


Икономика и управление на туризма Стопански факултет 9,03 11.12.2025 г.
4.1. Физически науки


Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси Природо-математически факултет 8,52 в процедура
4.2 Химически науки


Неорганична химия Природо-математически факултет 9,56 30.09.2025 г.
Органична химия Природо-математически факултет 9,55 30.09.2025 г.
4.4 Науки за земята


Екология и опазване на околната среда Природо-математически факултет 9,31 13.5.2025 г.
Картография и тематично картографиране Природо-математически факултет 9,13 13.5.2025 г.
Природна география Природо-математически факултет 9,21 13.5.2025 г.
Икономическа и социална география Природо-математически факултет 9,05 12.06.2024 г.
4.5. Математика


Математически анализ Природо-математически факултет 9,20 26.07.2022 г.
Изследване на операциите Природо-математически факултет 9,07 26.07.2022 г.
Математически моделиране и приложение на математиката Природо-математически факултет 9,36 26.07.2022 г.
Алгебра Природо-математически факултет 8,83 26.07.2021 г.
4.6 Информатика и компютърни науки


Информатика Природо-математически факултет 9,24 11.01.2022 г.
5.1. Машинно инженерство


Машини и процеси в леката промишленост Технически факултет 8,55 28.04.2022 г.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Електронизация Технически факултет 8,72 05.05.2022 г.
5.3. Комуникационна и компютърна техника


Компютърни системи, комплекси и мрежи Технически факултет 8,83 27.04.2022 г.
7.4. Обществено здраве


Логопедия Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт 9,24 28.11.2023 г.
Кинезитерапия Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт 8,10 в процедура
8.2. Изобразително изкуство


Дизайн и пластични изкуства Факултет по изкуствата 8,37 23.10.2024 г.
8.3. Музикално и танцово изкуство


Хореография Факултет по изкуствата 9,09 05.05.2026 г.
Теория и практика на изпълнителското изкуство Факултет по изкуствата 9,26 05.05.2026 г.
8.4. Театрално и филмово изкуство


Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата 9,05 17.07.2025 г.
Последна промяна: 2021-11-09