Аредитирани професионални направления
Професионално направление Образователно-квалификационна степен Оценка Срок на валидност на акредитация
1.1 Теория и управление на образованието Бакалавър, Магистър 5.93 16.07.2022 г.
1.2 Педагогика Бакалавър, Магистър 9.14 16.07.2025 г.
1.3. Педагогика на обучението по... Бакалавър, Магистър 9.31 06.07.2026 г.
2.1. Филология Бакалавър, Магистър 9.23 19.06.2025 г.
2.2. История и археология Бакалавър, Магистър 9.24 19.06.2025 г.
2.3. Философия Бакалавър, Магистър 9.40 27.06.2024 г.
3.1. Социология, антропология и науки за културата Бакалавър, Магистър 8.75 14.10.2025 г.
3.2. Психология Бакалавър, Магистър 8.78 30.09.2025 г.
3.3. Политически науки Бакалавър, Магистър 8.96 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
3.4 Социални дейности Бакалавър, Магистър 9.26 16.07.2024 г.
3.5 Обществени комуникации и информационни науки Бакалавър, Магистър 9.13 29.11.2023 г.
3.6. Право


Право - специалност от регулираните професии Магистър 9.13 07.11.2025 г.
3.7 Администрация и управление Бакалавър, Магистър 8.33 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
3.8 Икономика Бакалавър, Магистър 8.49 16.01.2024 г.
3.9 Туризъм Бакалавър, Магистър 9.14 11.12.2025 г.
4.1 Физически науки Бакалавър, Магистър 8.54 13.05.2024 г.
4.2 Химически науки Бакалавър, Магистър 9.28 24.06.2025 г.
4.4 Науки за земята Бакалавър, Магистър 9.08 15.07.2025 г.
4.5. Математика Бакалавър, Магистър 9.10 27.12.2022 г.
4.6 Информатика и компютърни науки Бакалавър, Магистър 9.01 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
5.1 Машинно инженерство Бакалавър, Магистър 8.68 28.04.2022 г.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика Бакалавър, Магистър 9.04 05.05.2023 г.
5.3. Комуникационна и компютърна техника Бакалавър, Магистър 9.08 27.04.2023 г.
7.4. Обществено здраве Бакалавър, Магистър 9.20 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
Кинезитерапия - специалност от регулираните професии Бакалавър 7.68 21.06.2023 г.
Кинезитерапия - специалност от регулираните професии Магистър положително оценен проект до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
"Управление на здравните грижи" - специалност от регулираните професии Магистър положително оценен проект до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
7.5. Здравни грижи


"Акушерка" - специалности от регулирани професии Бакалавър 8.64 21.12.2022г.
"Медицинска сестра" - специалности от регулирани професии Бакалавър 8.62 21.12.2022 г.
7.6. Спорт Бакалавър, Магистър 8.95 20.11.2023 г.
8.2 Изобразително изкуство Бакалавър, Магистър 8.67 23.10.2024 г.
8.3 Музикално и танцово изкуство Бакалавър, Магистър 9.31 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
8.4 Театрално и филмово изкуство Бакалавър, Магистър 9.00 17.07.2025 г.
9.1. Национална сигурност Бакалавър, Магистър 9.09 05.07.2023 г.
Последна промяна: 2021-11-10