ПРЕАМБЮЛ

Академичните ръководства на Югозападния университет "Неофит Рилски" винаги са изхождали от разбирането, че университетът трябва да се развива и утвърждава като център на знанието с признат международен авторитет, силно изразен интернационален профил и реализация на академичния състав, студентите и докторантите и с изследователски резултати, съизмерими с постиженията на световната наука. Поради тази причина международното сътрудничество винаги е било сред най-важните приоритети в стратегиите за институционално развитие.

В началото на 2016 г. "Стратегията за развитието на ЮЗУ "Неофит Рилски" 2012-2020" бе изцяло обновена, като в нея се дефинира по-конкретно основната цел на международната дейност - интегрирането на университета в Европейското пространство за висше образование и Европейското научноизследователско пространство. Към тази цел бе добавено и ново стратегическо намерение - университетът да възстанови или установи и развие трайни партньорски взаимоотношения с висши училища, образователни институции и  научни организации от страни извън Европа, а именно от силно развити или бързо развиващи се страни от Северна и Латинска Америка, Южното Средиземноморие и Източното партньорство. В Стратегията бяха посочени и най-важните направления, в които да се насочат усилията както на ръководните органи на всички нива на управление, така и на целия академичен състав:

 • интензифициране на международното сътрудничество с широк спектър от качествени партньори в рамките на двустранни и многостранни договорености, проекти и инициативи; и
 • осигуряване на условия за увеличаване на международната мобилност на студенти, докторанти, академичен и административен персонал с Програмни и Партньорски държави в рамките на програма Еразъм+, както и други подобни програми.

За реализирането на стратегическите цели в тези приоритетни насоки, новото ректорско ръководство предвиди редица мерки в своята "Мандатна програма 2015-2019" целящи:

 1. Разширяване обхвата на международната дейност чрез активно участие на преподаватели, учени, студенти и докторанти в съвместни проекти, прояви и инициативи с чуждестранни висши училища и организации.
 2. Увеличаване на студентската, докторантската, преподавателската и административната мобилност, чрез участие в мерките за сътрудничество с Програмни и Партньорски държави на програмата Еразъм+, Фулбрайт, ДААД и др.
 3. Насърчаване участието в и организирането на международни форуми, изяви и инициативи.
 4. Привличане на водещи чуждестранни учени, творци и специалисти като изследователи или гост лектори в Югозападния университет.
 5. Създаване на международни магистърски и докторантски програми, съвместно с чуждестранни висши училища.
 6. Разширяване на участието в съвместни разработки и проекти, в рамките на двустранно сътрудничество с университети-партньори или по програми за двустранно сътрудничество.
 7. Анализиране и актуализиране членството на университета в международни организации и асоциации.
 8. Разширяване подготовката и използването на английския език в дейностите на университета.

В резултат на изпълнението на тази политика през последните три години Югозападният университет увеличи значително своя международен опит и авторитет. Бяха организирани десетки форуми с широко международно участие, стотици преподаватели, студенти и докторанти пътуваха зад граница за преподаване, обучение, участие в международни научни, образователни и други авторитетни събития. Университетът стана привлекателно място за чуждестранни граждани - преподаватели, учени, студенти, а докторанти от далечни страни като Южна Корея, Китай, Казахстан, Израел и др. сами намериха и се записаха в Югозападния университет за да придобият първата си научна степен. Университетът увеличи в пъти студентската и преподавателската мобилност, размера на спечелените грантове по различните ключови мерки на програма Еразъм+, програмите за трансгранично сътрудничество, програмите COST, HORIZON 2020 и други.  Нарасна значително и броят публикации на учените от университета в признати международни списания, индексирани в най-авторитетните световни бази  - SCOPUS и Web of Science.

Всички тези, а и много други постижения на международната арена, дават основания да се приеме, че Стратегията за интернационализация на университета, която е част от "Стратегията за развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски" 2012-2020" е амбициозна, реалистична, ефективна и адекватна на целта - университетът да се превърне в авторитетна международна образователна и научна институция с ясно различим профил и академичен авторитет.

Необходимост от интелигентна специализация

Отчитайки натрупания през последните години специфичен опит в международното сътрудничество, ръководството на университета счита, че Стратегията за интернационализация на Югозападния университет "Неофит Рилски" се нуждае от известна специализация и по-ясно фокусиране що се отнася до сътрудничеството с образователни и научни институции от Партньорски страни. Първоначалният широк подход за установяване на взаимодействие с голям брой институции от много и разнородни държави и региони на света даде добри резултати като осигури полезни контакти, ценни знания за особеностите на много различен тип култури и практики в сферата на висшето образование и науката, съгласуване на нормативни изисквания, взаимно допълване на експертен потенциал, административен капацитет и материални ресурси и много други. Всичко това създаде една много добра основа за дългосрочно международно сътрудничество с институции, които имат различен профил от традиционните европейски партньори на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Същевременно обаче, ръководството счита, че е необходима по-тясна и интелигентна специализация в сътрудничеството с организации от Партньорските страни с цел по-ефективно използване на академичните ресурси и постигането на по-стойностни резултати. Това означава концентриране на усилията върху партньорствата с доказан потенциал. Такива доказани партньорства през последните години са с университети най-вече от САЩ, Китай, Казахстан, Киргизстан, Русия, Грузия, Украйна и Мароко, Виетнам, Южна Корея, Тайван, Индия,  Узбекистан, Уругвай, Колумбия и др. Развитието на тези партньорства изисква мобилизиране на наличните ресурси и търсенето на допълнителни източници за постигането на по-интензивно и устойчиво сътрудничество, което се изразява в:

 • увеличена мобилност между ЮЗУ "Неофит Рилски" и партньорските организации по програма "Еразъм+" и др.
 • укрепване на мрежите за сътрудничество в областта на преподаването и научните изследвания, чрез разработването и реализирането на образователни програми водещи до получаване на двойни дипломи;
 • двойно научно ръководство на докторанти, което вече е възможно благодарение на скорошните промени в Закона за развитие на академичния състав в Република България;
 • разработване на съвместни проектни предложения;
 • организиране на съвместни научни, художественотворчески и спортни прояви;
 • публикуване на общи изследователски резултати и съвместни научни издания.

Механизми за реализиране на стратегията

Освен общите механизми, създадени в изпълнение на Стратегията за интернационализация на университета, като част от "Стратегията за развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски" 2012-2020" настоящата актуализация предвижда следните нови мерки и механизми:

 • Създаване на постоянни работни групи за всяка отделна целева Програмна държава, която да разработи и кандидатства с проект за мобилност по мярка 107 на програма Еразъм+, както и проекти за кандидатстване по линия на програми, финансирани от партньорските държави и други фондове;
 • Създаване на процедура за взаимодействие между - Съвета на факултетските отговорници по програма Еразъм+, отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", отдел "Научни проекти", Кариерния център към ЮЗУ "Неофит Рилски" и Студентския съвет с цел консолидиране на дейностите, свързвани с обслужването и развитието на сътрудничеството с организациите с Партньорските държави;
 • Създаване на вътрешно университетска менторска програма с цел интегрирането на чуждестранните студенти, докторанти и преподаватели с помощта на участвали в мобилност по програма Еразъм+. Това включва и подготовка за присъединяване към Европейската студентска мрежа;
 • Създаване на "алумни" от участвали в мобилност по програма Еразъм+ и организиране на публични събития с цел пренасяне на знания и опит и създаване на университетска среда с подходяща културна атмосфера за подкрепа на изграждането на международния профил на университета и интернационална академична общност;
 • Активно включване на университетската Класна стая "Конфуций" в дейностите по укрепване на сътрудничеството с Китай;
 • Изграждане, развитие и използване на специализирани помещения и оборудване, демонстриращи спецификата на културата, обичаите и традициите на Партньорските държави.

Стратегията е актуализирана от АС на ЮЗУ "Неофит Рилски" с Протокол № 35/21.01.2019 г.

Последна промяна: 2019-02-11