Приет с решение на АС, Протокол № 18 / 26.04.2017 година,   обновен с решение на АС, Протокол № № 10 / 27.01.2021 година.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, дейността, управлението и контрола на Докторантско училище при Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България, Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски", Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Чл. 2. (1) Докторантското училище има образователни и методически функции, изразяващи се в организиране и подпомагане на изследователската и академична подготовка на докторантите в ЮЗУ "Неофит Рилски" и съобразени с наложените стандарти за качество на този вид обучение.

(2). Докторантското училище има за цел да:

1. осигурява административна, информационна и консултантска помощ при обучението на докторантите в Югозападния университет "Неофит Рилски";

2. подпомага общообразователната подготовка в хода на обучението за придобиване на образователната и научна степен "Доктор".

3. насърчава публикационната активност и международната разпознаваемост на докторантите;

4. мотивира и подпомага изявени докторанти с високи постижения в съответната научна област;

5. създава благоприятна професионална и институционална среда, стимулираща интегрирането на докторантите в академичния живот на университета.

Чл. 3. При изпълнение дейностите на Докторантското училище не се допускат привилегии и ограничения, свързани с възраст, пол, раса, етническа принадлежност, социален статус, вероизповедание и др., с изключение на случаите, изрично посочени в законовата и нормативна уредба, действаща на институционално ниво и/или в Република България.

II. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Докторантското училище е обслужващо звено в структурата на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Чл. 5. (1) Докторантското училище се ръководи от заместник-ректора по научноизследователската дейност и докторантското развитие (НИД и ДР).

(2) Заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие:

1. отговаря за организацията и функционирането на Докторантското училище;

2. разработва стратегия за развитието му и определя насоките за изпълнението й;

3. решава въпроси, свързани с дейността на Докторантското училище;

4. предлага за утвърждаване от Академичния съвет на:

а) курсове, задължителни за всички докторанти;

б) избираеми курсове.

4. осъществява мониторинг по изпълнение на дейностите.

(3) Заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие се подпомага от:

1. заместник-деканите по научноизследователската работа на основните звена,

2. инспекторите от отдел "Академично и научно развитие".

(4) Инспекторите от отдел "Академично и научно развитие":

1. осъществяват администрирането, информационното и техническото обезпечаване при подготовката на всички необходими материали за Докторантското училище;

2. съгласуват приемането на квалификационните характиристики и общите учебни планове и учебни програми;

3. подготвят графика за обучение;

4. кореспондират с преподавателите, свързани с обучението на докторантите.

5. водят досие на всеки докторант;

6. подпомагат заместник-ректора по НИД и ДР в осъществяването на дейността му и изпълняват други задачи, поставени им от него.

III. ДЕЙНОСТИ НА ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ

Чл. 6. (1) Основни дейности на Докторантското училище:

1. Съвместно с основните звена организира и координира обучението по образователната и научна степен "Доктор".

2. Организира и координира обучението по задължителните и избираемите курсове.

3. Стимулира и подпомага участието на докторанти в престижни национални и  международни форуми, научноизследователски програми и проекти.

4. Осигурява сътрудничество и съвместна работа на докторантите с висши училища и други институции от страната и чужбина, включително реализирането на дългосрочна мобилност.

5. Стимулира членството на докторанти в национални, европейски и международни организации, асоциации, професионални мрежи, форуми и др.

6. Подпомага научните изследвания и публикациите на докторанти в утвърдени български и международни научни издания и др.

(2) Докторантите от ЮЗУ "Неофит Рилски" имат равен достъп до всички дейности, организирани от Докторантското училище.

Чл. 7. (1) Обучението на докторанта се осъществява по индивидуален учебен план.

(2) Задължителни и избираеми курсове, утвърдени по реда на този правилник, се включват в индивидуалния план на докторанта и са свързани с формиране на:

1. общи и специализирани изследователски знания и компетентности;

2. социални и комуникативни умения и компетентности;

3. личностни умения и компетенции.

IV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 8. Дейността на докторантското училище се финансира от:

1. Бюджета на Университета.

2. Таксите за обучение.

3. Средства, отпуснати по национални и международни програми и проекти.

Чл. 9. Управлението и разходването на средства за Докторантското училище се извършва в съответствие със законодателството, решенията на академичните органи за управление и Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски".

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Изменения и допълнения в правилника се извършват по реда на приемането му.

§ 2. За случаи, които не са уредени от настоящия правилник се прилагат разпоредбите на Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България, Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски", Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Последна промяна: 2021-01-28