П Р А В И Л Н И К

за дейността и устройството на

Комисията по етика на научните изследвания

към Югозападен университет "Неофит Рилски"  -  гр. Благоевград

 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

 

Чл. 1. Настоящият правилник урежда дейността и устройството на Комисията по етика на научните изследвания (КЕНИ) в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград (Ethics Committee at the South-West University).

Чл. 2. КЕНИ се създава в съответствие с Препоръките на Европейската комисия и Европейската харта на изследователите, Кодекса на поведение при подбора на изследователи (Брюксел, 11.03.2005 г.) и Етичните принципи за професионалните задължения на преподавателя в ЮЗУ "Неофит  Рилски" от м. юни 2007 година.

Чл. 3. Дейността на КЕНИ в Университета се определя със  Статут и се ръководи от Етичните принципи за професионалните задължения на преподавателя в ЮЗУ "Неофит Рилски".

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА

Устройство, състав и ръководство на комисията

 

Чл. 4. КЕНИ е независим съвещателен орган на ЮЗУ "Неофит Рилски", който дава становище и препоръки относно етичната страна на научните изследвания, проекти и публикации на научно-преподавателския, докторантски и студентски състав на университета.

Чл. 5. Университетът осигурява материалната база, техническите средства и комуникации, подпомагащи дейността на КЕНИ.

Чл. 6. . (Изм. - м.02.2018 г.) Съставът на КЕНИ е 7-членен и се състои от представители на научни специалности, по които в университета се провежда обучение.".

Чл. 7. Персоналният състав и председателят на КЕНИ се избират от академичния съвет на университета и се утвърждават със заповед на ректора.

Чл. 8. Председателят на КЕНИ ръководи  дейноста на комисията и отговаря за спазване на Етичните принципи за професионалните задължения на преподавателя в ЮЗУ "Неофит Рилски" .

Чл. 9. Членовете КЕНИ избират заместник-председател и секретар от състава си, които се одобряват със заповед на ректора на университета.

Чл. 10. Заместник-председателят на КЕНИ подпомага председателя и го замества в дейността му в негово отсъствие.

Чл. 11. Секретарят на КЕНИ:

 1. Води кореспонденцията на комисията.
 2. Изготвя проекти за годишен план на работа и дневен ред и го представя за утвърждаване от председателя.
 3. Води протоколите на заседанията.
 4. Въз основа на протоколирани решения на комисията подготвя становища и решения и ги представя на председателя за подпис.
 5. Отговаря за правилното съхранение и подреждане на документацията на комисията.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

Управление и принципи на работа на комисията

 

Чл. 12. /1/ Редовните заседания на КЕНИ се провеждат три пъти в годината в периодите:

 1. 01-10 октомври.
 2. 15-28 февруари.
 3. 01-10 април.

/2/ При необходимост се провеждат извънредни заседания за разглеждане на научни проекти в рамките на 3-5 дни след постъпването им  при  заплащане на такса в двоен размер от определената по чл. 14, ал.2, т. 6.

/3/ Международни проекти с участие на преподаватели от университета се разглеждат и в извън горепосочените срокове в срок от една седмица от постъпването им в комисията.

Чл. 13. /1/ Заседанията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от  заместник-председателя или от определен от председателя заместник.

/2/ Заседанията на КЕНИ се считат за редовни, ако присъстват две трети от списъчния състав на членовете.

/3/ Решенията се вземат с явно гласуване, с обикновено мнозинство.

Чл. 14. /1/ Документацията на научните проекти се представя от ръководителя на проекта и се завежда от секретаря на КЕНИ най-малко две седмици преди заседанието.

/2/ Съдържание на документацията:

 1. Анотация и цел на проекта.
 2. Пълно описание на методиката на изследванията/експериментите.
 3. Продължителност на изследванията/експериментите.
 4. Текст на Декларация за информирано съгласие, брой и евентуално групиране на планираните за изследване лица-доброволци или експериментални животни, когато това е необходимо.
 5. Становище за необходимост от евентуална застраховка на участниците и изследователите от Възложителя на проекта в случай, че проекта бъде одобрен.
 6. Справка от счетоводството на университета за внесена такса в размер на 20 % от минималната работна заплата (МРЗ) за страната за проекти на преподаватели от ЮЗУ и 40 % от МРЗ за външни организации. От такса се освобождават научни разработки, за които това изрично е правно регламентирано в национални и международни договори.

Чл. 15. Материалите за обсъждане на заседанието се представят от предварително определен докладчик.

 

Чл.  16. Всеки изследователски проект, който има за базова организация ЮЗУ "Неофит Рилски", трябва да бъде придружен от становище на КЕНИ преди да бъде представен за подпис от ректора.

Чл. 17. /1/ Секретарят изготвя протокол в тридневен срок след провеждане на заседанието. Протоколът съдържа номер, дата, присъствали лица, разгледани точки от дневния ред, резултати от гласуванията и взети решения.

/2/ Протоколът се подписва от всички присъстващи членове на КЕНИ  и от председателстващия съответното заседание.

Чл. 18. На заседанията КЕНИ може да вземе следните решения:

 1. Дава съгласие за провеждане на научното изследване.
 2. Отлага решението си с препоръка за допълнителна информация или промени в научния план на изследването.
 3. Дава мотивиран отказ за провеждане на научното изследване. Изследователят може да депозира обосновано възражение, съдържащо нови данни за изследването.

Чл. 19. Секретарят на комисията изпраща решението на вносителя на предложението или проекта в  7-дневен срок от провеждане на  заседанието.

Чл. 20. /1/ При необходимост КЕНИ може да привлича експерти или вещи лица, включително външни.

/2/ Лицата по предходната алинея могат да участват в заседанията на КЕНИ по съответния проект, без право на глас  при вземане на решенията.

/3/ Дейността по изготвянето на експертните становища  на външните лица се заплаща от приходите по чл. 24, ал. 2, т. 1.

Чл. 21. Председателят и членовете на КЕНИ за задължени да спазват поверителност на информацията. Документацията по изследователския план или научната разработка не се дава извън състава на КЕНИ, освен в случаите по чл. 20 от настоящия правилник.

Чл. 22. В случай, че член на Комисията или членове на неговото семейство са участници в обсъждания проект, то членовете на КЕНИ са задължени да информират за това обстоятелство и да не участват в обсъжданията и при взимане на решения по съответния проект.

Чл. 23. /1/ За участие в заседание на КЕНИ на всеки член на КЕНИ има право да получи възнаграждение в размер на  30 % от МРЗ.

/2/ Разходите  по предходната алинея се осигуряват от средствата по чл. 24, ал. 2, т. 1.

Чл. 24. /1/ Приходите за финансиране на дейността на КЕНИ се осигуряват  от внесените такси  по чл.14, ал. 2, т. 6 на настоящия правилник.

/2/ Приходите по предходната алинея се разпределят за:

 1. осигуряване дейността на Комисията - в размер на 80%.
 2. за университета - в размер на 20 %.

/3/. Неизразходваните средства от приходите по чл. 24, ал. 2, т. 1, се изразходват в края на отчетния период и за други нужди с  решение на комисията.

Чл. 25. Всички нерешени въпроси от този Правилник се решават от Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски".

 

Чл. 26. Правилникът е приет с решение от Академичния съвет на 06.06.2007 година, Протокол № 39.

Изм. и доп. от АС, Протокол № 26 / 07.02.2018 година.

Последна промяна: 2019-01-15