I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИСТЕМАТА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

На 19.06.1999 г. в Болоня, министрите на образованието на 29 страни от Европа, в това число и на България, подписаха съвместна декларация за изграждане на Европейско пространство за висше образование. Опирайки се на основните принципи за автономия и независимост на висшите училища, залегнали в университетската Магна Харта, подписана също в Болоня през 1988г., Болонската декларация обоснова необходимостта от въвеждане на система от образователни кредити, в качеството на надеждно и ефективно средство за засилване на студентската мобилност.

Студентската мобилност се явява основен елемент на междууниверситетското сътрудничество, което следва непрекъснато да се адаптира към глобалните и бързо променящи се обществени изисквания и тенденции за: повишено търсене на висше образование, интернационализиране на образованието и научните изследвания, повишаване качеството на университетското образование, предлагане на университетски квалификации на пазара на труда. Студентската мобилност е един от най-добрите начини за професионално и научно развитие на студентите чрез овладяване и пренасяне на чуждестранен образователен опит.

Системата за натрупване и трансфер на кредити дава възможности на образователните институции за улесняване на споразуменията за пълно академично признаване на периодите на обучение в чужбина, както и за осигуряване на прозрачност при обучението на студентите.

Системата е изградена по модела на Европейската система за трансфер на кредити / ECTS/ и се базира на следните основни принципи: пълна информираност, взаимно доверие и съгласие, отчитане натовареността на студентите чрез използване на кредити.

1.1. Кредитната система като организация на учебния процес:
1. се основава на пълната студентска аудиторна и извънаудиторна заетост за всяка отделна учебна дисциплина;
2. осигурява на студентите възможност за избиране на учебни дисциплини, учебни форми и форми на самостоятелна работа, както и за признаване на отделни периоди на обучение, проведени в други висши училища или различни специалности на Университета, съответстващи на всички изисквания на учебния план и образователно-квалификационната степен на конкретна специалност.

1.2. Кредитът е цифрово изражение на пълната студентска заетост, необходима за усвояване на знания, формиране на умения и компетенции, определени в квалификационната характеристика на специалността, и изискванията на учебния план за образователно-квалификационните степени "специалист", "бакалавър" и "магистър".
Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и учебни дисциплини.

1.3. Кредитната система се привежда в действие от ЮЗУ "Неофит Рилски" като образователна институция с нейните основни звена, преподаватели и студенти с помощта на следните документи:
1. информационен пакет;
2. формуляр за кандидатстване на студенти от други висши училища или специалности от различни факултети на ЮЗУ "Неофит Рилски";
3. академична справка за признаване на образователни кредити и периоди на обучение в други висши училища или различни факултети на Университета;

4. договор за обучение на студенти от други висши училища.

Усилията на Университета за студентска мобилност се подпомагат от Европейската програма за сътрудничество в сферата на образованието Сократ, подпрограма Еразъм..

2. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

2.1. Въвеждане на системата

На 30.10. 2002 г. Академичния съвет на Университета взе решение за приобщаване към Болонския процес и включване в процесите за изграждане на Европейско образователно пространство, като приоритетно адаптира обучението на българските и чуждестранни студенти към Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/. Системата бе адаптирана чрез пилотен проект през учебната 2003/2004 г. с участие на всички факултети и с консултантска подкрепа от Холандското правителство чрез NMCP/Netherlands Management Cooperation Programme/.

2.2. Формиране и натрупване на кредити

1. Кредитите се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини в зависимост от спецификата на всяка отделна специалност, отразена в квалификационната характеристика и учебния план на съответната образователно-квалификационна степен.

2. Кредитите са съпоставима мярка за определяне общата годишна натовареност на студентите, образуваща се от: лекции, упражнения, практики, стажове, курсови и дипломни работи, реферати, изследователски проекти, работа в библиотека и др.
В съответствие с Наредбата на МОН и изискванията за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и методическите указания на Европейската комисия, кредитната система в ЮЗУ "Неофит Рилски" включва 60 кредита учебна натовареност на студентите за една учебна година, която се състои от два семестъра зимен и летен. За всеки семестър се дават по 30 кредита. Кредитите по всяка учебна дисциплина се присъждат само, след като са изпълнени всички изисквания на учебния план и е положен съответния изпит с оценка не по-ниска от среден 3. Формата на оценяване се посочва в учебната програма и е в съответствие с изискванията на ЗВО и Правилниците на ЮЗУ.

3. Един кредит се присъжда за 30 часа студентска заетост.

4. Делът на аудиторната заетост не може да бъде повече от половината.

5. Съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост се определя в учебния план на специалността съобразно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист".

6. Общият брой кредити, необходим за завършване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" е 240 за 4 годишен срок на обучение, като 10 от тези кредити са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

7. Годишното и семестриално разпределение на кредитите за образователно-квалификационната степен "магистър" след придобита степен "бакалавър" по същата специалност включва не по-малко от 60 кредита, съобразно сроковете на обучение посочени в учебния план, като 15 от тези кредити са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

8. Кредитите за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", след придобита степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност, не могат да бъдат по-малко от 60 кредита, като за всяка специалност бъдат спазени изискванията на чл.10. ал. 1, т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист".

9. Кредитите по специалностите, предвиждащи обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" са 300 за 5 годишен срок на обучение, 60 кредита за учебна година, 30 кредита за семестър, 15 от тези кредити са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

10. Кредитите по специалностите на Техническия колеж за придобиване на професионално висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист" са 180 за 3 годишен срок на обучение, 60 кредита за учебна година, 30 кредита за семестър, 10 от тези кредити са за успешно издържан държавен изпит.

11. Кредитите по специалностите, предвиждащи дистанционна и задочна форма на обучение съответстват на броя на кредитите, предвидени в учебните планове за редовната форма на обучение.

12. Кредитите, предвидени за всяка от задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини и кредитите за предвидената извънаудиторна студентска заетост се вписват в учебния план на специалностите по образователно-квалификационни степени.

II. ПРИЗНАВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

1. ПРИЗНАВАНЕ НА КРЕДИТИ В ОСНОВНИТЕ ЗВЕНА НА УНИВЕРСИТЕТА

1.1. Ректорът на ЮЗУ "Неофит Рилски" създава специализирана комисия за управление, координация и контрол на системата за признаване и трансфер на кредити.

1.2. В състава на комисията за управление, координация и контрол влизат:
- заместник ректора по образователната дейност,
- заместник ректора по международното сътрудничество,
- заместник ректора по качеството на обучението
- университетския координатор на системата за признаване и трансфер на кредити.

1.3. Факултетите и Техническият колеж създават специализирани комисии, които извършват признаване на образователни кредити и периоди на обучение, придобити в друго висше училище или по учебен план на друга специалност, както и на кредити по сходни дисциплини от друга специалност.

1.3. Специализираните комисии на факултетите и на Техническия колеж извършват признаването на кредитите въз основа на официално заверена академична справка, а за студентите, придобили образователни кредити и периоди на обучение в други висши училища, и след представяне на формуляр за кандидатстване и договор за обучение.

1.5. Специализираните комисии могат да присъждат кредити и за знания и умения, придобити в системата на продължаващото обучение.

1.6. В състава на комисиите влизат факултетния координатор, заместник декана по образователната дейност и катедрения координатор на катедрата, която обслужва основно специалността.

2. ИЗГОТВЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНИ НА ИНФОРМАЦИОННИ ПАКЕТИ

1.1. Информационните пакети съдържат информация за висшето училище, информация за основните звена на ЮЗУ и информация за всяка отделна специалност съгласно изискванията на Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и в съответствие с чл. 39, ал. 2 от ЗВО. В информационните пакети се публикуват и образците на формулярите за кандидатстване, академичните справки и договорите за обучение.

1.2. Информационните пакети се актуализират и обявяват ежегодно на Интернет-страницата на ЮЗУ и чрез други информационни носители.

Последна промяна: 2017-01-19