І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 1. С настоящия правилник се урежда вътрешният ред за ползване на студентските столове и общежития, правата и задълженията на ползващите.

Чл. 2. Правилникът е в съответствие с Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 година.

ІІ. СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ.

Чл. 3. Студентските общежития са сгради, предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти на редовно обучение.

Чл. 4. Настаняването в студентските общежития се извършва въз основа на класиране. Не се извършва класиране, когато кандидатите за настаняване в студентското общежитие са по-малко от свободните места в него.

Чл. 5. 1. Настаняването на студентите, получили право да ползват общежитие, се извършва със заповед на ректора.

2. Студентите, получили правото да ползват общежитие, сключват договор за наем  по образец.

Чл. 6. 1. При настаняване се определя отговорник на стаята, който е:

 • в стаи за семейни - на чието име е заповедта за настаняване;
 • в стаи за  несемейни - първият настанил се;

2. Отговорникът се задължава:

 • да състави и подпише съвместно с управителя приемо-предавателен опис в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна, за състоянието на помещенията и имуществото в тях за въвеждане във владение;
 • да участва в общото събрание на живущите.

3. Живущите носят пълна имуществена отговорност за състоянието на помещенията и заплащат установените щети по пазарни цени.

4. Отговорникът на помещенията поддържа на входната врата табела с четливо изписани трите имена на всеки от живущите в тези помещения, с цел осъществяване на постоянен контрол по изпълнение на заповедта за настаняване и адресната регистрация.

Чл. 7. Настаняването се извършва ежегодно, в началото на учебната година. Комисията по СБВУ съставя списък за запазени стаи на лицата, продължаващи обучението си, при условие, че са класирани и са подържали стаята като добри стопани през предходната година.

Чл. 8. 1. След приключване на настаняването, но не по-късно от 15 ноември, във всяко студентско общежитие се създава домови съвет.

2. В състава на домовия съвет се включват: управителят на общежитието и от 4 до 6 представители от настанените студенти и докторанти,  от които един се избира за председател.

3. Председателят и членовете на домовия съвет се избират и се освобождават от настанените студенти и докторанти, по начин и ред, определен от Студентския съвет. Председателят и членовете на домовия съвет се избират за срок от една година.

4. Председателят на домовия съвет съвместно с управителя изготвят тримесечни и годишни отчети по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове.

5. На всяко свое заседание на домовия съвет се  изготвя протокол за постъпилите предложения и за взетите решения, подписан от членовете му.

5. Заседанията на домовите съвети са редовни, когато присъстват повече от 50% плюс един от членовете.

6. Председателят има право да свиква и ръководи заседанията на домовия съвет.

7. Председателят прави предложение за извършване на ремонти и участва в приемането на извършените ремонти на СО.

8. При възникнало основание председателят сезира компетентните органи за предприемане на мерки за налагане на наказание.

Чл. 9. Домсъветите:

1. Контролират:

 • Правилното прилагане на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и Правилника за вътрешния ред в студентските столове и общежития:
 • Изразходването на средствата по внесените депозити;
 • Спазването на установения вътрешен ред от живущите в общежитието.

2. Предлагат на директора на ССО, на нарушителите на Правилника да бъдат налагани наказания, предвидени с този правилник.

3. Определят отговорниците на етажи. Отговорниците на етажи могат да бъдат и членове на домовия съвет. Отговорниците на етажи участват в извършването на ежемесечните проверки от управителя и председателя на домовия съвет за спазване на правилника за вътрешен ред и за неправомерно пребиваващи в общежитието лица.

4. Определят броя и състава на комисии за по добрата организация работата на домсъвета:

 • Комисия по битовите проблеми: приема студентски предложения, инициативи, оплаквания, проверява контролните електромери и следи за изразходваната над лимита ел. енергия.
 • Комисия за културната и развлекателната дейност: организира тържества, културни мероприятия и др.
 • Контролна комисия: контролира, правилно прилагане на Наредбата за ползване на ССО, Правилника за вътрешен ред на ССО, следи за изразходването на средствата от внесените депозити, организира и провежда мероприятия във връзка с опазването на реда и имуществото в СО. Следи за работата на персонала в СО, пропускателния режим на портала, прави констативни протоколи, които представя на ръководителя на звено ССО.

5. Домовият съвет изработва годишен план за дейността си .

6. Прави предложение за провеждане на  периодични срещи с ръководството на ССО.

Чл. 10. Настанените в студентските общежития, заплащат наем за ползваните от тях помещения, включващ и реалните разходи за консумативи намалени с държавната субсидия, годишни депозити и други разноски, свързани с издръжката на общежитията.

2. Размерът на месечните наеми, семестриалните депозити и другите плащания се определят със заповед на ректора по предложение на директора на звено ССО, след съгласуване с управителите на студентските блокове, Студентския съвет и домовите съвети.

3. Видът на плащанията и начинът на тяхното формиране се определя от ректора след съгласуване със Студентския съвет и домовите съвети.

4. Настанените студенти, които са с двама неизвестни или починали родители, майки с три и повече деца, инвалиди със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност  и военноинвалиди, са отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа заплащат наем в размер, намален с 30 на сто от съответно определения наем, както и 30 на сто от определения депозит.

5. Не се заплаща наем за не навършили пълнолетие деца, настанени с родители - студенти, докторанти, специализанти.

Чл. 11. Годишните депозити се изразходват с протоколи, утвърдени от домовите съвети, за покриване на липси и повреди през учебната година.

Чл. 12. Разпореждането с депозитите и връщането им в края на учебната година се извършва от висшето училище, съгласувано със съответния домови съвет.

Чл. 13. Директорът на звено ССО осъществява, постоянен контрол по регистрацията, счетоводното отчитане, таксуване на заетата леглова база и отговаря за поддържането на база данни за настанените лица в СО.

Чл. 14. Студенти и докторанти, които се обучават при условията на чл. 21, ал. 2 и 4 от ЗВО, чуждестранните учащи се, обучаващи се срещу заплащане, както и прекъсналите или презаписалите учащи се могат да бъдат настанявани в студентско общежитие, при условие че са останали свободни места след настаняването на студентите, докторантите и специализантите, които отговарят на изискванията, определени в чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ползване на студентките общежития и столове.

Чл. 15. За ползване на общежитието през времето на лятната ваканция студентите заплащат определения наем, увеличен с размера на държавната субсидия.

Чл. 16. Управителят на СО отговаря за състоянието на общежитието, за инсталациите и съоръженията в него и предприема действия за своевременно отстраняване на аварии и повреди.

Чл. 17. Наемателят има право:

1. Да ползва всички жилищни, битови и учебно-помощни условия в общежитието според тяхното предназначение, без да пречи на другите наематели и да полага трижата на добър стопанин.

2. Да приемат посетители

3. Да участва във формирането и дейността на органите на студентско самоуправление в общежитията.

4. Да прави предложения пред административните органи за подобряване на жилищнобитовите условия и за отстраняване на допуснати недостатъци в общежитието.

5. Да ползва общежитието през периода на лятната ваканция при условията на чл. 15 от  този правилник.

Чл. 18. Наемателят е длъжен:

1. Да познава и спазва изискванията на Наредбата за ползване на студентските общежития.

2. Да познава и спазва изискванията на настоящия Правилник за вътрешния ред.

3. Да проявява грижа на добър стопанин в общежитието, да опазва имуществото, да прави разумни

разходи на вода и електроенергия.

4. Да спазва строго установените изисквания на противопожарната охрана.

5. Да спазва всички санитарно-хигиенни изисквания.

6. Да заплаща определената такса /наем/ за ползване на студентско общежитие до 25-о число на предходния месец.

7. Да заплаща дължимите суми за наем и други плащания - установени липси и повреди, в определените срокове.

8. След приключване на зимния семестър да предоставя на управителя на блока заверена за следващия семестър студентска книжка.

9. Да осигури 24-и - часов достъп до ползваните помещения с цел предотвратяване на аварии.

10. Да освободи общежитието, след като е загубил право за ползване съгласно Наредбата за ползване на студентски общежития и Правилника за условията и реда за ползване на студентските общежития на ЮЗУ "Неофит Рилски".

11. При окончателно напускане на общежитието да предаде стаята и полученото имущество, както и да изплати всички дължими суми на управителя на съответния блок.

12. Да не пуши в жилищните стаи.

13. При напускането на студент от стаята Управителят проверява в какво състояние е стаята и издава служебна бележка (към молбата за напускане) и изготвя приемно-предавателния протокол за състоянието на стаята.

14. След подписването на молбата, справката за състоянието на предадената стая, платен наем, студента представя молбата си за подпис на Директора на звено ССО.

15. Да не се самонастанява или премества самоволно от една в друга стая или блок.

16. Да не размества имущество от едно помещение в друго без разрешение на управителя на съответния блок.

17. Да не изнася извън общежитието имущество, зачислено му от домакина, както и имущество за общо ползване.

18. Да не извършва преустройство на инсталациите и смяна на патроните на вратите без разрешение на управителя.

19. Да не хвърля в сградата на общежитието и около нея каквито и да било предмети, материали и отпадъци.

20. Да не поставя по первазите на прозорците и на други места предмети, които застрашават работещите или минаващи в района на общежитието граждани.

21. Да не отглежда в жилищното помещение или на друго място в общежитието кучета, котки или други животни.

22. Да не внася в общежитието, употребява или разпространява наркотици, психотропни вещества и други, забранени от закона.

23. Да не регистрира в жилищното помещение фирма, да не го ползва или преотстъпва на други лица за разкриване на фирмена дейност, офиси или складове.

24. Да не поставя на неподходящи места радио и телевизионни антени, без разрешение на домакина.

25. Да не лепи всякакъв вид плакати и картини.

 

ІІІ. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Чл. 19. Пропускателният режим в общежитията е денонощен.

1. Осъществява се от звено "ССО", чрез портиер и охранител на фирма (паник-бутон) и при непрекъснат 24-и часов режим на видео камери.

2. Гостите се допускат в общежитието само след представяне на документ за самоличност.

3. Дежурният портиер, е длъжен да извика лицето което търсят на портала.

4. Книгата за посещения трябва да бъде прономерована, прошнурована и заверена от ръководителя на звено "ССО".

5. Входните врати на общежитията се затварят от дежурния на смяна портиер чрез ел. брава и от 23:00 ч. до 08:00 ч. часа, се допускат само живущи в СО.

6. При влизане в общежитието живущите задължително показват на дежурния портиер пропуск за съответното общежитие.

7. Пропускът е личен и е със срок за съответната учебна година.

8. Външни лица могат да посещават студенти, ако последните са в СО и приемат своите гости на портала.

9. Гостите се допускат в общежитието след като посетения студент запише в книгата за гости паспортните им данни и часът на влизането му. При напускане на общежитието посетения студент отбелязва в книгата за гости часа на напускане.

10. Гости, които не са вписани в книгата за регистриране на посещенията не се допускат в СО.

11. Лица в нетрезво състояние или без документи за самоличност не се допускат в СО.

Чл. 20. Дневен режим.

1. Гостите в СО имат право да останат до 23:00 ч.

2. В студентските общежития времето за почивка е от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 08.00 часа.

3. През определеното време за почивка обитателите са длъжни да пазят тишина и да не пречат на живущите в общежитието да почиват.

4. През определеното време за почивка в периода от 23:00 ч. до 08:00 ч. е забранено в общежитията да пребивават външни лица.

5. Приемането на гости в жилищните стаи става само със съгласието на всички обитатели на стаята.

6. Ползването на общи помещения за посрещане на гости и чествания става с подадена молба до Директора на звено ССО и съгласие на председателя на домовия съвет и управителя на общежитието.

7. Директорът на звено ССО, управителят и председателят на домсъвета разписват молбата и я оставят на дежурния портиер, който носи пълна отговорност за спокойното протичане на празника, не по-късно 23:00 ч.

8. В случаите, когато студент, живущ в общежитието подаде молба за личен празник, но се окаже, че прави услуга на външни лица, които не са от общежитието, студентът подал молбата, носи отговорност за нарушаване на вътрешния ред.

9. За поведението на гостите е отговорен домакинът, който ги е поканил.

10. Студентът, поканил гостите, заплаща стойността на установените с протокол нанесени щети по време на ползване на помещението.

11. Протоколът по предходната т. 10 се изготвя и подписва в присъствието на студента от управителя на СО и членовете на домсъвата. Копие от протокола се връчва в тридневен срок на студента и на касиера.

12. В случай, че студентът не заплати размера на установените щети в 14-дневен срок от получаване на протокола, същият се отстранява от общежитието.

Чл. 21. Хигиенизиране на блока.

1. Хигиенизирането на общите помещения, стълбище и асансьори се организира от звено "ССО", чрез специализиран персонал.

2. Хигиенизирането на студентските стаи става от обитателите на стаите.

3. При провеждане на празненства в общите помещения, хигиенизирането се извършва от домакина на тържеството.

4. Санкциите, наложени от компетентни органи, се  заплащат от:

 • хигиенния персонал и управителя на блока - за общите помещения;
 • живущите в стаята - за жилищните стаи;
 • от депозитите при неизвестните извършители и от съответните нарушители, когато те са известни - за изхвърлените през прозорците отпадъци.

IV. ОТГГОВОРНОСТ и САНКЦИИ.

Чл. 22.1. Живеещите в студентско общежитие носят имуществена отговорност за пълния размер на причинените по тяхна вина щети на имуществото в общежитието и на прилежащата към него територия.

2. За повреди в стаите, причинени случайно или по непредпазливост, се дължи стойността на повреденото имущество по пазарна цена, както и стойността на вложения за отстраняване на повредата труд. Отстраняване на повредата се извършва със заявка от управителя на съответния блок след подписване на протокол от домовите съвети и заплащане на дължимата сума.

3. За умишлени повреди се дължи в троен размер сумата по т.1, за което се съставя констативен протокол, подписан от ръководителя на звено ССО. За установени липси се дължи стойността им по пазарна цена към момента на откриването на липсата.

4. За запушена тоалетна чиния се заплаща такса в размер на 15 лв. Студентът заплаща таксата при касиера на ССО и представя квитанцията на управителя на СО, който се разпорежда за извършване на почистването.

Чл. 23. 1. Наемател, който наруши този Правилник се наказва със:

1.1. Забележка;

1.2. Предупреждение за отстраняване от общежитие;

1.3. Отстраняване от общежитие за учебната година.

2. Наказанията, предвидени по т. 1.1 и т. 1.2 се налагат от директора на звено ССО, а по т.3 - от ректора по предложение на ръководителя на звеното и домовите съвети със протокол.

3. Наказанията се предлагат от управителя със становище на домовия съвет.

4. Наказанието се налага с писмена заповед, която се връчва на наемателя, а при невъзможност - се изпраща на постоянния адрес с препоръчано писмо с обратна разписка.

5. Органите, които налагат предвидените наказания са длъжни преди налагането им да изслушат студента или да приемат писмените му обяснения, и да съберат и оценят събраните доказателства. Разпоредбата не се прилага в случаите, когато обясненията на студента не могат да бъдат приети по негова вина.

V. СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ

Чл. 24. Студентските столове са специализирани обекти, в които се осъществява столово хранене на студенти, докторанти и специализанти.

Чл. 25. Звено ССО съвместно със студентския съвет разработват правила за контрол на държавната субсидия в студентските столове и общежития.

Чл. 26. С приемането на държавният бюджет ежегодно се определя държавна субсидия за поевтиняване на храната и за намаляване на режийните разноски за столовото хранене.

Чл. 27. Стопанисващите студентските столове съставят асортимент от ястия на основание "Сборник рецепти за студентските столове" и "Сборник рецепти на кулинарните изделия приготвени в заведения за обществено хранене".

Чл. 28. Ежедневно се обявяват ястията по вид, грамаж и цена на видно място.

Чл. 29. Ежедневно се оставят и съхраняват контролни порции от всяко ястие в продължение на 48 часа.

Чл. 30. Ежедневно се подържа необходимата хигиена в складовете, производствените и трапезни помещения.

Чл. 31. Директора на звено ССО и специалиста на ССО правят ежедневни проверки на хигиената в производствените и трапезни помещения, периодични проверки на грамажа на влаганите продукти по рецептурник и калкулация на отделните ястия.

Чл. 32. Управителите на столове представят всеки понеделник на оперативката на Директора на звено ССО седмично меню за утвърждаване в което строго да се спазват правилата за здравословно и енергийно хранене на студентите, като ежедневно приготвяне на разнообразна храна, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, месо, яйца. Задължително два пъти в седмицата се предлага риба.

Чл. 33. Студенти, докторанти и специализанти заплащат консумираната храна по себестойност, намалена с размер на държавната субсидия.

Чл. 34. Отчитането на хранодните се извършва по инструкция на МОН.

Чл. 35. Право на столуващият да ползва държавна субсидия става след съответно документално удостоверение, което се отразява при касиерите.

Чл. 36. Столовете могат да се ползват за провеждане на тържества и мероприятия с писмено разрешение на директора на звено ССО.

Чл. 37. Храненето в студентските столове е на самообслужване.

Чл. 38. Столуващите са длъжни да пазят тишина и чистота, а също и инвентара.

Чл. 39. На столуващите се забранява изнасянето на инвентар от обекта, пушенето в салона за хранене, както и употреба на алкохол. Забранява се влизане в пререкания и саморазправа с обслужващия персонал.

Чл. 40. Столуващите имат право да правят предложения пред Управителя на стола с цел подобряване качеството на храната.

Чл. 41. При констатирани нередности столуващите могат да вписват констатациите в книгата за предложения и оплаквания, и да изискват отговор по жалбите.

Чл. 42. Всеки обект за хранене трябва да има.

1. Санитарен дневник.

2. Книга за предложения и оплаквания.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. Настоящият Правилник е актуализиран и приет на общо събрание на звено ССО, проведено на 12.10.2017 г.

1. Правилникът е съгласуван със Студентския съвет при ЮЗУ "Неофит Рилски".

2. Настоящият правилник влиза в сила след утвърждаването му от ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Последна промяна: 2019-01-15