Заместник-ректори

Заместник-ректор "Образователни дейности"

Доц. д-р Ицка Дерижан

E-mail: izka_d@swu.bg
Телефон:

 

Заместник-ректор по научно-изследователската дейност и докторантското развитие

Проф. д-р Иванка Станкова

E-mail: ivastankova@swu.bg
Телефон: +359 882 99 87 13

 

Заместник-ректор "Информационно обслужване, медии и кариерно развитие"

Проф. д.изк. Йордан Гошев

E-mail: goshev@swu.bg
Телефон: +359 894 42 60 32